بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمان شهر سنندج در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

2 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری ناخواسته، یکی از مشکلات عمده بهداشتی است که می تواند سلامت مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار داده و همچنین سیستم بهداشتی را با هزینه های بالا مواجه کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع بارداری ناخواسته در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج و برخی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال1390  بر روی 1070 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر سؤالاتی در زمینه مشخصات فردی و اطلاعاتی در مورد روش های پیشگیری قبل از بارداری، شکست روش پیشگیری و نوع بارداری (خواسته و ناخواسته)  بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میزان بارداری ناخواسته 1/25% بود که از این تعداد 4/20% ناخواسته زن، 6/8% ناخواسته شوهر و 71% ناخواسته هر دو بود. بین بارداری ناخواسته و شکست روش پیشگیری (001/0=p)، کفایت درآمد ماهیانه (001/0=p)، رابطه عاطفی با همسر (001/0=p)، سن مادر (009/0=p)، تعداد بارداری (001/0=p)، شغل مادر (018/0=p) و شاغل بودن همسر (020/0=p) تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که با افزایش سطح آگاهی زنان در زمینه روش های پیشگیری از بارداری و همچنین مشارکت مردان در بهداشت باروری بتوان از میزان بارداری های ناخواسته کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unwanted Pregnancy and Associated Factors among Pregnant Women who referred to Sanandaj Health Centers in 2011

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Zaheri 1
 • Fariba Ranaie 1
 • Leila Hashemi nasab 1
 • Roya Karimeh 2
 • Ronak Shahoi 3
1 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdestan University of Medical Sciences, Kurdestan, Iran.
2 B.Sc of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdestan University of Medical Sciences, Kurdestan, Iran.
3 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Nursing and Midwifery, Kurdestan University of Medical Sciences, Kurdestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Unwanted pregnancy is one of the major health problems which can cause serious health problems for mother and neonate and also, lead to high costs for health system. This study was performed with the aim to determine the prevalence of unwanted pregnancy and some related factors among pregnant women referred to health centers in Sanandaj.
Methods: This descriptive- analytic study was performed on 1070 pregnant women referred to Sanandaj health centers in 2011. The data collection tools were the questionnaire consisting of questions about demographic characteristics and information about contraception method before pregnancy, contraception failure and type of pregnancy. Data was analyzed using SPSS software (version 16) and chi- square test. PResults: the results of this study showed that %25.1 of pregnancies were unwanted which 20.4% was related to women, 8.6% related to husbands, and %71 related to both. There was statistic significance difference between unwanted pregnancy and contraceptive failure method (P= 0.001), sufficient monthly income (P = 0.001), emotional relationship with husband (P = 0.001), mother's age (P=0.009), parity (P=0.001), occupation of mother (P=0.018), and employment of husband (P= 0.020).
Conclusion: It seems that we can reduce the rate of unwanted pregnancies by increasing women's knowledge about contraceptive methods and men participation in reproductive health program.
Key word: Prevalence, Pregnant women, Unwanted pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prevalence
 • Unwanted pregnancy
 • Factors
 1. Vakili M, Shahbazi H, Dehghani MH . The Prevalence of Unintended Pregnancies and its Related Demographic Factors in Hospitals of Yazd City ,2008. Journal of Health faculty 2010;9(4):36-23.
 2.  Rezaei M A, Ghahramani F. Comparison of the prevalence and the causes of unwanted pregnancy in women under 35 versus over 35 years. Journal of Family and Reproductive Health 2011; 5(4): 135-138
 3.  The national campaign to prevent teen and unplanned pregnancy. Fast Facts: The Consequences of Unplanned Pregnancy 2008. Available from: http://www.the national campaign.org/resources/pdf/fast-facts-consequences-of unplanned-pregnancy.
 4.   Mohammad beygi A, Mohammad Salehi N ,Bayati A. Prevalence of unintended pregnancy and its related factors in Arak 2007. Koomesh 2009:10(3): 201-6.(Persian).
 5.   Moghadam Banaem L, Eftekhar ardebili H, Majlesi F, Rahimi A, Taamoli S, Aminimanesh A. Comparison risk of preeclampsia in wanted and unwanted pregnancy a cohort study. Payesh  2008:7(1): 29-33.(Persian).
 6. Azizi A, Amirian F, Pashaie T, Amirian M. Prevalence of unwanted pregnancy and its relationship with quality of life related with health in pregnant women in Salas city(Kermanshah province),1385. Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2011:14(5):24-29. (Persian).
 7.   Pourhaidari M, Soozani A, Shamaian Razavi N. Prevalence of unwanted pregnancy Determining factors in the Shahrood city. Payesh 2007:6(1):63-70.(Persian).
 8. Sanaienasab H, Rashidi jahan H, Tavakoli R, Tavakoli H, Amin shokravi F. Correlates of Unwanted Pregnancy among Pregnant Women attending Medical and Health Centers in Semnan, Iran. Hayat 2009:15(2):81-94.(Persian).
 9.  Boroumandfar Kh, Saghafi Z, Abedi H, Bahadoran P. Unwanted pregnancy outcomes. Nursing and Midwifery Research Journal 2005; 29(4): 25-35.(Persian).
 10.  Crosby RA, DiClemente R, Wingood GM, Rose E, Lang D. Correlates of unplanned and unwanted pregnancy among African- American female teens. Am J Prev Med 2003; 25(3): 255-8.
 11.   Mahoori KH, Amirian M. Unwanted pregnancies and its related factors in pregnant women referred to health centers in Bandar Abbas. Medical Journal of Hormozgan University 2009; 13(1): 25-32.(Persian).
 12.   Ishida K, Stupp P, Serbanescu F, Tullo E. Perinatal risk for common mental disorders and suicidal ideation among women in Paraguay. Int J Gyaecol Obstet 2010; 110(3): 235-40.
 13.   Cheng D, Schwarz EB, Douglas E, Horon I. Unintended pregnancy and associated maternal preconception, prenatal and postpartum behaviors. Contraception 2009; 79(3): 194-8.
 14.   Karacam Z, Onel K, Gercek E. Effects of unplanned pregnancy on maternal health in Turkey. Midwifery 2011; 27(2): 288-93.
 15.   Arsian Ozkan I, Mete S. Pregnancy planning and antenatal health behavior: finding from one maternity unit in Turkey. Midwifery 2010; 26(3): 338-47.
 16.   Gao W, Paterson J, Carter S, Iusitini L. Intimate partner violence and unplanned pregnancy in the Pacific Islands Families Study. Int J Gynaecol Obstet 2008; 100(2): 109-15.
 17. Kiani MA, Khakshour A, Vakili R, Saeedi M, Mosavi Gagarmi SM. Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in women Mashhad city in 2013. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2013; 5(2): 421-29.(Persian).
 18. RobabyH, Sarani H, Azarkish F, Dastefan Z, Dashepor AR. The survey of factors associated with unwanted pregnancy among women referring to health care centers of Iranshahr in 2007. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2011; 14(4): 32-40.(Persian).
 19. Najafian M, Karami K.B, Cheraghi M, Mohammad Jafari. Prevalence of and Some Factors Relating with Unwanted Pregnancy, in Ahwaz City, Iran, 2010. ISRN Obstet Gynecol 2011; 2011: 523430.
 20. Shahbazi A, Ghorbani R, Akbarifar M. A survey on the prevalence of unwanted pregnancy and some related factors in pregnant women who referred to the medical laboratories in Semnan . koomesh. 2006: 7 (3):133-138.(Persian).
 21. Khooshe mehri G, Ibrahim taheri G, Hatami Z, Safari M. Prevalence of unwanted pregnancy and associated factors among pregnant women WHO referred to health centers in southern of Tehran. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences 2008:16(59): 26-32.(Persian).
 22. Hamdela B, Gmariam A, Tilahun T. Unwanted pregnancy and associated factors among pregnant married women in Hosanna Town, Southern Ethiopia. Plos One 2012; 7(6):e39074.
 23. Calvert C, Baisley K, MDoyle A, Maganja K, Changalucha J, Watson-Jones D, et al. Risk factors for unwanted pregnancy among young women in Tanzania. J Fam Plann  Reprod Health care 2013; 39(4): e2.
 24. Sedgh G, Bankole A, Oye-Adeniran B, Adewole I, Singh S, Hussain R. Unwanted pregnancy and associated factors among Nigerian women. Int Fam Plann Perspect 2006; 32(4): 175-84