بررسی آگاهی و باورهای زنان باردار از روزه ماه مبارک رمضان در شهرستان آمل 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

2 دکترای آمار زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: روزه داری در ماه رمضان برای هر فرد مسلمان واجب است. اگرچه زنان باردار از این واجب معاف هستند، ولی برخی زنان در دوره بارداری به دلایل مذهبی، اجتماعی و فرهنگی روزه می گیرند. هر چند روزه داری در طی بارداری دارای عوارض مادری و جنینی ثابت شده ای نمی باشد، ولی در یک مطالعه در افرادی که در دوره جنینی در معرض روزه داری بودند، بیماری عروق کرونر و دیابت نوع 2 در سنین بزرگسالی شیوع بیشتری داشت. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان روزه داری در طی بارداری و همچنین بررسی باورهای زنان باردار در مورد روزه در ماه رمضان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی و گذشته نگر در سال 1390 بر روی 215 نفر از زنان بارداری که در طی ماه رمضان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل مراجعه کردند، انجام شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه بود که از اول شهریور تا پایان آبان ماه 1390 در اختیار واحدهای پژوهش قرار گرفت و پس از تکمیل جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری کای- دو و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: 68 نفر (8/31%) از زنان در ماه رمضان روزه گرفته بودند. مدت متوسط روزه داری زنان 88/9 روز بود. ارتباط معنی داری بین پاریتی (017/0=p) و سن بارداری (029/0=p) و روزه داری وجود داشت. 71 نفر (34%) از واحدهای پژوهش روزه را برای مادر و 143 نفر (7/66%) روزه را برای جنین مضر می دانستند. شایع ترین عارضه مشاهده شده در مادران، ضعف و خستگی بود. نحوه مراقبت دوران بارداری در زنان روزه دار باردار تغییر نکرده بود. اندازه دور سر و وزن نوزاد در حد نرمال بود.
نتیجه گیری
میزان آگاهی مادران در مورد قانون روزه داری در بارداری و روش روزه داری کافی نیست و لازم است که ارتقا یابد. ماماها و سایرکارکنان سیستم های بهداشتی لازم است با آگاهی در مورد عقاید مذهبی افراد برنامه های مشاوره در مورد تصمیم به روزه داری و برنامه مراقبتی مناسب در طی بارداری را جهت زنان روزه دار طرح ریزی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge and Beliefs of Pregnant women about Ramadan Fasting at Amol city in 2011

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Firoozbakht 1
 • Fatemeh Kazemi Navaei 1
 • Azadeh Kiapour 2
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Babol Azad Islamic University, Babol, Iran.
2 PhD of Biostatistics, School of Science, Babol Azad Islamic University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: fasting during Ramadan is compulsory for each Muslim. Although pregnant women are exempted from this necessary, but some pregnant women fast because of social, religious and cultural factors. Although fasting during pregnancy has no proven fetal and maternal complications, but in a study, people who were exposed to fasting during fetal period, coronary artery disease and type 2 diabetes is more prevalent in adult age. This study was performed with the aim to evaluate fasting rate during pregnancy and their beliefs and fasting methods during Ramadan.
Method: This descriptive retrospective study was performed on 215 pregnant women referred to Amol health care centers during Ramadan in2011. Data collection method was a questionnaire which was given to the subjects from the first of September until the end of November 2011. Data was analyzed with SPSS software (version 16) and Chi-square test and independent T-test. PResults: 68 (31.8%) of pregnant women were fast during Ramadan. Mean duration of women's fasting was 9.88 days. There were significant relationship between parity (0.017) and gestational age (0.029) and fasting. 71 (34%) of pregnant women believed that fasting is harmful for mother and 143 (66.7%) believed that it is harmful for fetus. The most common complications observed in mothers were the weakness and fatigue. Prenatal care for fasting pregnant women was not changed. Head circumference and neonate's weight were normal.
Conclusion:  The mother knowledge about the law of fasting during pregnancy and fasting method in is not enough, and must be promoted. Midwifes and other staff of health systems are required to understand the religious beliefs of people, and design consultation programs about decision-making to and appropriate care programs during pregnancy for fasting women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Belief
 • fasting
 • muslim
 • pregnancy
 • Ramadan month
 1. The Holley Qoran. Suratul- bagarah.Verse (183-187-184).
 2. Kridli SA. Health beliefs and practices of Muslim women during Ramadan. MCN Am J Matern Child Nurs.2011; 36(4):216-21.
 3. Robinson T, Raisler J. Each one is a doctor for herself". Ramadan fasting among pregnant women in the United States. Ethn Dis.2005; 15: S1-99-103.
 4. Zaidi F. Fasting in Islam: implications for the midwifery practice. Br J Midwifery. 2003; 11(5):289-92.
 5. Azizi F. Research in Islamic fasting and Health. Ann Saudi Med. 2002; 22(3-4):186-91 
 6. Cross- Sudworth F. Effects of Ramadan fasting on pregnancy. Br J Midwifery.2007; 15(2):79-81.
 7. Hallaq MS. (Ed).Figh:According to Quran and sunnah.(vol.1).Darussalam. Riyah.2007.
 8. Yazdi T,Qayatul  QS. Translation of Orvatul-Vosqa.Sobh Pirozi Publication Institute, 1915.P: 173-4[Persian]
 9. josooph J. Abu j Yu Sl. A survey of fasting during pregnancy.Singapore Medical journal. 2004; 45(12):683- 86.
 10. Pearce A, Mayho P. Provision of antenatal care during Ramadan. Br J Midwifery.2004 ;12(12):750-2.
 11. Ewijk R. long –Team Health Effects on the next generation of Ramadan fasting during pregnancy. Journal of Health Economics.2010; 30(6): 1246–1260
 12. Almond D, Mazumder B. Health capital the prenatal environment: The effect of maternal fasting during pregnancy. American Economic Journal: Applied Economics.2011;3(4):56-85.
 13. Barker DJ. Fetal programming of coronary heart disease.Trends Endocrinol Metab. 2002; 13(9):364-8.
 14. Barker DJ.Fetal nutrition and cardiovascular disease in latent life.British medical bulletin. 1997; 53(1): 96-108.
 15. Robinson D, Dicker B,  Kaplan A, Ben.Ratael Z, Dekel A. Hyperemesis gravidarum during pregnancy. J Psychosom Obstet Gynaecol..2000; 21(4):189-91.
 16. Mirghoani HM, Weerasinghe DS, Ezimokhahi M., Smith JR .The effect of maternal fasting on the fetal biophysical profile. International journal of genecology and obstetrics. 2004; 81(1):17-21.
 17. Kavehmanesh Z, Abolghasemi H. Material fasting and neonatal health. Journal of perinatology.2004;24(12):745-50.
 18. Shahgheibi SH, Ghadery E, pauladi A, Hasani S, Shahsavari S. Effects of fasting during the third trimester of pregnancy on neonatal growth indices.Annal of Alquds medicine.2000; 52:58-62.
 19. Arab M, Nasrollahi Sh. Interrelation of Ramadan fasting and birth weight. Medical journal of Islamic academy of sciences.2001; 14(3):91-5.
 20. Mirghani H.,Hamud  O. The effect of maternal die restriction on pregnancy out come.Am J of perinatol. 2006; 23(1):21-4.
 21. Tayfun Bagis H, Kilicdag E, Tarim E, Gokcel A, Lembet A.Ramadan and pregnancy : maternal and fetal effects. J Turk Ger Gynecol Assoc.2002; 3(1): 42-6.