ارزیابی آگاهی و عملکرد ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در رابطه با تغذیه حین زایمان بر اساس مراقبت مبتنی بر شواهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: هرچند زنان در هنگام زایمان به مقادیر زیادی انرژی نیاز دارند، اما اطلاعات علمی اندکی در رابطه با اثر خوردن و آشامیدن بر پیشرفت زایمان موجود است. از آنجایی که آگاهی افراد، تأثیر مستقیمی بر عملکرد آنان دارد، لذا انجام موفقیت آمیز وظایف با بالا بردن سطح آگاهی امکان پذیر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و عملکرد ماماها در رابطه با تغذیه حین زایمان بر اساس مراقبت مبتنی بر شواهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تک گروهی یک مرحله ای در سال 1389 بر روی 55 مامای شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. ابتدا منابع علمی معتبر مبتنی بر شواهد در رابطه با تغذیه حین زایمان بررسی شد. سپس پرسشنامه پژوهشگر ساخته (تدوین شده بر اساس رفرنس های معتبر و مطالعات مبتنی بر شواهد) توسط ماماها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری توصیفی انجام شد.
یافته‌ها: اکثر افراد مورد مطالعه (8/72%) آگاهی کافی نسبت به نقش تغذیه در طی زایمان داشتند. نتایج مطالعه در رابطه با تأثیر تغذیه بر مدت زایمان نشان داد که 44 نفر (4/79%) از ماماها معتقد بودند که تغذیه در طی زایمان باعث کاهش مدت زایمان می شود و در حیطه عملکرد، 37 نفر (2/67%) از ماماها تغذیه در طی زایمان را بر اساس مواد غذایی توصیه شده در مراقبت مبتنی بر شواهد به مادران پیشنهاد کردند.
نتیجه‌گیری: اکثر ماماها آگاهی کافی (8/72%) در مورد اهمیت مصرف مواد غذایی در حین زایمان دارند، اما آگاهی آنها در مورد نوع مواد مصرفی ایمن توصیه شده بر اساس مطالعات مبتنی بر شواهد، متوسط (67/66%) به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge and Practice of Midwife's in Nutrition during Labor by Evidence Based Care

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Yousefzadeh 1
  • Mahin Tafazoli 1
  • Salmeh Dadgar 2
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Although, parturient mothers need a lot of energy during labor, less scientific information is available regarding the effects of eating and drinking on labor progress. As people's knowledge directly affect on their activities, the successful duty performance depends on knowledge based on professional practices. This study was performed aimed at investigating knowledge and practice of midwives about nutrition during labor by evidence based care.
Methods: This single-group single-phase descriptive study was conducted on 55 employed midwives of Mashhad university of medical sciences hospitals. First, scientific sources have been searched by reliable evidence based care for nutrition during labor. Then, a self-made researcher questionnaire (designed based on the reliable references and evidence based care studies) has been completed by midwives. Data were analyzed using SPSS software version 11.5 and statistical descriptive tests.
Results: Most of studied cases (72.8%) had remarkable knowledge about role of nutrition during labor. 44 midwives (79.4%) believed that nutrition during labor decreases the labor time. As practice, 37 midwives (67.2%) suggested nutrition during labor based on recommended diet in evidence based care.
Conclusion: Most ofmidwives (72.8%) had sufficient Knowledge in importance of nutrition during labor, but their Knowledge about safe diet strategy which recommended on evidence based study only is moderate (66.67%).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence based care
  • Knowledge
  • labor
  • Midwives
  • Nutrition