بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه دروس عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

 
مقدمه: بارداری و زایمان، علی رغم مفرح بودن می تواند با نگرانی و اضطراب همراه باشد. اضطراب در طول بارداری باعث بروز عوارض مختلف و جبران ناپذیری می شود. تاکنون روش های متفاوتی برای کاهش اضطراب در بارداری مطرح شده است که از جمله این راهکارها، انجام حرکات ورزشی با توپ زایمان در بارداری می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر اجرای حرکات ورزشی با توپ زایمان بر میزان اضطراب زنان نخست باردار انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی در سال1393 بر روی 60 زن نخست باردار مراجعه کننده به درمانگاه مامایی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س) انجام شد. افراد با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. مادران گروه مداخله از هفته 34 بارداری تا ترم، 6- 4 هفته برنامه ورزشی با توپ زایمانی را انجام دادند و در گروه کنترل مراقبت معمول انجام شد. مقیاس دیداری اضطراب هر هفته در گروه مداخله و کنترل چک شد. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات فردی و اطلاعات بارداری، فرم ثبت حرکات ورزشی، فرم مقیاس دیداری اضطراب و مقیاس بورگ بود. تجزیه و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ها با استفاده از ﻧﺮم اﻓﺰار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های ﻛﺎی دو، ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، تی زوجی و آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
یافته ها: قبل از مطالعه دو گروه از نظر میزان اضطراب تفاوت معنی داری نداشتند (931/0=p)، ولی بعد از اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب در ﮔﺮوه مداخله 47/0± 75/2 و در گروه کنترل 143/0±21/5 بود که از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p).
نتیجه گیری: برنامه ورزشی با توپ زایمانی، اضطراب مادر را در بارداری ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of execution of exercise program with birth ball during pregnancy on anxiety rate in nulliparous women

نویسندگان [English]

  • Kobra Mirzakhani 1
  • Zahra Hejazinia 2
  • Nahid Golmakani 3
  • Masoumeh Mirteimouri 4
  • Mohammad Ali Sardar 5
  • Mohammad Taghi Shakeri 6
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Professor, Department of Biostatics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy and childbirth despite being fun can be associated with concern and anxiety. Anxiety during pregnancy cause different and irreparable complications. So far, different approaches have been proposed to reduce anxiety during pregnancy including exercise with birth ball during pregnancy. This study was done to determine the effect of execution of exercise program with the birth ball during pregnancy on anxiety rate in nulliparous women
Methods: This Randomized Clinical Trial was performed on 60 pregnant women referred to obstetric clinic of Omolbanin hospital (specific for gynecology) in 2014. The subjects were randomly divided into two groups of intervention and control. Mothers in the intervention group conducted exercise program with birth ball from 34 weeks of gestation to term for 4-6 week and control group received routine care. Anxiety Visual Scale was checked in intervention and control groups every week. Data collecting tools were personal information, pregnancy information, the form recording exercise, Anxiety Visual Scale, and borg scale. Data were analyzed by SPSS version 16, and t-test, independent t, paired t-test, and descriptive statistical tests. PResults: Before the study, two group were not significantly different in terms of anxiety rate (P=0.931), but after execution of exercise program with birth ball, mean anxiety score was 2.75 ± 0.47 in intervention group and 5.21 ± 0.143 in control group which was statistically significant (P<0.001).
Conclusion: Exercise program with birth ball reduces maternal anxiety in pregnancy.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Birth ball exercise
  • Exercise
  • pregnancy