بررسی فراوانی رخداد بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان سرخس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی سم شناسی و اعتیاد، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری ناخواسته، تهدیدی برای سلامت مادر و کودک می باشد و به عنوان شاخص سلامتی جامعه و بهداشت باروری مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده صحیح و مؤثر از روش ‌های پیشگیری از بارداری و آموزش کافی به زنان، می‌تواند باعث محافظت در برابر بیماری ‌های مقاربتی، فاصله ‌گذاری مناسب بین فرزندان، افزایش بهداشت مادر و کودک و اجتناب از بارداری‌ های ناخواسته شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی رخداد بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در شهرستان سرخس انجام شد.
روش کار: اینمطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1390 بر روی 300 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان سرخس انجام شد. روش نمونه گیری به روش آسان بود . ابزار گردآوری نمونه ها چک لیست مربوط به اطلاعات فردی و پرسشنامه 28 سوالی مربوط به باورهای زنان و همسرانشان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. سطح معناداری 05/0>p درنظر گرفته شد.
یافته ها: شیوع بارداری ناخواسته  7/21% (65 نفر) بود. ارتباط معناداری بین سن (001/0=p)، سابقه بارداری ناخواسته (04/0=p)، قومیت (02/0=p)، تحصیلات (03/0=p)، درآمد خانوادگی (002/0=p)، شغل (001/0=p)،  اطلاع همسر از روش های پیشگیری (006/0=p)، مشارکت همسر در پیشگیری از بارداری (04/0=p)، تعداد فرزندان (04/0=p) و تعداد بارداری های قبلی (01/0=p) با نوع بارداری مشاهده شد. اقدام به سقط در 9/16% بارداری های ناخواسته گزارش شد.
نتیجه گیری: استفاده نامناسب از روش های پیشگیری، عدم مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده و سابقه قبلی بارداری ناخواسته با فراوانی بالای بارداری ناخواسته همراه است. آموزش زنان و مشارکت مردان، در پیشگیری از بارداری های پرخطر و ناخواسته مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the frequency of unwanted pregnancy and its related factors in the pregnant women of Sarakhs city

نویسندگان [English]

 • Lida Jarahi 1
 • Abbas Zavar 2
 • Mahboubeh Neamat Shahi 3
1 Assistant Professor, Department of Social Medicine, Addiction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 PhD student of Toxicology & Alcohol abuse, Addiction Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Social Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Unwanted pregnancy is a threat for maternal and neonatal health and is used as an indicator of community and reproductive health. Correct and effective use of contraception methods and proper training of women can cause protection against sexually transmitted diseases, proper childbearing interval, improving maternal and neonatal health and avoid from unwanted pregnancies. This study was performed with the aim to evaluate of the frequency of unwanted pregnancy and its related factors in the pregnant women of Sarakhs city.
 
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 300 pregnant mothers referring to rural and urban health care centers in Sarakhs city in 2011. Sampling method was convenient style. Data collection tools were a checklist of personal information’s and a questionnaire of 28 questions related to the beliefs of women and their husbands. Data were analyzed using the SPSS software (version 11.5), Chi-square test and logistic regression. PResults: 65 cases (21.7%) of women reported unwanted pregnancies. There were significant association between wanted and unwanted pregnancies with women's age (P=0.001), history of of unwanted pregnancy (P=0.04), ethnicity (P=0.02), education (P=0.03), family income (P=0.002), job (p=0.001), information of husband about contraception methods (P=0.006), participation of husband in  prevention of pregnancy (P= 0.04), and partner participation in contraception (p=0.04), child number (P=0.04), number of child (P=0.04), and number of previous pregnancies (P=0.01). Attempted abortions were reported in 16.9% of unwanted pregnancies.
Conclusions: High rates of unwanted pregnancies is associated with incorrect use of contraceptive methods, lack of men's participation in the program of family planning, previous history of unwanted pregnancy. Training of women and participation of men are important for prevention of risky and unwanted pregnancies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion
 • Family Planning
 • pregnancy
 • Unwanted pregnancy
 • Women
 1. Gheisarian I. Evaluation of aging phenomen in social and economic section in Iran. J population 2010; 69(70):1-28. (Persian).
 2. UNFPA. Preventing HIV and Unintended Pregnancies: Strategic Framework 2011–2015. Available from: www.who.int/.../linkages/hiv_pregnancies.../en/
 3. Amin Shokravi F, Howden Chapman P. Factors affecting the rate of unwanted pregnancy in pregnant women of Tehran. J Reproduction and Infertility.2004; 249-58.
 4. Mumah J, Karoline CW, Izugbara CH, Mukira C. Coping with unintended pregnancies narrative from adolescents’ nairobis slums.J African population and health research centers 2014.
 5. Lawrence B F, Mia RZ. Unintended pregnancy in the United States: incidence and disparities. J Original Research Article in Contraception.2011;84(5):478-85
 6. Ventura SJ,Curtin SC, Abma JC, Henshow SK. Estimated pregnancy rates and rate pregnancy outcome for the United States, 1990-2008. natl vital stat report.2012;60(7):1-22
 7. Nowroozi A, Khorramroodi R, Sharifi S,Tahmasebi R. Prevalence of and factors associated with Unwanted pregnancy in women referred to health centers in Bushehr in 2003.J Jonoub Teb Quarterly.2005; 8 (1): 83-89.(Persian).
 8. Monea E, Thomas A. Unintended Pregnancy and Taxpayer Spending. J perspective on sexual and reproductive health 2011;43(2):88-93.
 9. Khalili M,Shohani B,Soltani O,Pournajaf A. Factors affecting Unwanted pregnancy referring to health centers of Ilam in 2002 -2003. J Ilam University of Medical Sciences 2004;12(42):18-24.(Persian).
 10. Jarahi L, Meysamie A. P, Fayaz Bakhsh A. Assessment of Attitude and Knowledge about Intentional Abortion in Pre-married Females. Qom University of Medical Sciences Journal, 2012; 6(1):54-59 (Persian).
 11. Sedgh J, Bankole A, Oye-Adeniran B, Adewole IF, Singh S, Hussain R. Unwanted Pregnancy and Associated Factors among Nigerian Women. J International Family Planning Perspectives 2006; 32(4):175–84.
 12. GolMohammadlouS, BroomandF, AssadiAfshar M. The causes of unwanted pregnancy pregnant Kosar hospital Urmia1378.J Ardabil University of Medical Sciences 2005; 5 (4): 357-61. (Persian).
 13. Mahoori Kh, Amirian M. Unwanted pregnancy and associated factors in women referred to Mashhad Health centers in 2004. J Hormazgan University of Medical Sciences 2009;13(1): 25-32.(Persian).
 14. Dyrekvand A, Jaafarpoor M. Prevalence of unwanted pregnancies and related factors in women referred to the maternity Hospital of Darreshahr. 2006. J Yasuj Facul Nurs Midwifery 2007;2(2):19-26. (Persian).
 15. Kiani M , khakshoor A, Vakili R, Saidi M, Mousavi jajarmi SM. Prevalence of  unwanted pregnancies and relative factors in pregnant women in meshad 2012. J North Khorasan University of Medical Sciences Summer 2013;5(2): 421-429.(Persian).
 16. Abbasi Shahvazi MJ, Hossein ChavoShi M, Delavar B. Unwanted pregnancies and its determinants in Iran. Medical Journal of Reproduction & Infertility. 2004;1(5):62-76. (Persian)
 17. Ikamari L,  Izugbara  C, Ochako R. prevalence and determinants of unintendent  pregnancy among women in Neirobi Kenya.J Pregnancy and childbirth  2013;69(13)
 18. Teshom F , Hailu AG , Teklehaymanot AN. Prevalence of unintended pregnancy and associated factors among married pregnant women in Ganji woreda west Wollega Oromia region, Ethiopia .J Science of Public Health 2014; 2(2): 92-101.
 19. Asadi Y,Meshkat M,Talaee B.Unwanted pregnancy and its influencing factors in pregnant women referring to health centers of Mashhad.J Medical science 2007; 3 (10): 91-95
 20. Robabi H,Sarani H,Azarkish F, Dastfan Z, Dashipour A. Some of the factors associated with unwanted pregnancies in women referred to health centers Iranshahr2007. Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility. 2010; 32-40(Persian).
 21. Mansoory A, HossainySh, Dadgar S. Unexpected pregnancy and relative factors in pregnant women referring to Mashhad maternity wards in 2004.J  Birjand University of Medical Sciences.  2009; 16 (1): 65-71.
 22. Maurice O, Francis T, Kwame A. Multinominal regression Analysis of unplanned pregnancies in Ahafo Ano South district: Ghana.J American international journal of contemporary research .2012 ; 2(12):90-7.