سرطان سرویکس در بارداری: چالش های تشخیص و درمان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکزتحقیقات کولورکتال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان، دومین علت شایع مرگ و میر در زنان در سنین باروری می باشد، اما وقوع سرطان در طول بارداری بسیار ناشایع است. با افزایش میزان بارداری در سنین بالا، شیوع سرطان حین بارداری نیز در حال افزایش است. سرطان سرویکس، یکی از شایع ترین سرطان های حین بارداری می باشد. مطالعه حاضر با هدف مرور مهم ترین رویکردهای تشخیصی و درمانی در بیماران با سرطان سرویکس در حین دوران بارداری انجام شد.
روش کار: در این مقاله مروری روایتی، جدیدترین مقالات پژوهشی، مروری، راهنماها و شواهد با استفاده از کلید واژه های اصلی بارداری، سرطان، سرویکس، تشخیص، شیمی درمانی، رادیوتراپی و جراحی و معادل های آن ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است و سپس مهم ترین و قوی ترین توصیه های تشخیصی و درمانی ارائه شده است. مقالات مورد استفاده در این مطالعه شامل 34 مقاله از پایگاه اطلاعاتی PubMed و در محدوده زمانی 2000 تا 2014 بود.
یافته ها: در حدود 1 تا 3 درصد کل سرطان های سرویکس در زمان بارداری، شیردهی و یا یک سال پس از زایمان تشخیص داده می شوند. بارداری، فرصت مناسبی برای تشخیص زود هنگام سرطان سرویکس می باشد. سلامتی مادر و جنین، مهم ترین چالش ها در تشخیص و درمان زمان بارداری می باشند. خوشبختانه به دلیل خدمات مراقبت های بهداشتی و غربالگری دوران بارداری، اغلب سرطان های سرویکس در مراحل ابتدایی کشف می شوند. اما به دلیل نگرانی از سلامتی جنین، محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی برای استفاده از روش های تشخیصی و درمانی در حین بارداری وجود دارد. نوع درمان به مرحله بیماری، هیستولوژی تومور و سن بارداری وابسته است و باید در هر فرد به صورت جداگانه تعیین شود.
نتیجه گیری: سرطان سرویکس در بارداری می تواند با موفقیت درمان شود. به طور کلی با در نظر گرفتن تعادل بین صحت مادر و سلامتی جنین به عنوان هدف اولیه، رویکردهای درمانی مبتنی بر شواهد را می توان در این بیماران به کار برد و نباید بقای مادر را به جهت تاخیر در شروع درمان به خطر انداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cervical cancer in pregnancy: Diagnostic and therapeutic challenges

نویسندگان [English]

 • Monireh Toosi 1
 • Mohammad Mohammadian Panah 2
 • Sareh Hoseini 3
 • Zohreh Yousefi 4
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Radiation Oncology, Colorectal Research Center, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Radiation Oncology, Solid Tumor Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Disorder Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cancer is the second most common cause of death in women during reproductive ages; however, the occurrence of cancer during pregnancy is very uncommon. With increasing the rate of pregnancies in advanced ages, the incidence of cancer during pregnancy is also being increased. Cervical cancer is one of the most common cancers presenting during pregnancy. This study was performed aimed to review the most important diagnostic and therapeutic approaches in patients with cervical cancer during pregnancy.
Methods: in this narrative review article, the most recent research, reviews, guideline articles and current evidences were selected and reviewed with the main keywords of pregnancy, cancer, cervical, diagnosis, chemotherapy, radiation and surgery and its equivalents; then, the most important and strongest diagnostic and therapeutic recommendations were provided. 34 articles used in this study consisted of all articles in the PubMed database in the time period of 2000 to 2014.
Results: Approximately 1-3% of all cervical cancers are diagnosed during pregnancy, breast-feeding or one year following delivery. Pregnancy is a good opportunity for early diagnosis of cervical cancer. Maternal and fetal health is the most important diagnostic and therapeutic challenges in pregnancy. Fortunately, due to routine health care service and screening during pregnancy, most cervical cancers are detected in early stage. However, due to concern about fetus safety, there are many limitations and contraindications for using diagnostic and therapeutic methods during pregnancy. Treatment type depends on disease stage, tumor histology and gestational age and should be individually determined in each case.
Conclusion: Cervical cancer in pregnancy can be treated successfully. In general, by considering a balance between the mother health and fetal health as the primary goal, evidence-based therapeutic approaches can be used in these patients. Survival of the mother should not be compromised due to delay in beginning of treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical Cancer
 • chemotherapy
 • pregnancy
 • Radiotherapy
 • Surgery
 1.  

   

  1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011;61(2):69-90.
  2. Han SN, Kesic VI, Van Calsteren K, Petkovic S, Amant F, Force ECiPT. Cancer in pregnancy: a survey of current clinical practice. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013;167(1):18-23.
  3. Pereg D, Koren G, Lishner M. Cancer in pregnancy: gaps, challenges and solutions. Cancer Treat Rev 2008;34(4):302-12.
  4. Karimi Zarchi M, Akhavan A, Fallahzadeh H, Gholami H, Dehghani A, Teimoori S. Outcome of cervical cancer in Iranian patients according to tumor histology, stage of disease and therapy. Asian Pac J Cancer Prev 2010;11(5):1289-91.
  5. Toosi M, Moaddabshoar L, Malek-Hosseini SA, Sasani MR, Mokhtari M, Mohammadianpanah M. Rectal cancer in pregnancy: A diagnostic and therapeutic challenge. Journal of the Egyptian National Cancer Institute 2014; 26(3):151-155.
  6. Oduncu FS, Kimmig R, Hepp H, Emmerich B. Cancer in pregnancy: maternal-fetal conflict. J Cancer Res Clin Oncol 2003;129(3):133-46.
  7. Pavlidis NA. Coexistence of pregnancy and malignancy. Oncologist 2002;7(4):279-87.
  8. Mosalaei A, Mohammadianpanah M, Omidvari S, Ahmadloo N. High–dose rate brachytherapy in the treatment of carcinoma of uterine cervix: twenty‐year experience with cobalt after‐loading system. International Journal of Gynecological Cancer 2006; 16(3):1101-1105.
  9. Han SN, Mhallem Gziri M, Van Calsteren K, Amant F. Cervical cancer in pregnant women: treat, wait or interrupt?. Assessment of current clinical guidelines, innovations and controversies. Ther Adv Med Oncol 2013; 5(4):211-9.
  10. Al-Halal H, Kezouh A, Abenhaim HA. Incidence and obstetrical outcomes of cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer in pregnancy: a population-based study on 8.8 million births. Arch Gynecol Obstet 2013;287(2):245-50.
  11. Amouzegar-Hashemi F, Esmati E, Kalachi B. Pathologic characteristics, type of treatment and follow up of patients with uterine cervical carcinoma referred to the Radiation Oncology Department, Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital,Tehran, Iran, 1995-2001. Asian Pac J Cancer Prev 2008; 9(1):86-8.
  12. Abe Y, Ito K, Okamura C, Niikura H, Terada Y, Murakami T, et al. Cervical cytologic examination during physical checkup of pregnant women: cervical cancer screening in women under the age of thirty. Tohoku J Exp Med 2004;204(3):221-8.
  13. Nguyen C, Montz FJ, Bristow RE. Management of stage I cervical cancer in pregnancy. Obstet Gynecol Surv 2000;55(10):633-43.
  14. Karimi Zarchi M, Binesh F, Kazemi Z, Teimoori S, Soltani HR, Chiti Z. Value of colposcopy in the early diagnosis of cervical cancer in patients with abnormal pap smears at Shahid Sadoughi hospital, Yazd. Asian Pac J Cancer Prev 2011;12(12):3439-41.
  15. Yang KY. Abnormal pap smear and cervical cancer in pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2012;55(3):838-48.
  16. Pentheroudakis G, Orecchia R, Hoekstra HJ, Pavlidis N, Group EGW. Cancer, fertility and pregnancy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010; 21(Suppl 5):v266-73.
  17. Latimer J. Gynaecological malignancies in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2007;19(2):140-4.
  18. Hobbins JC. Overview of imaging in pregnancy: history to the present, including economic impact. Semin Perinatol 2013;37(5):290-1.
  19. Pecorelli S, Zigliani L, Odicino F. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix. Int J Gynaecol Obstet 2009;105(2):107-8.
  20. Meijer CJLM, Snijders PJ. Cervical cancer in 2013: Screening comes of age and treatment progress continues. Nat Rev Clin Oncol 2014;11:77-8.
  21. Amant F, Halaska MJ, Fumagalli M, Dahl Steffensen K, Lok C, Van Calsteren K, et al. Gynecologic cancers in pregnancy: guidelines of a second international consensus meeting. Int J Gynecol Cancer 2014;24(3):394-403.
  22. Lin CH, Hsieh JC, Li YT, Kuo TC. Successful conservative treatment of microinvasive cervical cancer during pregnancy. J Chin Med Assoc 2013;76(4):232-4.
  23. Ferraioli D, Buenerd A, Marchiole P, Constantini S, Venturini PL, Mathevet P. Early invasive cervical cancer during pregnancy: different therapeutic options to preserve fertility. Int J Gynecol Cancer 2012; 22(5):842-9.
  24. Fruscio R, Villa A, Chiari S, Vergani P, Ceppi L, Dell'Orto F, et al. Delivery delay with neoadjuvant chemotherapy for cervical cancer patients during pregnancy: a series of nine cases and literature review. Gynecol Oncol 2012;126(2):192-7.
  25. Cardonick E, Bhat A, Gilmandyar D, Somer R. Maternal and fetal outcomes of taxane chemotherapy in breast and ovarian cancer during pregnancy: case series and review of the literature. Ann Oncol 2012;23(12):3016-23.
  26. Zagouri F, Sergentanis TN, Chrysikos D, Bartsch R. Platinum derivatives during pregnancy in cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2013; 121(2 Pt 1):337-43.
  27. Benhaim Y, Haie-Meder C, Lhomme C, Pautier P, Duvillard P, Castaigne D, et al. Chemoradiation therapy in pregnant patients treated for advanced-stage cervical carcinoma during the first trimester of pregnancy: report of two cases. Int J Gynecol Cancer 2007;17(1):270-4.
  28. Ishioka S, Ezaka Y, Endo T, Nagasawa K, Shimizu A, Sato A, et al. Outcomes of planned delivery delay in pregnant patients with invasive gynecologic cancer. Int J Clin Oncol 2009;14(4):321-5.
  29. Lishner M. Cancer in pregnancy. Ann Oncol 2003;14(Suppl 3):iii31-6.
  30. Lee JM, Lee KB, Kim YT, Ryu HS, Kim YT, Cho CH, et al. Cervical cancer associated with pregnancy: results of a multicenter retrospective Korean study (KGOG-1006). Am J Obstet Gynecol 2008;198(1):92-e1.