سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان 65-35 ساله شهر مشهد در سال 1390-1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دو نقطه عطف در زندگی زنان وجود دارد که هر دوی آن، مربوط به قاعدگی است؛ یکی مربوط به شروع قاعدگی است که در حدود 12 سالگی رخ می دهد و دیگری مربوط به قطع قاعدگی می باشد که در حدود 50 سالگی اتفاق می افتد. از آنجایی که سن یائسگی با خطر شروع چندین بیماری مزمن نظیر بیماری های قلبی- عروقی، سرطان های سینه و رحم و پوکی استخوان همراه است، شناسایی عوامل مرتبط با سن یائسگی بسیار مهم است.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی دو ساله روی 2498 زن 35 تا 65 ساله شهر مشهد در سال های 1389 و 1390 به روش نمونه گیری طبقه ای - خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که به روش مصاحبه تکمیل شد. اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجدد تأیید شد. علاوه بر متغیر سن یائسگی، ویژگی های فردی، متغیرهای مربوط به بارداری و وضعیت اقتصادی- اجتماعی به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. در تعیین سن یائسگی و عوامل مؤثر بر آن، از نرم افزارSAS  (نسخه 2/9) و روش های کاپلان - مایر و رگرسیون کاکس استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن زنان 8/7 ±8/46 سال بود. روش کاپلان- مایر، میانه سن یائسگی را 52 سال با فاصله اطمینان 95% (5/52، 9/51) برآورد کرد. 2018 نفر (8/80%) از زنان خانه دار، 539 نفر (6/21%) دارای سابقه مصرف سیگار و 578 نفر (1/23%) دارای سابقه پرفشاری خون بودند. نتایج مربوط به تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیرهای سابقه پرفشاری خون (001/0>p)، سطح تحصیلات (001/0=p) و وضعیت شغلی (044/0=p) با توجه به نسبت مخاطره شان ارتباط معنی داری با کاهش سن یائسگی داشتند، ولی تعداد فرزند (001/0>p) و وضعیت تأهل (002/0=p) ارتباط معنی داری با افزایش سن یائسگی داشت.
نتیجه‌گیری: متغیرهای مرتبط با وضعیت اقتصادی- اجتماعی نظیر سابقه ابتلاء به فشار خون، میزان تحصیلات و وضعیت شغلی باعث کاهش سن یائسگی و تعداد فرزند و تأهل باعث افزایش سن یائسگی زنان می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age at Menopause and Associated Factors in Middle-Aged Women in Mashhad City, 2010-2011

نویسندگان [English]

  • Habibollah Esmaili 1
  • Rasoul Alimi 2
  • Niloufar Javanrouh 2
  • Hoda Azizi 3
  • Fatemeh Vahid Roudsari 4
1 Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, Faculty of Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: There are two turning points in woman life related to the menstrual cycle. One is menarche around the age of 12 and another is the cessation of menses around the age of 50. Since the age at menopause is associated with risk of several chronic diseases such as cardiovascular diseases, breast and uterine cancers and osteoporosis, identify the factors associated with early and late menopause are important.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 2498 women aged 35 to 65 years in Mashhad city in years 2010 to 2011. Stratified - cluster sampling was done. Data gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by content validity and its reliability by test-retest. Besides the age at menopause, demographic characteristics, variables related to pregnancy and socio-economic status were collected by the questionnaire. SAS software version 9.2, Kaplan-Meier and Cox Regression models were used in determining age at menopause and its effective factors. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean age of women was 46.8±7.8 years. Estimated median age at menopause was 52 years by Kaplan-Meier method with confidence intervals of 95% (51.9, 52.5). 2018 women were housewife (80.8%), 539 women (21.6%) had a history of smoking and 578 cases (23.1%) had a history of hypertension. The variables of history of hypertension (p<0.001), level of education (p=0.001), and occupational status (p=0.044) significantly associated with a reduction in age at menopause, but the number of children (p<0.001) and marital status (p=0.002) has a significant relationship with increasing the age at menopause.
Conclusions: The variables related to socio-economic status such as level of education, occupational status and a history of hypertension decrease in age at menopause and number of children and marital status can increase in age at menopause.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cox regression models
  • Kaplan-Meier estimate
  • Menopause