بررسی ارتباط بین بیوفیزیکال پروفایل استاندارد و مدیفیه با نتایج نوزادی در بارداری های پرخطر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه:  امروزه یکی از معضلات زنان و زایمان، حاملگی های پرخطر می باشد که جنین به دلیل خطرات حاصل از آن دچار عارضه می شود. در این حاملگی ها جهت بررسی وضعیت سلامت جنین از تست های مختلفی مانند NST، BPP، OCT و سونوگرافی داپلر و ... استفاده می شود. چون بیوفیزیکال پروفایل استاندارد نیاز به دقت و مهارت زیادی دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین BPP مدیفیه با نتایج نوزادی صورت گرفت تا در صورت تأیید این ارتباط، روش مدیفیه جایگزین استاندارد شود.
روش کار: این مطالعه تحلیلی و آینده نگر در سال 1391 بر روی 106 بیمار پرخطر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سه ماهه سوم بارداری که در صورت نداشتن مشکل اورژانس، نیاز به ختم فوری بارداری داشتند، انجام شد. برای افراد جهت ارزیابی سلامت جنین، همزمان از BPP استاندارد و BPP مدیفیه استفاده شد. این تست، هفته ای 2-1 بار تکرار می شد و در صورت انجام زایمان، نمره آخرین BPP با نتایج نوزادی مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 14) و آزمون های کای اسکوئر و تی دانشجویی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در بررسی آخرین نتایج تست های BPP استاندارد، 88 نفر (1/83%) از بیماران BPP نرمال و 18 نفر (9/16%) غیر نرمال بودند و در BPP مدیفیه، 78 نفر (6/73%) از بیماران نرمال و 28 نفر (4/26%) غیر نرمال بودند. بین نمره BPP استاندارد و نتایج نوزادی ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p). ولی بین بیوفیزیکال پروفایل مدیفیه و نتایج نوزادی ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<p). بین BPP استاندارد و مدیفیه نیز ارتباط معنی داری وجود داشت (003/0=p).
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنادار امتیاز بیوفیزیکال پروفایل مدیفیه با بیوفیزیکال پروفایل استاندارد، روش مدیفیه می تواند جایگزین روش طولانی و سخت استاندارد شود و در مواردی که مدیفیه غیرنرمال است، از روش BPP استاندارد و یا سایر روش های ارزیابی سلامت جنین استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between modified biophysical profile and standard biophysical profile with neonatal outcome of high risk pregnancies

نویسندگان [English]

  • Marzieh Lotalizadeh 1
  • Malihe Afiat 2
  • Mohammad Momeni 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's health research center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Student of Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, high risk pregnancies are one of the difficulties in gynecology that can result in many complications for fetus. In these pregnancies, different tests such as NST, BPP, OCT, Doppler sonography and etc can be used to evaluate fetus health status. Since standard biophysical profile needs more accuracy and skill, this study was performed to evaluate relationship between standard BPP and modified BPP with neonatal outcome, so that if there was significant relationship, we could use modified BPP as a replacement of standard BPP.
Method: this analytic-prospective study was performed on 106 high risk pregnant women at their third trimester referred to Emam Reza hospital in 2012, if they had no emergency problem leaded to emergent termination of pregnancy. To evaluate fetus health status, both standard BPP and modified BPP were spontaneously used. These tests were repeated once or twice weekly and if delivery was performed, last BPP score was compared with neonatal outcomes. Data analysis was performed by SPSS software (version 14) and Chi-square, and t-student tests. PResults: In the evaluation of last results of standard BPP, 88 cases (83.1%) of patients were normal BBP and 18 (16.9%) were abnormal. In modified BPP, 78 cases (73.6%) were normal and 28 (26.4%) were abnormal. There was significant relationship between neonatal outcome and standard BPP (P<0.05). But, there was no significant relationship between modified BPP and neonatal outcomes (P>0.05). There was significant relationship between modified BPP and standard BPP (P=0.003).
Conclusion: Regarding to significant relationship between modified BPP score and standard BPP score, so, modified method can replace the hard and time taking standard method, and in the cases of abnormal modified method, we can use standard BPP or other methods of fetus health evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High risk pregnancy
  • Neonatal outcome
  • Modified biophysical profile
  • Standard biophysical profile