بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و زایشگاه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد در سال 93-92

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی، دو متغیری هستند که اخیراً به لحاظ اهمیت، مورد توجه بسیاری از مدیران قرار گرفته‌اند. شرایط کاری گوناگون، باعث ایجاد کیفیت‌ زندگی کاری و تعهدات ‌سازمانی متفاوت در هر سازمان می‌شود و سنجش این دو متغیر در حرفه مامایی با وجود اهمیت بالا محدود می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی و زایشگاه‌‌ها انجام شد.
روش کار: این مطالعه‌ توصیفی همبستگی در سال 93-1392 بر روی 230 مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و زایشگاه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ ها شامل پرسشنامه‌ اطلاعات فردی و کیفیت ‌زندگی کاری والتون و تعهد سازمانی آلن مایر بود. تجزیه و تحلیل داده‌ ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های اسپیرمن، پیرسون،کروسکال‌والیس، من ویتنی،کی دو و تی مستقل انجام شد. میزان معناداری 001/0p< می باشد.
یافته ها: میانگین نمره‌ کیفیت زندگی کاری در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی ‌درمانی 16/12±89/67 و در ماماهای شاغل در زایشگاه ‌ها 08/13±16/62 بود. میانگین نمره‌ تعهد سازمانی در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی 06/10±40/76 و در ماماهای شاغل در زایشگاه‌ ها 09/11±61/75 بود. بر اساس آزمون پیرسون، بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ماما در دو گروه مراکز بهداشتی درمانی (001/0p<،441/0=rp) و زایشگاه ها (001/0p<،633/0=rp) همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که کیفیت زندگی کاری بالاتر، تعهد بیشتری را برای کارکنان به همراه دارد. لذا سازمان‌ ها می‌توانند با افزایش سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان، شاهد افزایش تعهد سازمانی و به دنبال آن رشد و پویایی سازمان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between the quality of work life and organizational commitment among midwives working in health-medical centers and maternity of teaching hospitals of Mashhad University of Medical Sciences from 2013-2014

نویسندگان [English]

 • Zahra Hadizadeh Talasaz 1
 • Shahla Nourani Saadoddin 2
 • Mohammad Taghi Shakeri 3
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecture of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Quality of work life and organizational commitment are two important variables which have been recently considered by many managers. Various working conditions cause different quality of work life and organizational commitment in every organization and despite the importance of these two variables, assessment of them in midwifery is limited. This study was performed with the aim to determine the relationship between quality of work life and organizational commitment among midwives working in health-medical centers and maternities.
Methods: This descriptive-correlation study was performed on 230 midwives working in health-medical centers and maternities of teaching hospitals of Mashhad University of Medical Sciences. Data collection tool was demographic questionnaire, Walton quality of work life, and Alan Meyer organization commitment questionnaires. Data was analyzed by SPSS software (version 19) and spearman, Pearson, Kruskal-walis, Mann-Whitney, independent T and chi-square tests. PResults: Mean score of quality of work life among midwives working in the health-medical centers was 67.89±12.16 and among midwives working in maternities was 62.16±13.08. Mean score of organizational commitment among midwives working in the health-medical centers was 76.40 ± 10.06 and among midwives working in maternities was 75.61 ± 11.09. According to Pearson correlation test, significant positive correlation was found between the quality of work life and organizational commitment among midwives working in health-medical centers (p<0.001, rp=0.441), and in maternities (p<00001, rp=0.633).
Conclusion: There is significant positive correlation between quality of working life and organizational commitment, so that higher quality of working life is associated with more organizational commitment for employees, therefore, organizations can increase quality of working life of employees and this leads to increased organizational commitment and growth and dynamism of organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Midwife
 • Organizational commitment
 • Quality of work life
 1. Sharifzadeh F, Kheirandish M. Analyze the relationship between job performance and employee quality of work life in Iran Khodro Diesel Company.Management research 2010; 2(3):29-52.[Persian].
 2. Vahidi Roodpishi M, Poornaserani S, Hashemi Z, Mohammadi Choolabi M, Noghreh Chafi M, Aghajan Khah Sh, et al. The Impact of Employee Quality of Work Life on Customer Relationship Management. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business 2013; 4(11): 730-7
 3. Zeinali Pour H, Noor Rahmani M, Qureshi A. The Study of Relationship between Quality of Work Life and Job Satisfaction of High School Teachers in Bandar Abbas. Am. J. Life. Sci. Res  2014; 2(1): 118-124
 4. Asgari M. H, Tavakollian F. A Study of the Relationship between the Application of the Components of Learning Organization and the Quality of Faculty Members’ Work Life. Journal of Educational Psychology 2011; 2(1):7-21
 5. Dargahi H,  Gharib M,  Goodarzi M. Quality of Work Life in Nursing Employees of Tehran University of Medical Sciences Hospitals. Hayat 2007; 13(2):13-21. [Persien].
 6. Mehdad A, Mahdavirad N, Golparvar M. Relationship between Quality of Work Life Dimensions with Organizational Commitment and its Components. New findings in psychology 2011; 5(20): 41-53
 7. Yaghoubi M, Karimi S, Javadi M, Hassanzadeh A. A Survey on Relationship between Job Stress and Three Dimensions of Organization Commitment among Nursing Managers.Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 2010; 18 (1): 5-15
 8. Abili KH, Hayat A, Choupani H, Esmi K.The Relationship between Organizational commitment and organizational citizenship behavior of tehran university employees. Daneshvar (Raftar).Education and Society. Shahed University 2010; 17(42).67-82
 9. Kamali Sajjad  N, Abbasi B. Studying the Relationship between Quality of work life and Organizational Commitment. Research Journal of Recent Sciences 2014; 3(2): 92-99
 10. Birjandi M, Birjandi H, ATAEI M. The relationship between the quality of work life and organizational commitment of the employees of Darab cement company: Case study In Iran. International Journal of Economics, Business and Finance 2013; 1(7): 154-164
 11. Sanagoo A, Nikravesh M, Dabbaghi  F. Organizational Commitment from Nursing & Midwifery Faculty Members’ Perspective.Razi  journal of Medical Sciences 2006.13(52):83-92. [Persian].
 12. Hatami H, Mirjafari A, Mojahedi S. Investigation into the Relationship of Working Life Quality to Organizational Commitment and Productivity in Jahrom Medical Science University. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration  2012; 2(3): 25-39.
 13. Masoodi Asl I, Haji Nabi K, Nosartinejad F, Sodaei H. The relationship between organizational commitment and staff performances in a health care network. Payesh 2012; 11(5): 595-601.
 14. Rouhi  Gh, Asayesh H, Rahmani H, Abbasi A. Job satisfaction and organizational commitment among nursing staff: a study from Golestan, Iran. Payesh 2011; 10(2): 285-92. [Persien].
 15. Mirmolae T, Dargahi H, Kazemnezhad A, Mohajer rahbari M. Job satisfaction of midwives. Hayat  2005; 11(2): 87-95
 16. Golyan Tehrani Sh, Monjamed Z, Mehran A, Hasheminasab L. Mental Health Status among Midwives Working in Tehran's Public Hospitals. Hayat 2007; 13(1): 73-8. [Persian].
 17. Golmakani N, Hashemi Asl M, Sadjadi A, Ebrahimzade S. The Relationship Between Happiness During Pregnancy,and Labor Pain Coping Behaviors. Evidence Based Care Journal  2012; 2(2): 87-95
 18. Ghamari Zareh Z, Anoosheh M, Vanaki Z, Hagi Zadeh E. The Effect of Peer Review Evaluation on Quality of Nurse's Performance and Patient's Satisfaction. Iran Journal of Nursing  2010; 22(62): 8-21.
 19. Khaghanizadeh M. , Ebadi A. , Cirati nair M. , Rahmani M. The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals. Journal Mil Med  2008; 10 (3) :175-184.
 20. Rouhi  Gh, Asayesh H, Rahmani H, Abbasi A. Comparison of Nurses’ Job Satisfaction and Organizational Commitment in Intensive Care and General Wards of Golestan University of Medical Sciences. Scientific journal of Gorgan Bouyesh Faculty of Nursing and Midwifery 2010; 7(2): 23-32. [Persian].
 21. Boudlaie H, Koushki A, Satarrinasab R. Organizational Learning and Trust, Moderating Rings between Psychological Empowerment and Organizational Commitment. Journal of management and development 2012; -24(1): 67-93. [Persian].
 22. Yaghoubi M, Karimi S, Javadi M, Hassanzadeh A. A Survey on Relationship between Job Stress and Three Dimensions of Organization Commitment among Nursing Managers. Scientific journal of hamedan Nursing and midwifery faculty 2010; 18(1):5-15
 23. Sheykhbardsiri H, Amini zadeh M, Vali L, Ali esmaeli M, Amini zadeh Gh, Amini zadeh A. The relationship between the quality of worklife and organizational commitment among personnel of emergency medical services. Journal of Management and  Medical Informaticts School 2013; 1(1): 38-46.[Persian].
 24. Hosseini MS, Naderiyan M, Homaei R, Mousavi Z. Relationship between quality of work life and organizational commitment of the Department of Isfahan Physical Education. Journal of Sport Management 2009; 1(2): 167-81
 25. Sakkaki M, Hajimiri KH , Farsi F. Quality of Work Life among Midwives Working in Zanjan University of Medical Sciences Hospitals. Nursing & Midwifery Care Journal  2013; 2(2): 41-48
 26. Rouleau D, Fournier P, Philibert A, Mbengue B, Dumont  A. The effects of midwives’ job satisfaction on burnout, intention to quit and turnover: a longitudinal study in Senegal. Hum Resour Health 2012; 10(1):9.
 27. Nourani saadoldin Sh, hadizadeh talasaz Z, Shakeri MT, Modares Gharavi M. Evaluation the relationship between occupational stress and happiness of midwives who work in hospitals and health centers in Mashhad. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 16(74):1-9. [Persian].
 28. Mohammadin Y, Eskandari M, Mahdavi M, Hosseini A. Assessment of job satisfaction and organizational commitment conditions in one of the military universities staff’s. Journal of Military Psychology 2010; 1(2): 25-40.
 29. Siew PL, Chitpakdee B, Chontawan R. Factors Predicting Organizational Commitment Among Nurses in State Hospitals, Malaysia. the International Medical Journal Malaysia  2011;10(2):21-28
 30. Rouhi  Gh, Asayesh H, Rahmani H, Abbasi A. Job satisfaction and organizational commitment among nursing staff: a study from Golestan, Iran. Payesh 2011; 10(2): 285-92.