تاثیر ورزش بر کمردرد دوران بارداری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه طب فیریکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: کمردرد، یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی - عضلانی است که اکثر زنان آن را برای اولین بار در دوران بارداری تجربه می کنند. کمردرد در دوران بارداری می تواند باعث ناتوانی، کاهش کیفیت زندگی و یا از کارافتادگی زنان باردار شود. تمرینات ورزشی، یکی از گزینه های درمان و پیشگیری از کمردرد طی دوران بارداری است که به نظر می رسد محدودیت ها و عوارض سایر روش های درمانی را نداشته باشد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات ورزشی در بهبود کمردرد دوران بارداری انجام شد.
روش کار: پایگاه های اطلاعاتی scopus، Cochran، Ovid، Proquest، Science direct، Pubmed و ISI و مجموعه های Springer،  Sageو موتور جستجوگر Google، با ترکیبات مختلفی از کلمات کلیدی مرتبط با موضوع مطالعه مورد جستجو قرار گرفت. به منظور یافتن مطالعات انجام شده در ایران نیز بانک های اطلاعاتی Irandoc، magiran، Iran medex و SID با کلید واژه های "کمردرد"، " کمردرد بارداری"،‌ "حاملگی" و "ورزش" مورد بررسی قرار گرفتند. این جستجو در محدوده زمانی سال 2001 تا 2014 میلادی انجام شد. علاوه بر آن جستجوی دستی از کتب و جستجو در منابع استفاده شده در مقالات نیز انجام شد.
یافته ها: نتایج جستجوی متون و منابع اطلاعاتی نشان داد که مطالعات انجام شده در این زمینه بسیار پراکنده بوده و به دلیل طراحی بسیار متفاوت این مطالعات، نمی توان یک جمع بندی قطعی از تأثیر یک برنامه ورزشی مشخص بر بهبود کمردرد دوران بارداری ارائه داد. اما به طور کلی نتایج اکثر مطالعات، نشان دهنده اثرات مثبت ورزش بر کاهش میزان کمردرد طی دوران بارداری بودند.
نتیجه‌گیری: ورزش به طور کلی اثرات مثبتی بر بهبود کمردرد طی دوران بارداری دارد. لذا استفاده از برنامه ورزشی منظم و استاندارد در زنان باردار سالم که ممنوعیت خاصی برای انجام تمرینات ورزشی ندارند، ‌به منظور پیشگیری و درمان کمردرد طی دوران بارداری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of exercise on back pain during pregnancy: A review article

نویسندگان [English]

 • Hosein Hasanabadi 1
 • Nasrin Bahri 2
 • Fatemeh Tara 3
 • Narjes Bahri 4
1 Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 M.Sc. of Mother and Child Health, Health center number 3, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, patient's safety research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 PhD student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Back pain is one of the most common musculoskeletal disorders that majority of women experience first episode of back pain during pregnancy. Back pain during pregnancy can reduce quality of life and cause disability in pregnant women. Exercise is one of options for back pain prevention and treatment during pregnancy that seems it does not have side effects and limitations of other treatment options. The aim of this review article was the evaluation of the effects of exercise on back pain during pregnancy.   
Methods: the databases as ISI, Pubmed, Proquest, Ovid, Scopus, Cochran, Science direct, and sets of Springer, Sage , and search motor of Google with different combination of keywords related to the topic of the study were searched. Iran medex, magiran SID, and Irandoc were also used to find the related articles performed in Iran.  Some keywords was used for searching  including "pregnancy back pain", " back pain", "pregnancy",  and " exercise ". This search was carried out in the period of 2001-2014. In addition, a manual search of the literature and the resources used in the literature was performed.
Result: The results of literature searching showed that the performed studies about this field are very scattered and due to different designs of these studies, we cannot provide a definitively sum about the effect of certain exercise program on improvement of back pain during pregnancy. However, generally, the majority of studies show positive effect of exercise on reducing back pain during pregnancy.
Conclusion: Exercise has positive effect on treatment of back pain during pregnancy. Therefore, we suggest that healthy pregnant women who don’t have contraindication for physical exercise to use a standard exercise program during pregnancy for prevention and treatment of pregnancy related back pain.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Back pain
 • Exercise training
 • pregnancy
 1. Thorell E, Kristiansson P. Pregnancy related back pain, is it related to aerobic fitness? A longitudinal cohort study.BMC Pregnancy Childbirth. 2012 Apr 17;12:30. doi: 10.1186/1471-2393-12-30.
 2. Sabino J, Grauer JN. Pregnancy and low back pain. Curr Rev Musculoskelet Med 2008; 1:137–141.
 3. Pennick V, Young G: Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Aug 1;8:CD001139. doi: 10.1002/14651858.CD001139.pub3.
 4. Olsson C, Nilsson-Wikmar L. Health-related quality of life and physical ability among pregnant women with and without back pain in late pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2004, 83(4):351-357.
 5. Saccomanni B. Low back pain associated with pregnancy: a review of literature. Eur Orthop Traumatol 2011;1:169-174.
 6. Bastiaanssen JM, de Bie RA, Bastiaenen CH, Essed GG, van den Brandt PA. . A historical perspective on pregnancy-related low back and/or pelvic girdle pain. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2005 ,120 :3–14.
 7. Greenwood CJ, Stainton MC.Back pain/discomfort in pregnancy: invisible and forgotten.J Perinat Educ. 2001 Winter;10(1):1-12.
 8. Hall C.M, Brody LT. Therapeutic exercise: moving toward function. Baltimore, MD:: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
 9. Peterson CD, Haas M, Gregory WT. A pilot randomized controlled trial comparing the efficacy of exercise, spinal manipulation, and neuro emotional technique for the treatment of pregnancy-related low back pain. Chiropr Man Therap. 2012 Jun 13;20(1):18. doi: 10.1186/2045-709X-20-18.
 10. Wang SM, Dezinno P, Maranets I, Berman MR, Caldwell-Andrews AA, Kain ZN. Low back pain during pregnancy: prevalence, risk factors, and outcomes. Obstet Gynecol 2004, 104:65–70.
 11. Gutke A, Ostgaard HC, Oberg B: Association between muscle function and low back pain in relation to pregnancy. J Rehabil Med 2008, 40(4):304–311.
 12. Lotta Norén ,Solveig Östgaard,Gun hansson,Hans C. Östgaard. Lumbar back and posterior pelvic pain during pregnancy: a 3-year follow-up. Eur Spine J 2002, 11 :267–271.
 13. Robinson HS, Vøllestad NK, Veierød MB.Clinical course of pelvic girdle pain postpartum - Impact of clinical findings in late pregnancy.Man Ther. 2014 Jan 22.
 14. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Stuge B, Mørkved S. Does regular exercise during pregnancy influence lumbopelvic pain? A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 May;91(5):552-9. doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01382.x.
 15. Ferreira CW, Alburquerque-Sendı N F. Effectiveness of physical therapy for pregnancy-related low back and/or pelvic pain after delivery: A systematic review. Physiother Theory Pract. 2013 Aug;29(6):419-31. doi: 10.3109/09593985.2012.748114.
 16. Fast A, Weiss L, Parich S, Hertz G. Night backache in pregnancyhypothetical pathophysiological mechanisms. Am J Phys Med Rehab 1989;68:227–9.
 17. Kumle M, Weiderpass E, Alsaker E, Lund E. Use of hormonal contraceptives and occurrence of pregnancy-related pelvic pain: a prospective cohort study in Norway. BMC Pregnancy Childbirth 2004, 4(1):11.
 18. Bjelland E, Eskild E, Johansen R, Eberhard-Gran M. Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of parity. Am J Obstet Gynecol. 2010 Aug;203(2):146.e1-6. doi: 10.1016/j.ajog.2010.03.040.
 19. Bastiaanssen JM, de Bie RA, Bastiaenen CHG, Essed GGM, van den Brandt PA. A historical perspective on pregnancy-related low back and/or pelvic girdle pain. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005, 120(1):3–14.
 20. Mogren IM. Previous physical activity decreases the risk of low back pain and pelvic pain during pregnancy. Scand J Public Health 2005;33(4):300–6.
 21. Mogren IM, Pohjanen AI. Low back pain and pelvic pain during pregnancy: prevalence and risk factors. Spine 2005;30(8):983–91.
 22. Orvieto R, Achiron A, Ben-Rafael Z, Gelernter I, Achiron R.Low back pain of pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1994; 73(3):209–14.
 23. Mens JMA, Vleeming A, Stoeckart R, Stam HJ, Snijders CJ.Understanding peripartum pelvic pain. Implications of a patient survey. Spine 1996;21(11):1363–70.
 24. Mogren I: Perceived health, sick leave, psychosocial situation, and sexual life in women with low-back pain and pelvic pain during pregnancy.Acta Obstet Gynecol Scand 2006, 85:647–656.
 25. Richards E, van Kessel G, Virgara R, Harris P. Does antenatal physical therapy for pregnant women with low back pain or pelvic pain improve functional outcomes? A systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Sep;91(9):1038-45.
 26. Pennick V, Liddle SD. “Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2013 , 1;8:CD001139. .
 27. Elden H, Ostgaard HC, Fagevik-Olsen M, Ladfors L, Hagberg H.Treatments of pelvic girdle pain in pregnant women: adverse effectsof standard treatment, acupuncture and stabilising exercises on the pregnancy, mother, delivery and the fetus/neonate. BMC Complement Altern Med. 2008 Jun 26;8:34. doi: 10.1186/1472-6882-8-34.
 28. Lund I, Lundeberg T, Lonnberg L, Svensson E. Decrease of pregnant women's pelvic pain after acupuncture: a randomized controlled single-blind study. Acta Obstet Gynecol Scand 2006, 85(1):12-19.
 29. Furlan AD, van Tulder M, Cherkin D, Tsukayama H, Lao L, Koes B, Berman B. Acupuncture and dry-needling for low back pain:an updated systematic review within the framework of the cochrane collaboration. Spine 2005, 30(8):944-963.
 30. Pennick VE, Young G. Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr 18;(2):CD001139.
 31. Field T. Prenatal exercise research. Infant Behav Dev. 2012 Jun;35(3):397-407. doi: 10.1016/j.infbeh.2011.10.001. .
 32. Mens JMA, Damen L, Snijders CJ, Stam HJ. The mechanical effect of a pelvic belt in patients with pregnancy-related pelvic pain. Clin Biomech 2006;21(2):122–7.
 33. Kordi R, Abolhasani M, Rostami M, Hantoushzadeh S, Mansournia MA, Vasheghani-Farahani F. Comparison between the effect of lumbopelvic belt and home based pelvic stabilizing exercise on pregnant women with pelvic girdle pain; a randomized controlled trial. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013 Jan 1;26(2):133-9. .
 34. Joy EA1, Mottola MF, Chambliss H. Integrating exercise is medicine® into the care of pregnant women.Curr Sports Med Rep. 2013 Jul-Aug;12(4):245-7. doi: 10.1249/JSR.0b013e31829a6f7e.
 35. Owe KM, Nystad W, Bø K. Correlates of regular exercise during pregnancy: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Scand J Med Sci Sports. 2009;19:637–45.
 36. Verbunt JA, Smeets RJ, Wittink HM: Cause or effect? Deconditioning and chronic low back pain. Pain 2010, 149(3):428-430.doi: 10.1016/j.pain.2010.01.020.
 37. Smeets RJ, van Geel KD, Verbunt JA. Is the fear avoidance model associated with the reduced level of aerobic fitness in patients with chronic low back pain? Arch Phys Med Rehabil 2009, 90(1):109-117.
 38. Foxcroft KF, Rowlands IJ, Byrne NM, McIntyre HD, Callaway LK; BAMBINO group. Exercise in obese pregnant women: The role of social factors, lifestyle and pregnancy symptoms. BMC Pregnancy and Childbirth 2011 Jan 12;11:4. doi: 10.1186/1471-2393-11-4.
 39. Pereira MA, Rifas-Shiman SL, Kleinman KP, Rich-Edwards JW, Peterson KE, Gillman MW. Predictors of change in physical activity during and after pregnancy: Project Viva. Am J Prev Med. 2007 Apr;32(4):312-9.
 40. Petersen AM, Leet TL, Brownson RC. Correlates of physical activity among pregnant women in the United States. Med Sci Sports Exerc. 2005 Oct;37(10):1748-53.
 41. Gjestland K, Bø K, Owe KM, Eberhard-Gran M. Do pregnant women follow exercise guidelines? Prevalence data among 3482 women, and prediction of low-back pain, pelvic girdle pain and depression. Br J Sports Med. 2013 May;47(8):515-20.doi: 10.1136/bjsports-2012-091344.
 42. Morris SN, Johnson NR. Exercise during pregnancy. J Reprod Med 2005; 50(3):181-188.
 43. Chasan-Taber L1, Evenson KR, Sternfeld B, Kengeri S. Assessment of recreational physical activity during pregnancy in epidemiologic studies of birth weight and length of gestation. Women Health 2007;45(4):85-107.
 44. O¨ stgaard HC, Zetherstro¨m G, Roos-Hansson E. Regression of back and posterior pelvic pain after pregnancy. Spine 1997;22(24):2945– 65.
 45. Dumas GA, Reid JG, Wolfe LA, Griffin MP, McGrath MJ. Exercise, posture and back pain during pregnancy. Clin Biomech 1995;10(2):104–9.
 46. Garshasbi A, Faghihzadeh S: The effect of exercise on the intensity of low back pain in pregnant women. Int J Gynaecol Obstet 2005, 88(3):271-275.
 47. Owe KM, Nystad W, Bø K. Correlates of regular exercise during pregnancy: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Scand J Med Sci Sports 2009, 19(5):637-645. doi: 10.1111/j.1600-0838.2008.00840.x.
 48. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Stuge B, Mørkved S. Does regular exercise during pregnancy influence lumbopelvic pain? A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 May;91(5):552-9. .
 49. Granath AB, Hellgren MS, Gunnarsson RK.Water aerobics reduces sick leave due to low back pain during pregnancy.J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2006 Jul-Aug;35(4):465-71.
 50. Yan CF, Hung YC, Gau ML, Lin KC. Effects of a stability ball exercise programme on low back pain and daily life interference during pregnancy. Midwifery. 2014 Apr;30(4):412-9. doi: 10.1016/j.midw.2013.04.011.
 51. Gavard JA, Artal R. Effect of exercise on pregnancy outcome.Clin Obstet Gynecol. 2008;51(2):467–80. doi: 10.1097/GRF.0b013e31816feb1d.
 52. American College of Obstetricians and Gynecologists. exercise during pregnancy and the postpartum period. Clin Obstet Gynecol. 2003 Jun;46(2):496-9.
 53. Santos IA, Stein R, Fuchs SC, Duncan BB, Ribeiro JP, Kroeff LR & et.al. Aerobic exercise and submaximal functional capacity in overweight pregnant women: a randomized trial. Obstet Gynecol 2005,106(2):243-249.
 54. Nascimento SL, Surita FG, Cecatti JG. Physical exercise during pregnancy: a systematic review. Curr Opin Obstet Gynecol. 2012 Dec;24(6):387-94. doi: 10.1097/GCO.0b013e328359f131.
 55. Stuge B, Veierod MB, Laerum E, Vollestad N. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: A two-year follow-up of a randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976). 2004 May 15;29(10):E197-203.
 56. Artal Mittelmark R ,Wisewell RA,Drinkwater BL.”Exercise in pregnancy. 2nd Edition.1991.
 57. Hodges PW, Moseley GL.Pain and motor control of the lumbopelvic region: Effect and possible mechanisms. J Electromyogr Kinesiol. 2003 Aug;13(4):361-70.
 58. Stuge B, Laerum E, Kirkesola G, Vollestad N 2004 The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: A randomized controlled trial. Spine 29: 351–359.
 59. Entin pl,Coffin L. Physiological basis for recommendations regarding exercise during pregnancy at high altitude. High Alt Med Biol.2004;5(3):321-334.
 60. Vleeming A, Albert HB, Ostgaard HC, Sturesson B, Stuge B.European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J. 2008 Jun;17(6):794-819. doi: 10.1007/s00586-008-0602-4.