بررسی میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان ایرانی: مطالعه مروری و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیوشیمی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشجوی دکتری پژوهشی گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

4 دانشجوی دکتری بیوشیمی، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

 
مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک، شایع ترین اختلال اندوکرین زنان در سنین باروری و شایع ترین علت ناباروری ناشی از عدم تخمک گذاری است. اطلاعات محدودی در مورد میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در سطح جامعه وجود دارد. ناهمگونی معیارهای تشخیصی و فقدان توافق بین المللی برای هر یک از معیارهای تشخیصی، مقایسه داده های موجود را دشوار کرده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران به روش متاآنالیز انجام شد.
 
روش کار: با جستجو در بانکهای اطلاعاتی جهاد دانشگاهی SID، Magiran، MedLib،Google Scholar ،IranMedex، ISI، PubMed و Scopus، 30 مقاله که طی سال های 1375 تا1390 در ایران انجام شده بود استخراج و داده های آن ها با استفاده از روش متاآنالیز و مدل اثرات تصادفی تحلیل شد. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 بررسی شد. داده ها با نرم افزار R و STATA  (نسخه 2/11) آنالیز شدند.
 
یافته ها: کل حجم نمونه مورد بررسی 19226 نفر با گروه سنی 54-10 سال بود. شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران بر اساس معیار NIH 8/6% (با فاصله اطمینان 95%: 8/5-4/11)، بر اساس معیار روتردام 5/19% (با فاصله اطمینان 95%: 2/24-8/14) و بر اساس روش های سونوگرافی 4/41% (فاصله اطمینان 95%: 5/68-4/14) برآورد شد.
 
نتیجه گیری: شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران نسبتاً بالا نمی باشد، اما با توجه به بار سنگین و تأثیر قابل توجه آن در باروری و بهداشت عمومی زنان ایرانی، مسئولان بهداشتی و درمانی کشور باید برنامه‌ریزی هایی را در جهت کاهش این اختلال در جامعه ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence Of Polycystic Ovary Syndrome In Iranian Women: A Systematic Review and Meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sayehmiri 1
 • Faezeh Kiani 1
 • Kourosh sayehmiri 2
 • Farajolah Maleki 3
 • Mohammad Ahmadi 4
 • Masoomeh Shohani 5
1 M.Sc. of Biochemistry, Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Associate Professor, Department of Biostatistics, Prevention of Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Student of Ph.D. by Research, Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
4 Ph.D Student of Biochemistry, Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, Payam Noor University, Eastern Tehran Branch, Tehran, Iran.
5 Ph.D Student of Nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Science, Ilam, Iran.
چکیده [English]

 
Introduction: Human is a decision maker and his/her every action is triggered by different motivations. Motivation is directly involved in one’s childbearing decision. Considering the lack of information about young couples’ childbearing motivations and preferences in our country, this study was conducted to determine the relationship between fertility motivations and preferences in couples referring to premarital counseling clinics at Mashhad healthcare centers in 2013.
 
Methods: In this descriptive, analytical study, 450 couples, referring to healthcare centers providing premarital counseling, were selected via convenience sampling. Data were collected using Miller’s Fertility Preferences and Childbearing Questionnaire. The gathered data were analyzed using Pearson’s correlation and independent t-test.
 
Results: As the results indicated, positive childbearing motivation like the traditional view was significantly correlated with childbearing desires and ideal number of children (P<0.001); however, it was inversely associated with the preferred time for childbearing (P<0.001). Also, negative childbearing motivation like Fear of being parents was not significantly associated with fertility preferences (P>0.001)
 
Conclusion: The findings of this study indicated that positive childbearing motivations are significantly correlated with childbearing desires and the ideal number of children.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meta-analysis
 • Polycystic ovary syndrome
 • Prevalence
 • Women
 1. Beydoun HA, Stadtmauer L, Beydoun MA, Russell H, Zhao Y, Oehninger S. Polycystic ovary syndrome, body mass index and outcomes of assisted reproductive technologies. Reprod Biomed Online 2009; 18:856–63.
 2. Lujan ME, Chizen DR, Pierson RA. Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome: pitfalls and controversies. J Obstet Gynaecol Can 2008; 30: 671–9.
 3. Moran C, Arriaga M, Rodriguez G, Moran S. Obesity differentially affects phenotypes of polycystic ovary syndrome. Int J Endocrinol 2012; 2012:317241.
 4. Merkin SS, Azziz R, Seeman T, CalderonMargalit R, Daviglus M, Kiefe C, et al. Socioeconomic status and polycystic ovary syndrome. J Womens Health 2011;2 0:413–9.
 5. Broder-Fingert S, Shah B, Kessler M, Pawelczak M, David R. Evaluation of adolescents for polycystic ovary syndrome in an urban population. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2009; 1:188–93.
 6. Goodarzi MO, Jones MR, Li X, Chua AK, Garcia OA, Chen YD, et al. Replication of association of DENND1A and THADA variants with polycystic ovary syndrome in European cohorts. J Med Genet 2012; 4 9:90–5.
 7. Wang ET, Calderon-Margalit R, Cedars MI, Daviglus ML, Merkin SS, Schreiner PJ, et al. Polycystic ovary syndrome and risk for long-term diabetes and dyslipidemia. Obstet Gynecol 2011; 117:6–13.
 8. Xiang SK, Hua F, Tang Y, Jiang XH, Zhuang Q, Qian FJ. Relationship between serum lipoprotein ratios and insulin resistance in polycystic ovary syndrome. Int J Endocrinol 2012; 2012:173281.
 9. Pastore LM, Patrie JT, Morris WL, Dalal P, Bray MJ. Depression symptoms and body dissatisfaction association among polycystic ovary syndrome women. J Psychosom Res 2011; 71:270–6.
 10. Gluszak O, Stopinska-Gluszak U, Glinicki P, Kapuścińska R, Snochowska H, Zgliczyński W, et al. Phenotype and metabolic disorders in polycystic ovary syndrome. ISRN Endocrinol 2012; 2012:569862.
 11. Bu Z, Kuok K, Meng J, Wang R, Xu B, Zhang H. The relationship between polycystic ovary syndrome, glucose tolerance status and serum preptin level. Reprod Biol Endocrinol 2012; 10(10):10.
 12. Sidhwani S, Scoccia B, Sunghay S, StephensArcher CN, Mazzone T, Sam S. PCOS is associated with atherogenic changes in lipoprotein particle number and size independent of body weight. Clin Endocrinol 2011; 75(1): 76- 82.
 13. March WA, Moore VM, Willson KJ, Phillips DI, Norman RJ, Davies MJ. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a community sample assessed under contrasting diagnostic criteria. Hum Reprod 2010; 25(2):544-51.
 14. Dewailly D, Robert Y, Lions C, Ardaens Y. Ultrasound examination of polystic and multifulicular ovaries. Heindell JJ, Dunaif A, Editors. Polycystic ovary syndrome. New York: Marcel Dekker; 2002. pp: 63-76.
 15. Kauffman RP, Baker VM, Dimarino P, Castracane V D. Polycystic ovarian syndrome and insulin resistance in white and Mexican American women: a comparison of two distinct populations. An J Obstet Gynecol 2002; 187(5):1362–9.
 16. Koivunen R, Laatikainen T, Tomás C, Huhtaniemi I, Tapanainen J, Martikainen H. The prevalence of polycystic ovaries in healthy women. Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78(2): 137–41.
 17. Vijayan CP, Sonia A. Prevalence of Polycysic Ovary Syndrome amongstudents of a teaching collegiate hospital. Health Sciences 2013; 2(1).
 18. Gabrielli L, Aquino E.M. Polycystic ovary syndrome in Salvador, Brazil: a prevalence study in primary healthcare. Gabrielli and Aquino Reproductive Biology and Endocrinology 2012; 10(1):96.
 19. Franceschi R, Gaudino R, Marcolongo A, Chiara Gallo M, Rossi L, Antoniazzi F, Tatò L. Prevalence of polycystic ovary syndrome in young women who had idiopathic central precocious puberty . Fertility and Sterility 2010; 93(4): 1185-91.
 20. Ramezani F, Rashidi H, Azizi F. The prevalence of idiopathic hirsutism and polycystic ovary syndrome in the Tehran Lipid and Glucose Study. Reproductive Biology and Endocrinology 2011; 9:144.
 21. Mehrabian F, Khani B, Kelishadi R, Ghanbari E. The prevalence of polycystic ovary syndrome in Iranian women based on different diagnostic criteria. Endokrynologia Polska 2011; 62 (3): 238–42.
 22. Steiner M. Postnatal depression: a few simple questions. Fam Pract 2002; 19(5):469-70.
 23. Elm EV, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Preventive medicine 2007; 45(4): 247-51.
 24. Rahmanpour H, Heidari R, Mousavinasab SN, Sharifi F, Fekri S. The prevalence of polycystic ovarian syndrome in 14-18 year old girls of Zanjan High Schools, 2008.Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services 2009; 67(17): 79-87.
 25. Hashemipour M, Faghihimani S, Zolfaghary B, Hovsepian S, Ahmadi F, Haghighi S. Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome in Girls Aged 14– 18 Years in Esfahan, Iran. Horm Res 2004; 62(6): 278–82.
 26. Zandi S, Farajzadeh S, Safari H. Prevalence of polycystic ovary syndrome in women with acne: hormone profiles and clinical findings. Pak Assoc Dermatol 2010; 20: 194-8.
 27. Mohajeri tehrani M, Parvizi M, Amini Moghadam S, Heshmat R, Shaban nejad-Khas Z, Golchin M. The prevalence of polycystic ovary syndrome in Iranian women with gestational diabetes: a pilot study. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2009.
 28. Salehpour S, Esmaeilnia Shirvani H, Entezari A. Evaluation of the Prevalence of Polycystic Ovarian Syndrome among Adolescent (15-18 Years Old) Girls in tehran during 2005-2006. International Journal of Fertility and Sterility 2010; 4(3):122-7.
 29. Asgharnia M, Mirblook F, Ahmad Soltani M. The Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) in High School Students in Rasht in 2009 According to NIH Criteria. International Journal of Fertility and Sterility 2011; 4(4):156-9.
 30. Ramezani Tehrani F, Simbar M, Tohidi M, Hosseinpanah F, Azizi F. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a community sample of Iranian population: Iranian PCOS prevalence study. Reproductive Biol Endocrinology 2011; 9(39):39.
 31. Ghasemi N, Mortazavizadeh MR, Khorasani Gerdekoohi. Frequency of poly cystic ovary syndrome in patients with premenopausal breast cancer. Iranian Journal of Reproductive Medicine Spring 2010; 8(2): 86-9. (Persian)
 32. Arefi S. PCO prevalence and association with menstrual irregularity in adolescence. Journal of Reproduction and Infertility 2010; 10(3): 62-57.
 33. Horri N, Farmani M, Haghighi S, Sattari G, Pvrnqshbnd Z, Amin M. The prevalence of PCOS in women of childbearing in people with diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2006; 5(3):263-257. (Persian).
 34. Mirzaei F, Kazemi N. Investigate the prevalence of PCOS in women with type I diabetes, diabetes clinic Kerman Dvmrajh. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services 2009; 14(4): 42-38. (Persian).
 35. Kalantar Hormozi MR, Sayedatian SJ, Arya A, Dabbaghmaneh MH, Shams M, Sadeghalvd A, Larijani B, Ranjbar Omrani Gh. Diabetes risk factors in Shiraz, 2007. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2007; 7(2): 166-59. (Persian).
 36. Nadri T, Akbarzadeh M, Dabbaghmaneh MH,Tabatabai HR. The prevalence of polycystic ovary syndrome pheno types in girls high school (2009). The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2010; 15:4(61):61-7. (Persian).
 37. Noorbala MT, Kefaie P. The Prevalence of Hirsutism in Adolescent Girls in Yazd, Central Iran.Iranian Red Crescent Medical Journal 2010; 12(2):111-7.
 38. Dadgostar H, Razi M, Aleyasin A, Alenabi T, Dahaghin S. The relation between athletic sports and prevalence of amenorrhea and oligomenorrhea in Iranian female athletes. Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology 2009; 1(1):16.
 39. Ghaderi R, Sharefzadeh G, Faramarzi R. Hirsutism associated with sex hormone levels. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2004; 11(3):11-6. (Persian).
 40. Ghaderi R, Sharefzadeh G, Javanbakht P. Factors associated with hirsutism. Journal of Birjand Universityof Medical Sciences 2004; 11(1): 19- 23. (Persian).
 41. Frnqy F, Seirafi H, Zarinpour N. Study of 110 patients with hirsutism in Razi Hospital in Tehran during 80-1379. Skin Disease Journal 2002; 1:21- 5. (Persian)
 42. Ansarin H, Aziz-Jalali MH, Rasi A, SoltaniArabshahi R. Clinical Presentation and Etiologic Factors of Hirsutism in Premenopausal Iranian Women. Arch Iran Med 2007; 10(1):7-13.
 43. Akbari D, Hosseinpoor N. Causes of hirsutism in premenopausal women. Skin and beauty 2010; 1 (3): 119-24.
 44. Akhyany M, Daneshpazhoh M, Barzegari M, GHandi N, Ghiasi M, CHenari Z, Sodavari S. The prevalence of hirsutism in female students of Tehran University School of Medicine. Journal of Dermatology 2006; 9(3): 249-2. (Persian).
 45. Gabriel R, Galeh dar N. The prevalence of polycystic ovaries in patients with acne. The Quarterly 2001; 11: 35. (Persian).
 46. Jahanfar S, Maleki H, Mosavi AR, Jahanfar M. Leptin and its association with polycystic ovary syndrome: a twin study. Gynecol Endocrinol. 2004; 18(6):327-34.
 47. Bani-Hashemi, M, familial S, Nahidi E. Investigate the causes of hirsutism in patients admitted to hospital, Khatam-al 80-1382. Journal of Medicine Mashhad University of Medical Sciences 2007; 97(50): 286-90. (Persian).
 48. Kamkhvah AF, Parvin N. Hormonal status in hirsute patients referred to the laboratory in Shahrekord, 2005. Journal of Medicine Isfahan University of Medical Sciences, 2008; 1(4):112- 6. (Persian).
 49. Kashanian M, Fazy Z, Pirak A. Evaluation of the relationship between gestational diabetes and a history of polycystic ovarian syndrome. Diabetes research and clinical practice 2008; 80(2): 289- 92.
 50. Naghash hoseni SH. The prevalence of PCOS in Kerman final high school 1000 girls18-15 years old. [Doctorate Thesis] School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences and Health Services 2008; 1(4):112-6. (Persian)
 51. Sajadi Merzaei S. Check Tasyrdrman polycystic ovarian disease in hirsute women. Basic Sciences: Tarbeat modares; 2006. (Persian).
 52. Zawadski JK, Dunai FA. Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome: toward a rational approach. In: Dunaif A, Givens JR, Hasettine FP (eds). Polycystic ovary syndrome. Boston: Blackwell Scientific Publications; 1992. 377–84.
 53. Dewailly Fr D, Tarlatzis R. Rotterdam ESHRE/ASRM- sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long – term health risks related to polycystic ovary syndrome. Fertil steril 2004; 81:19- 25.
 54. Dewailly Fr D, Tarlatzis R. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2004; 81:19–25.
 55. Azziz R, Carmina E, Dewailly D, DiamantiKandarakis E, Escobar-Morreale HF, Futterweit W, et al. Androgen Excess Society position statement: criteria for defining polycystic ovary syndrome as a predominantly hyperandrogenic syndrome: an Androgen Excess Society guideline. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(11): 4237–45.
 56. Teede H, Deeks A, Moran L. Polycystic ovary syndrome. a complex condition with psychological, reproductive and metabolic manifestations that impacts on health across the lifespan. BMC Med 2010; 8(1):41.
 57. Chen X, Yang D, Mo Y, Li L, Chen Y, Huang Y. Prevalence of polycystic ovary syndrome in unselected women from southern China. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008; 139:59–64.
 58. Stankiewicz M, Norman R. Diagnosis and management of polycystic ovary syndrome. a practical guide. Drugs 2006; 66:903–12.
 59. Kumarapeli V, Seneviratne Rde A, Wijeyaratne CN, Yapa RM, Dodampahala SH. A simple screening approach for assessing community prevalence and phenotype of polycystic ovary syndrome in a semiurban population in Sri Lanka. Am J Epidemiol 2008; 168(3):321-8.
 60. Ehrmann DA, Liljenquist DR, Kasza K, Azziz R, Legro RS, Ghazzi MN. Prevalence and predictors of the metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(1):48-53.
 61. Azziz R, Waggoner WT, Ochoa T, Knochenhauer ES, Boots LR. Idiopathic hirsutism: an uncommon cause of hirsutism in Alabama. Fertil Steril 1998; 70(2):274-8.
 62. Malcolm CE, Cumming DC. Does anovulation exist in eumenorrheic women?. Obstet Gynecol 2003; 102(2):317-8.
 63. March WA, Moore VM, Willson KJ, Phillips DI, Norman RJ, Davies MJ. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a community sample assessed under contrasting diagnostic criteria. Hum Reprod 2010; 25(2):544–51.
 64. Rashidi H, Ramezani Tehrani F, Bahri Khomami M, Tohidi M, Azizi F. To what extent does the use of the Rotterdam criteria affect the prevalence of polycystic ovary syndrome? A communitybased study from the Southwest of Iran. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 174:100–5.
 65. Chen X, Yang D, Mo Y, Li L, Chen Y, Huang Y. Prevalence of polycystic ovary syndrome in unselected women from southern China. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008; 139(1):59–64.
 66. Stankiewicz M, Norman R. Diagnosis and management of polycystic ovary syndrome: a practical guide. Drugs 2006; 66(7):903–12.
 67. Broekmans FJ, Knauff EA, Valkenburg O, Laven JS, Eijkemans MJ, Fauser BC. PCOS according to the Rotterdam consensus criteria: change in prevalence among WHO-II anovulation and association with metabolic factors. BJOG 2006; 113(10):1210–7.
 68. Miyoshi A, Nagai S, Takeda M, Kondo T, Nomoto H, Kameda H, et al. Ovarian morphology and prevalence of polycystic ovary syndrome in Japanese women with type 1. Diabetes mellitus 2013; 4(3): 326-9.
 69. Khoury MY, Baracat EC, Pardin DP, Haidar MA, da Motta EL, de Lima GR. Polycystic ovary syndrome:Clinical and laboratory evaluation. Sao Paulo Med J 1996; 14(4):1222-5.