بررسی فراوانی اختلالات تنفسی خواب و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان تأمین اجتماعی البرز کرج در سال 1388

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران.

2 کارشناس پرستاری، بیمارستان تأمین اجتماعی کرج، البرز، ایران.

3 بهیار، بیمارستان تأمین اجتماعی کرج، البرز، ایران.

چکیده

مقدمه: تغییرات فیزیولوژیک و هورمونی دوران بارداری، احتمال ایجاد و تشدید اختلالات تنفسی خواب در زنان باردار را افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی اختلالات تنفسی خواب و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان تأمین اجتماعی البرز کرج  انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1388 بر روی 200 زن باردار مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان تأمین اجتماعی البرز کرج انجام شد. اطلاعات زمینه ای و پرسشنامه استوپ بنگ (جهت غربالگری اختلال تنفسی خواب) از طریق مصاحبه، اطلاعات مربوط به وزن نوزاد، آپگار جنین از پرونده و شاخص های تن سنجی زن باردار با کمک ترازوی باسکولی و متر نواری بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای دو و آزمون دقیق فیشر انجام شد. 05/0>p معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: 91 نفر (5/54%) از واحدهای پژوهشدارای خرخر عادتی، 114 نفر (57%) خستگی و خواب آلودگی روزانه،      43 نفر(5/21%) وقفه تنفسی خواب، 14 نفر (7%) فشار خون بالا، 6نفر (3%) شاخص توده بدنی بالای 35 کیلوگرم بر متر مربع و 20 نفر (10%) اندازه دور گردن بالای 40 سانتیمتر داشتند. 29 نفر (5/14%) در معرض خطر زیاد برای اختلالات تنفسی خواب قرار داشتند. اختلالات تنفسی خواب در زنان باردار با افزایش اندازه دور گردن، افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، افزایش شاخص توده بدنی، نمره آپگار و وزن بالاتر هنگام تولد نوزاد ارتباط آماری معناداری داشت (001/0>p).
نتیجه گیری: زنان باردار در معرض خطر اختلالات تنفسی خواب قرار دارند و اختلالات تنفسی خواب در زنان باردار دارای چاقی مرکزی و عمومی و فشار خون بالاتر، شایع تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of sleep breathing disorders and some related factors in pregnant women referred to delivery ward of Alborz social security hospital of Karaj in 2009

نویسندگان [English]

 • Sharareh Zeighami Mohammadi 1
 • Solmaz Haghighi Asgharzadeh 2
 • Shabnam Almasi Moghadam 3
1 PhD student of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran.
2 Nursing graduate, Alborz social security hospital, Alborz, Iran.
3 Nursing diploma, Alborz social security hospital, Alborz,Iran.
چکیده [English]

Introduction: Physiologic and hormonal changes during pregnancy increase risk of occurrence and severity of sleep breathing disorders in pregnant women. This study was performed with the aim to determine the frequency of sleep breathing disorders and some related factors in pregnant women referred to delivery ward of Alborz social security hospital of Karaj.
Methods: This cross-sectional, descriptive study was performed on 200 pregnant women referred to the delivery ward of Alborz social security hospital of Karaj in 2009. Background information and Stop Bang questionnaire (for sleep breathing disorders screening) were evaluated through interviews, and information related to neonatal weight and Apgar score were evaluatedfrom medical records, and anthropometric indices of pregnant women were measured with balance scale and tap meter. The data was analyzed by SPSS software (version 18) and Chi-square and Fisher's Exact tests. P< 0.05 was considered significant.
Results: 91 cases (54.5%) of pregnant women had habitual snoring, 114 (57%) daily sleepiness and fatigue, 43 (21.5%) sleep apnea, 14 (7%) hypertension, 6 (3%) body mass index > 35 kg/m², and 20 (10%) neck circumference > 40 cm. 29 cases (14.5%) were at high risk for sleep breathing disorders. Statistical significant relationship was found between sleep breathing disorders in pregnant women and increased neck circumference, systolic and diastolic blood pressure, increased BMI and higher Apgar score and increased birth weight (P<0.001).
Conclusions: Pregnant women are at risk for sleep breathing disorders and sleep breathing disorders are more common in pregnant women with central and general obesity, and higher blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pregnancy
 • Sleep
 • Sleep Breathing Disorder
 1. Venkata C, Venkateshiah SB. Sleep-disordered breathing during pregnancy. J Am Board Fam Med 2009; 22(2):158-68.
 2. Hutchison BL, Stone PR, McCowan LM, Stewart AW, Thompson JM, Mitchell EA. A postal survey of maternal sleep in late pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12:144.
 3. Izci-Balserak B, Pien GW. Sleep-disordered breathing and pregnancy: potential mechanisms and evidence for maternal and fetal morbidity. Curr Opin Pulm Med 2010; 16(6):574-82.
 4. Bourjeily G, Raker CA, Chalhoub M, Miller MA. Pregnancy and fetal outcomes of symptoms of sleep-disordered breathing. Eur Respir J 2010; 36(4):849-55.
 5. Edwards N, Middleton PG, Blyton DM, Sullivan CE. Sleep disordered breathing and pregnancy. Thorax 2002; 57(6):555-8.
 6. Pien GW, Pack AI, Jackson N, Maislin G, Macones GA, Schwab RJ. Risk factors for sleep-disordered breathing in pregnancy. Thorax 2014; 69(4):371-7.
 7. Sarberg M1, Svanborg E, Wirehn AB, Josefsson A. Snoring during pregnancy and its relation to sleepiness and pregnancy outcome - a prospective study. BMC Pregnancy Childbirth 2014; 14(1):15.
 8. OBrien LM1, Bullough AS, Owusu JT, Tremblay KA, Brincat CA, Chames MC, et al. Pregnancy-onset habitual snoring, gestational hypertension, and preeclampsia: prospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2012; 207(6):487. 1-9.
 9. Facco FL, Grobman WA, Kramer J, Ho KH, Zee PC. Self-reported short sleep duration and frequent snoring in pregnancy: impact on glucose metabolism. Am J Obstet Gynecol 2010; 203(2):142. 1-5.
 10. Owusu JT, Anderson FJ, Coleman J, Oppong S, Seffah JD, Aikins A, et al. Association of maternal sleep practices with pre-eclampsia, low birth weight, and stillbirth among Ghanaian women. Int J Gynaecol Obstet 2013; 121(3):261-5.
 11. Jones CR. Diagnostic and management approach to common sleep disorders during pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2013; 56(2):360-71.
 12. OBrien LM1, Bullough AS, Owusu JT, Tremblay KA, Brincat CA, Chames MC, et al. Snoring during pregnancy and delivery outcomes: a cohort study. Sleep 2013; 36(11):1625-32.
 13. Bourjeily G1, Butterfield K, Curran P, Lambert-Messerlian G. Obstructive sleep apnea is associated with alterations in markers of fetoplacental wellbeing. J Matern Fetal Neonatal Med 2014; 14:1-5.
 14. Roush SF, Bell L. Obstructive sleep apnea in pregnancy. J Am Board Fam Pract 2004; 17(4):292-4.
 15. Silva GE, Vana KD, Goodwin JL, Sherrill DL, Quan SF. Identification of patients with sleep disordered breathing: comparing the four-variable screening tool, STOP, STOP-Bang, and Epworth Sleepiness Scales. J Clin Sleep Med 2011;7(5):467-72.
 16. Goldfarb IT, Sparks TN, Ortiz VE, Kaimal A. Association between a positive screen on the STOP-BANG obstructive sleep apnea tool and preeclampsia. Obstet Gynecol 2014; 123 (Suppl 1):53.
 17. Chung F, Yegneswaran B, Liao P, Chung SA, Vairavanathan S, Islam S, et al. STOP Questionnaire A Tool to Screen Patients for Obstructive Sleep Apnea.  Anesthesiology 2008; 108(5):812-21.
 18. Hooman H. Descriptive statistics in behavioral sciences. 11th  ed. Tehran:  Parsa Publication; 2010.
 19. Gillett R. Sample size determination in a Chi-Squared test given information from an earlier study. Journal of
 20. Educational and Behavioral Statistics. 1996; 21(3), 230-46.
 21. Chung F, Subramanyam R, Liao P, Sasaki E, Shapiro C, Sun Y. High STOP-Bang score indicates a high probability of obstructive sleep apnoea. Br J Anaesth 2012; 108(5):768-75.
 22. Cai XH, Xie YP, Li XC, Qu WL, Li T, Wang HX, et al. The prevalence and associated risk factors of sleep disorder-related symptoms in pregnant women in China. Sleep Breath 2013; 17(3):951-6.
 23. Xu Z, Ye H, Li TP, Chen DJ, Liu HS, Gao CH. Clinical application of the Epworth sleepiness score in pregnant women with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2009; 29(9):1914-6.
 24. Louis J, Auckley D, Miladinovic B, Shepherd A, Mencin P, Kumar D, et al. Perinatal outcomes associated with obstructive sleep apnea in obese pregnant women. Obstet Gynecol 2012; 120(5):1085-92.
 25. Perez-Chada D, Videla AJ, OFlaherty ME, Majul C, Catalini AM, Caballer CA, et al. Snoring, witnessed sleep apnoeas and pregnancy-induced hypertension. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(7):788-92.
 26. Leung PL, Hui DS, Leung TN, Yuen PM, Lau TK. Sleep disturbances in Chinese pregnant women. BJOG 2005; 112(11):1568-71.
 27. Makino S, Handa H, Suzukawa K. Obstructive sleep apnoea syndrome, plasma adiponectin
 28. Levels, and insulin resistance. Clin Endocrinol 2006; 64(1):12-19.
 29. Ko HS, Kim MY, Kim YH, Lee J, Park YG, Moon HB, et al. Obstructive sleep apnea screening and perinatal outcomes in Korean pregnant women. Arch Gynecol Obstet 2013; 287(3):429-33.
 30. Sahin FK, Koken G, Cosar E, Saylan F, Fidan F, Yilmazer M, et al. Obstructive sleep apnea in pregnancy and fetal outcome. Int J Gynaecol Obstet. 2008; 100(2):141-6.