تشخیص آنوپلوئیدی ها به وسیله آمنیوسنتز در موارد پرخطر تست غربالگری سه ماهه اول بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: تشخیص زودرس ناهنجاری های مادرزادی در اوایل بارداری و ختم آنها می‌تواند از تولد نوزادان معلول که سربار خانواده و جامعه هستند، جلوگیری کند. مطالعه حاضر با هدف تشخیص آنوپلوئیدی‌ ها به وسیله آمنیوسنتز در موارد پرخطر تست‌ غربالگری سه‌ ماهه اول بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) در سال 1392 بر روی 121 نفر از زنان بارداری که نتایج غربالگری سندرم داون و سایر آنوپلوئیدی های آنها در تست سه ماهه اول بارداری (11 هفته تا 13 هفته و 6 روز) پرخطر قید شده بود و جهت انجام آمنیوسنتز (20-15 هفته) به بخش طب جنین بیمارستان الزاهراء تبریز مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه‌ای بود که شامل مشخصات واحدهای پژوهش، اطلاعات حاصل از نتایج تست‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری و اطلاعات حاصل از آمنیوسنتز (نتایج کاریوتیپ جنین) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون‌های همبستگی، تست ‌تی و آنووا انجام شد. میزان p کمتر یا مساوی 05/0 معنی‌‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:. 11 مورد از جنین‌ها، مبتلا به آنوپلوئیدی بودند که 5 مورد سندرم داون، 3 مورد تریزومی 18 و یک مورد کلاین فیلتر شناسایی شد. بین افزایش خطر سندرم داون و نتایج آمنیوسنتز (0001/0=p) و بین افزایش ضخامت NT و نتایج آمنیوسنتز (04/0=p) ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. هیچ یک از مشخصات واحدها با نتایج غربالگری در سه ماهه اول بارداری ارتباط آماری معنی‌داری نداشتند (05/0p≥). سن (03/0=p)، تعداد زایمان (047/0=p) و تعداد فرزند زنده (036/0=p) و سابقه آنومالی در فرزند قبلی (001/0=p) با نتایج آمنیوسنتز ارتباط آماری معنی‌داری داشت.
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر آمنیوسنتز از بین موارد پرخطر شناسایی شده توسط تست‌ غربالگری سه‌ ماهه اول بارداری، 10% را به عنوان موارد آنوپلوئیدی تشخیص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis of Aneuploidies by amniocentesis in high risk cases of first trimester screening test

نویسندگان [English]

 • Robab Hasanzadeh 1
 • Somayeh Naghizadeh 2
 • Sahar Azari 2
 • Mehdi Ebrahimpour Mirza Rezaei 3
1 M.Sc. of Midwifery, School of Paramedics, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
3 M.Sc. of Library and Information Science, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Early diagnosis of congenital abnormalities at early of pregnancy and termination of these pregnancies can prevent from birth of defective newborns that are overload for family and society. This study was performed with the aim to diagnose aneuploidies by amniocentesis in high risk cases identified by first trimester screening test.
Methods: This descriptive-analytic (cross-sectional) study was performed on 121 pregnant women that their result of Down syndrome and other Aneuploidy screening were high risk at first trimester of pregnancy (11 to 13 weeks and 6 days) and were referred to fetus medicine section of Tabriz Alzahra hospital to perform amniocentesis (15-20 weeks) in 2013. A questionnaire was used for data collection which includes demographic characteristics of the subjects, data obtained by the results of first trimester screening tests, and data obtained by amniocentesis (the results of fetus karyotype). Data was analyzed using SPSS software (version 13) and coefficient tests, T-Test, and ANOVA. P≤0.05 was considered significant.
Results: Aneuploidy was detected in 11 newborns that 5 Down syndrome, 3 cases of trisomy 18, and 1 Klinefelter's syndrome were identified. There were significant relationship between risk of Down syndrome and amniocentesis results (P= 0.0001) and between increasing NT thickness and amniocentesis results (P= 0.04). There was no significant relationship between demographic characteristics of the subjects and results of first trimester screening (P>0.05). There were significant relationship between age (P= 0.03), number of delivery (P= 0.047), number of alive children (P= 0.036) and history of anomaly in previous child (P= 0.001) and amniocentesis results.
Conclusion: In the present study, 10% of high risk cases identified by first trimester screening test were diagnosed as aneuploidy by amniocentesis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amniocentesis
 • Aneuploidy
 • Down syndrome
 • First trimester of pregnancy
 • Screening
 1. Royal college of obstetricians and Gynecologists amniocentesis and chorionic villous sampling. Greetop guideline No. 8. June 2010.
 2. Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF.Thompson &Thompson Genetics in Medicine. 3st Ed.Philadelphia: W.B. Saunders Company. 3st Ed; 2001
 3. Eiben S, Glaubitz R. First trimester screening; an overview. J Histchem & Cytochem 2005; 53:1-3.
 4. The fetal medicine center [homepage on the internet. London: the center; C 2009]. Available from: http.//www Fetal medicine.com/FM
 5. Penrose Ls. The effects of change in maternal age distribution upon the medicine of mongolism. J Ment Defic Res 2009; 11(1); 54-7.
 6. Farndon PA, Kilby MD. Genetics, risks, and genetics counseling. In: James DK, Steer PJ, Weiner CP,Gonik B. High risk pregnancy. 3st Ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005; 43-63.
 7. Wild Schut, Weiner, Peters. When to screen in obstetrics and gynecology1 and 2. 1st Ed. Qom. Fanose Andishe pub; 2011.
 8. Cunningham F.G, Leveno K.J, Bloom S.L, Hauth J.C, Rouse D.J, Spong C.Y. Williams Obstetrics. 23st Ed. New York. McGraw Hill Co; 2010.
 9. Nicolaides KH: Nuchal translucency and other first-trimester sonographic markers of chromosomal abnormalities. Review article. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:45.
 10. ACOG. practice bulletin, invasive prenatal testing for aneuploidy. abstet- gynecolo 2007;1459-67.
 11. Pourjavad M, Dadgar S. Shakeri MT, Mahmodi M. Evalunation of triple test results and determining the median of serum markers for diagnosis of first –trimester congenital anomalies. Iranian journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2010; 13(1), 21-26. [Article in Persian]
 12. Kagan KO, Wright D, Baker A, Sahota D, Nicolaides KH. Screening for trisomy 21 by maternal age, fetal nuchal translucency thickness, free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-A. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31(6):618-24.
 13. Chih-Ping Chen, Chen-Ju Lin, Wayseen Wang. College of Chinese Medicine, China Medical University, Taichung, Taiwan.Impact of second-trimester maternal serum screening on prenatal diagnosis of down syndrome and the use of amniocentesis in the Taiwanese population. Taiwanese J Obstet Gynecol , 2005; 44(1):31–35.
 14. Shahshahan Z, Azami N. The Diagnostic Value of Combined Test for Trisomy 21 and 18 screening in over 35-years Old Pregnant Women in the Gestational Age of 9-14 weeks. Journal of Isfahan Medical School 2013; 31(231):400-407. [Article in Persian]