بارداری سالم از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه اجمالی آن با طب نوین

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه طب سنتی، پژوهشگر طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 متخصص طب سنتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران.

5 دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بهداشت مادران باردار، یکی از اساسی‏ترین راه‏های حفظ سلامت جنین و مادر است. حکمای طب سنتی ایران تلاش اصلی خود را در زمینه حفظ سلامتی فرد و جامعه متمرکز کرده و دستورات ساده بهداشتی و دستورالعمل‏های کاربردی در دوران بارداری ارائه کرده اند که در این نوشتار، این دستورات جمع‏بندی و با مقالات و تحقیقات جدید مقایسه شدند.
روش کار: در این مطالعه مروری و کتابخانه‏‏ای، کتب مرجع و مهم طب سنتی و مقالات جدید مورد بررسی قرار گرفت و یافته‏های دانشمندان طب نوین با یافته‏های حکمای طب سنتی به طور اجمالی مقایسه شدند و تحقیقات جدید در مورد تغذیه، مقاربت، حمام و حالات روحی و روانی و سبک زندگی در دوران بارداری در پایگاه های  Google scholar،PubMed ،Magiran ، SID، IranDoc و IranMedex بررسی شدند.
یافته‏ها: از دیدگاه طب سنتی ایران، برای حفظ زندگی سالم و پیشگیری از بروز بیماری ها، رعایت اصولی ضروری است که از آنها تحت عنوان اصول شش گانه حفظ سلامت نام برده می‏شود که در مورد بهداشت آب و هوا، غذا، فعالیت بدنی متعادل، خواب و بیداری، حبس و دفع مواد از بدن و به خصوص بهداشت روانی، توصیه‏های کاربردی و دقیقی داده شده است.
نتیجه‏گیری: با توجه به دقت نظر اندیشمندان طب سنتی ایران در مراقبت‏های دوران بارداری، شاید امروزه بتوان در مباحث بهداشت بارداری و ایده‏پردازی‏ها و تحقیقات مربوط به این دوران از یافته‏های حکما استفاده کرد و زیر بنای تحقیقات را بر گفته‏ها و تجربیات بزرگانی همچون ابوعلی‏سینا و رازی پایه گذاری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Healthy Pregnancy in Perspective of Iranian Traditional Medicine and its Brief Comparison with Modern Medicine

نویسندگان [English]

 • Roshanak Mokaberinejad 1
 • Mojgan Tansaz 1
 • Soodabeh Bioos 2
 • Effat Jafari Dehkordi 3
 • Elham Akhtari 3
 • Sedighe Yousefi 4
 • Monirsadat Rouhollahi 5
 • Malihe Tabarrai 6
 • Somayeh Mahroozade 5
 • Nasrin Baeiry 5
1 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine ، Tehran University of Medical Sciences ، Tehran ، Iran.
3 Expert of Traditional Medicine، Tehran، Iran.
4 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, Traditional and Complementary Medicine Research Center, Sari University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran
5 Resident of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Maternal health in pregnancy is one of the most crucial ways to maintain maternal and fetal health. Pioneer physicians of Iranian traditional medicine have focused their efforts on maintaining the individual and community health and have recommended simple health-promoting and functional instructions during pregnancy that in this study ،these guidelines have been summarized and compared and contrasted with new articles and researches.
Methods: In this review and library study, the main resource textbooks of traditional medicine and new studies have been evaluated and the findings of scientists of modern medicine were briefly compared with those of traditional medicine, and new researches on nutrition, sexual intercourse, bathing and mental and emotional status and lifestyle during pregnancy were reviewed in Google Scholar, Pubmed, Magiran, SID, Irandoc, and Iranmedex databases.
Results: In perspective of Iranian traditional medicine, to maintain healthy life and prevention from the incidence of diseases, observing some principles is necessary which are titled as six principles of maintaining health that precise and practical recommendations are suggested about health of climate, food, balanced physical activity, sleeping and wakefulness, custody and disposal of waste materials from the body, and specially mental health.
Conclusion: Regarding the meticulous attention of Iranian Tradition Medicine scholars to maternal healthcare during pregnancy, perhaps now we can use the findings of physicians about pregnancy health issues and ideas and research findings related to this period and lay the foundation of researches on the statement and experiences of great scholars and practitioners such as Avicenna and Razi.

کلیدواژه‌ها [English]

 • health
 • Iranian Traditional Medicine
 • lifestyle
 • pregnancy
 1. Helton M. Prenatal care. women health 1997;34(1):135-45.
 2. Mazloumi Mahmoudabadi SS SF ASM, Shahri Zadeh F. Knowledge, attitudes and behaviors regarding reproductive health of women in seven cities of central Iran. Journal Reproduction & Infertility 2007; 7(4):
 3. UNFPA. State of World Population Report 2004: The Cairo Consensus at Ten: Population, Reproductive Health and the Global Effort to End Poverty Contributor. New York: UNFPA; 2005. p. 124.
 4. Bryce RL, Enkin MW. Lifestyle in pregnancy. Canadian Family Physician 1984; 30:2127.
 5. Naseri M, Jafari F, Alizadeh M. The principles of health care and sanitation in traditional medicine of iran. journal of islamic and iranian traditional medicine 2010;1(1):39-44.
 6. Avicenna. Al Qanun Fi Al-Tibb(Arabic). Beirut: Alaalami library; 2005.
 7. Sadeghi Hassan Abadi A. General Public Health. Siraz:Shiraz University of Medical Sciences; 2008.
 8. Arzani MA . Mofarreh Al- Gholob. Tehran: almaee; 1391.
 9. Aghili Khorasani MH. Kholase al- hekmah. Quom: Esmailian; 2006.
 10.  Azam Khan M. Aksir Azam. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2004.
 11. Albaladi A. Tadbir al- hobale va al-atfal va al- sebyan. Tehran: The Institute for Medical History- Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Science; 2004.
 12. Razi M. Alhavi. Dar Al- Kotob Al- ilmiyah. Beyrouth: Lebanon; 2000.
 13. Aghili Khorasani MH. Moalejate Aghili(Persian): Institute for Islamic and Complementary Medicine Iran university of Medical Science. Tehran; 2008.
 14.  De-Silva DKH. Mojarabate Farangi. Tehran: The Institute for Medical History -Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences 2007.
 15. Jorjani IH. Zakhirah -E- Kharazm Shahi. Tehran: Bonyade frahange Iran; 1976.
 16. Majusi AA. Kamil al- sanaae al- tibbiya. Dar Rekaby; 2009.
 17. Arzani MA. Tibb akbari. Qom: Jalal al- Din; 2008.
 18. Azam Khan M. Romuze Azam. Tehran:The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2004.
 19. Sekandarpuri H. Lezat al-vesal. Tehran: The Institute for Medical History- Islamic and Complementary Medicine: Iran University of Medical Science; 2008.
 20. Khajavishojaii K, Parsay S, Fallah N. Assessment of nutritional knowledge, attitude and practices in pregnant women in university hospitals of Tehran. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2001;3(2):70-5.
 21. Weiss-Amer M. Medieval Women's Guides to Food During Pregnancy: Origins, Texts, and Traditions. Canadian Bulletin of Medical History/Bulletin canadien d'histoire de la médecine 1993;10(1):5-23..
 22. Andrews G. Women's sexual health. 2nd Edition.  Bailliere tindal. Edinburgh. 2001; p.161-172. 
 23. Sanfilippo JS SR. Primery care in obstetrics and Obstetrics Springer press. New york:  Philadelphia; 1998.
 24. Lee JT. The meaning of sexual satisfaction in pregnant Taiwanese women. Journal of Midwifery & Women’s Health 2002;47(4):278-86.
 25. Read J. Sexual problems associated with infertility, pregnancy, and ageing. BMJ 2004;329(7465):559-61.
 26. Heydari M. Couples’ knowledge and attitude about sexuality in pregnancy. Tehran University Medical Journal 2006;64(9):83-9.
 27. Pasha H , Haj Ahmadi M. Evaluation of Sexualbehaviors in pregnant women and some related factor Babol Iran. Med J Hormozgan University 2007;10(4):343-8.
 28. Senkumwong N, Chaovisitsaree S, Rugpao S, Chandrawongse W, Yanunto S. The changes of sexuality in Thai women during pregnancy. J Med Assoc Thai 2006;89(4):S124-9.
 29. Hassan Zahraee R, Shafiee K, Bashardoost N, Reihani, Jaberi P. Study of the related factors in couplesexual relationship during pregnancy. J Qazvin University Med Sci 2002;5 (4): 62-7.
 30. Naeye RL, Ross S. Coitus and chorioamnionitis: a prospective study. Early human development 1982;6(1):91-7.
 31. Read JS, Klebanoff MA. Sexual intercourse during pregnancy and preterm delivery: effects of vaginal microorganisms. American journal of obstetrics and gynecology 1993;168(2):514-9.
 32. Abedzadeh M, Taebi M, Sadat Z, Saberi F. Knowledge and performance of pregnant women referring to Shabihkhani hospital on exercises during pregnancy and postpartum periods. Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2011; 8(4).
 33. ACOG Committee on Obstetric Practice and others. Committee opinion# 267: exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstetrics & Gynecology  2002; 99(1):171-3.
 34. Dumas GA, Reid JG, Wolfe LA, Griffin MP, McGrath MG. Exercise, posture, and back pain during pregnancy: Part 1. Exercise and posture. Clinical Biomechanics 1995;10(2):98-103.
 35. Wolfe LA, Weissgerber TL. Clinical physiology of exercise in pregnancy: a literature review. Journal of obstetrics and gynaecology Canada: JOGC= Journal d'obstetrique et gynecologie du Canada. JOGC  2003;25(6):473-83.
 36. Clapp III JF, Kim H, Burciu B, Schmidt S, Petry K, Lopez B. Continuing regular exercise during pregnancy: effect of exercise volume on fetoplacental growth. American journal of obstetrics and gynecology 2002;186(1):142-7.
 37. Mohammadi M, Farahpur N, Kumar V, Alemzade M, Allard P. The role of exercise during pregnancy on fetal growth and maternal power quality evaluation(Persian). Research in Sports Sciences  2005;2(5):95-106.
 38. de Jersey SJ, Nicholson JM, Callaway LK, Daniels LA. An observational study of nutrition and physical activity behaviours, knowledge, and advice in pregnancy. BMC pregnancy and childbirth. 2013;13(1):115.
 39. Carter LG. Offspring and Maternal Health Benefits of Exercise during Pregnancy 2013.
 40. Tomić V, Sporiš G, Tomić J, Milanović Z, Zigmundovac-Klaić D, Pantelić S. The effect of maternal exercise during pregnancy on abnormal fetal growth. Croatian medical journal 2013;54(4):362-8.
 41. Kaiser L, Allen LH. Position of the American Dietetic Association: nutrition and lifestyle for a healthy pregnancy outcome. Journal of the American Dietetic Association 2008;108(3):553-61.
 42. Gabbe SG, Turner LP. Reproductive hazards of the American lifestyle: work during pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology 1997;176(4):826-32.
 43.                 Ghafari F, Pourghazneyn T, Mazloom S. The mental health of women and their husbands during pregnancy and postpartum in health care center ramsar. Iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility   2005; 8(2): 73- 80.
 44. Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R, Mattila H, Ylikorkala O. Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. Obstetrics & Gynecology 2000;95(4):487-9.