بررسی ارزش پیش آگهی شاخص های پلاکتی در پره اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: تشخیص اولیه و اداره مناسب پره اکلامپسی می تواند منجر به بهبود نتایج مادری و نوزادی شود. تاکنون پارامترهای بالینی و آزمایشگاهی زیادی جهت تشخیص اولیه پره اکلامپسی استفاده شده است، ولی تست مناسب و مقرون به صرفه جهت افتراق نوع شدید پره اکلامپسی از نوع خفیف آن وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش پیش آگهی شاخص های پلاکتی در مادران مراجعه کننده مبتلا به پره اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد - شاهدی در سال 1389 بر روی 110 زن مبتلا به پره اکلامپسی و 135 زن باردار طبیعی در سنندج انجام شد. کلیه زنان باردار با سن بارداری بیشتر از 20 هفته که به بخش مامایی بیمارستان بعثت مراجعه کرده و دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، وارد مطالعه شدند. برای تمام بیماران در هنگام بستری، آزمایش تعداد سلول های خون و پلاکت انجام شد و نتایج آن در پرونده ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری کای دو، فیشر، تست تی و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین از منحنی راک جهت تعیین نقطه برش استفاده شد. مقدار p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در افتراق پره اکلامپسی خفیف از شدید، بیشترین سطح زیر منحنی راک برای شاخص های اختلاف اندازه پلاکت، توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پلاکت و سپس میانگین حجم پلاکتی محاسبه شد. سطح زیر منحنی راک برای شاخص اختلاف اندازه پلاکت برابر 701/0 بود و نقطه برش برای این شاخص 7/16 محاسبه شد که در این نقطه، حساسیت و ویژگی به ترتیب برابر 4/46% و 6/92% بود. تعداد لوکوسیت ها، هموگلوبین و هماتوکریت شاخص پیش بینی کننده مناسبی تشخیص داده نشدند.
نتیجه‌گیری: هیچ کدام از شاخص های پلاکتی؛ توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پلاکت، میانگین حجم پلاکتی و اختلاف اندازه پلاکت ارزش تشخیصی برای افتراق پره اکلامپسی از بارداری طبیعی نداشتند. ولی برای افتراق پره اکلامپسی شدید از خفیف، بهترین شاخص اختلاف اندازه پلاکت بود و شاخص های توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پلاکت و میانگین حجم پلاکتی نیز در رده های بعدی قرار داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Prognostic Value of Platelet Indices in Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Serveh Heidary 1
  • Fariba Farhadifar 2
  • Ezatollah Rahimi 3
  • Sholeh Shahgheybi 2
  • Masoumeh Rezayi 4
  • Nasrin Soufizadeh 4
1 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
4 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Prognosis and proper management of preeclampsia may improve maternal and neonatal outcome. Different clinical and laboratory parameters are used to demonstrate prognosis of preeclampsia, but there is no appropriate and cost-effective test for differentiating between mild and sever preeclampsia. The aim of this study was to assess the prognosis value of platelet indices in preeclampsia.
Methods: This case control study was conducted on 110 cases of preeclampsia and 135 normal pregnant women in Sanandaj city in 2011. All pregnant women with gestational age more than 20 weeks who referred to midwifery ward of Besat hospital and fulfilled inclusion criteria. Cell blood count and platelet indices were assessed. Data were analyzed using SPSS software version 11.5, chi square, Fisher, independent t-test and Mann-Whitney tests. ROC (Receiver operating characteristic) curve was used for finding cut-off-point. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: In order to differentiate between mild and severe preeclampsia, the largest area under the ROC curve area was assessed for platelet distribution width, platelet large cell ratio, and then mean platelet volume indices. The platelet distribution width index was 0.701 in the area under the ROC curve and the cut-off-point was calculated as 16.7 for this index; sensitivity and specificity were 46.4% and 92.6% respectively at this point. The number of leukocyte, hemoglobin and hematocrit were not verified as good prognosis indices.
Conclusion: None of platelet indices (platelet large cell ratio, mean platelet volume and platelet distribution width) had prognosis value for differentiation between preeclampsia from normal pregnancy. However, platelet distribution width was the best index and platelet large cell ratio and mean platelet volume indices were the next choices for differentiation between mild and severe preeclampsia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platelet
  • Preeclampsia
  • Prognosis