بررسی فراوانی توده ها و ضایعات تخمدانی در رده های سنی مختلف

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، گروه بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 پزشک عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خوزستان، ایران.

4 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان تخمدان، دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی و شایع ترین علت مرگ ناشی از بدخیمی های دستگاه تناسلی است. تومورهای تخمدان از نظر ساختار بافت شناسی بسیار متنوع هستند. در مطالعات، تنوع زیادی در شیوع سرطان های تخمدان و انواع تومورهای تخمدانی در سنین مختلف مشاهده شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی انواع ضایعات تخمدانی در رده های سنی مختلف انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی بر روی 350 نمونه پاتولوژی تخمدان از زنان مراجعه کننده به مرکز پاتولوژی شهداء عشایر خرم آباد طی سال های 91-1381 انجام شد. اطلاعات مربوط به معاینه فیزیکی، فردی و علت مراجعه بیمار از طریق مطالعه پرونده های بایگانی و در موارد لزوم، تماس با افراد استخراج شدند. نمونه های پاتولوژی مبهم و فاقد اطلاعات پرونده ای کافی از مطالعه خارج شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد.میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: 4/83 در صد توده ها مربوطبه سنین باروری بودند که 4/91 در صد آن ها خوش خیم بودند و ضایعات بدخیم تخمدان، عمدتاً 3/83 در صد، در سنین حوالی یائسگی و پس از آن مشاهده شدند. بسیاری از توده ها حین سایر عمل های جراحی شکمی از جمله آپاندکتومی کشف و خارج شده بودند که عمدتاً مربوط به سنین باروری و اکثراً خوش خیم بودند.
نتیجه گیری: علی رغم اینکه کیست های عملکردی در سنین باروری شایع تر است، بیشترین شیوع ضایعات بدخیم تخمدانی در سنین حوالی یائسگی و پس از آن مشاهده می شود که شایع ترین آن ها سروسیست آدنوکارسینوما می باشد. با توجه به افزایش شیوع بدخیمی توده های تخمدانی در این رده های سنی، پیگیری این توده ها در این سنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا توصیه می شود در معاینات سالیانه به این موضوع اهمیت بیشتری داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The frequency of ovarian masses and lesions in different age categories in Khorram Abad (1381-1391)

نویسندگان [English]

 • Maryam Hasani 1
 • Sajjad Alizadeh 2
 • Pari Bastami 3
 • Farnaz Soheyli 4
1 PhD Student of reproductive health, Department of reproductive health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
2 General Practitioner, Student Research Committee, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz University of Medical Sciences, Khouzestan, Iran.
4 Bachelor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ovarian cancer is the second most common cancer of the reproductive organs and the most common cause of death from malignancy of reproductive organs. Ovarian tumors are very different in terms of histology. The studies showed a large variation in prevalence and types of ovarian tumors at different ages. This study was performed with the aim to evaluate the frequency of the ovarian lesions at different age categories.
Methods: this descriptive study was performed on 350 ovarian pathology samples of women referred to Pathology Center of Khorram Abad Shohadaye Ashayer during 2002-2012. Data related to physical examination and demographic data and chief complain of patients obtained from archival records and if necessary contact with them. The vague pathology specimens and insufficient records were excluded. Data was analyzed by SPSS statistical software (version 16). P< 0.05 was considered significant. 
Results: 83.4% of masses were related to reproductive ages that 91.4% of them were benign and the malignant tumors were predominantly observed in pre and post menopausal ages.  Many masses were discovered and removed during other abdominal surgeries such as appendectomy that mostly were in reproductive ages andmost of them were benign.
Conclusions: despite functional cysts are more common in reproductive ages, the highest prevalence of ovarian malignant lesions are seen in  pre and post menopausal ages that Cerocyst adenocarsinoma is the most common. According to the increased prevalence of ovarian malignancies in these age categories, follow up of the masses in these age groups is very important. Therefore, it is recommended that this subject be given more importance in the annual examinations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frequency
 • Ovary
 • Pathology
 1. Swamy G, Satyanarayana N. Clinicopathological analysis of ovarian tumors–A study on five years samples. Nepal Med Coll J  2010;12(4):221-3.
 2. Scott J, Gibbs R, Karlan B, Haney A. Danforth’s Obstertrics & Gynecology. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003.
 3. Jha R, Karki S. Histological pattern of ovarian tumors and their age distribution See comment in PubMed Commons below.Nepal Med Coll J 2008;10(2):81-5.
 4. Iqbal J, Aurangzaib, Naseem A, Shahid A. Pattern of Ovarian Pathologies. Journal of Rawalpindi Medical College 2013;17(1): 113-5.
 5. Pradhan A, Sinha A, Upreti D. Histopathological patterns of ovarian tumors at BPKIHS. Health Renaissance 2012; 10(2):87-97.
 6. Khatri R. Clinicopathological Analysis of Ovarian Tumours at Birendra Military Hospital. Medical Journal of Shree Birendra Hospital. 2012;10(1):26-31.
 7. Arab M, Khayamzadeh M, Hashemi M, Hosseini M, Tabatabaeefar M, Anbiaee R, et al. Crude and age-specific incidence rate patterns for histopathologic subtypes of ovarian cancer in Iran. Arch Iran Med 2010;13:203-8
 8. Danish F, Khanzada MS, Mirza T, Aziz S, Naz E, Khan MN. Histomorphological Spectrum of Ovarian Tumors with Immunohistochemical Analysis of Poorly or Undifferentiated Malignancies. Gomal Journal of Medical Sciences 2012; 10(2).
 9. Givens V, Mitchell G, Harraway-Smith C, Reddy A, Maness DL. Diagnosis and management of adnexal masses. American family physician 2009;80(8):815-20.
 10. Kurman, R.J, Carcangiu, M.L, Herrington, C.S, Young, R.H. Tumors of the Ovary. 4th edition of WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. 2014; 6(6).
 11. Akhavan S, Pourseyed S, Afkhamzadeh A. Comparison of Sonography and CT-Scan in Differentiation of Benign and Malignance Ovarian Tumors. The Iranin Journal Of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014; 17(92):1-8