بررسی تأثیر کپسول خوراکی زعفران بر شدت درد فاز فعال مرحله اول زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

5 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: برای بسیاری از زنان، زایمان به عنوان دردناک ترین تجربه در سراسر زندگی باقی می‌ماند و مهم ترین دلیل درخواست مادران برای زایمان سزارین، ترس از درد زایمان طبیعی است. تأثیر زعفران و مواد مؤثره آن در درمان انواع مختلف درد های نورولوژیک و التهابی نشان داده شده است اما اثر آن بر درد زایمان بررسی نشده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کپسول خوراکی زعفران بر شدت درد فاز فعال مرحله اول زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سو ناآگاه در سال 93-1392 بر روی 60 زن نخست زای واجد شرایط مطالعه در بیمارستان 17 شهریور مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه مداخله (مصرف کپسول 250 میلی گرم زعفران) و کنترل (مصرف کپسول دارونما) قرار گرفتند. با شروع فاز فعال زایمان، یک عدد از کپسول های مورد نظر (زعفران یا دارونما که با کد مشخص شده) توسط واحد پژوهش مصرف شد. شدت درد یک بار در ابتدای مطالعه و سپس هر یک ساعت تا پایان فاز فعال مرحله اول زایمان با مقیاس دیداری درد، اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل، من ویتنی و تحلیل واریانس انجام شد. سطح معناداری p کمتر از 5/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین شدت درد کلی در گروه مصرف کننده زعفران 4/8±9/85 و در گروه دارونما 9/2±4/97 بود که تفاوت معناداری داشت (001/0>p). میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه مصرف کننده زعفران نسبت به گروه دارونما تفاوت معناداری نداشت (824/0=p). در هیچ یک از واحدهای پژوهش در دو گروه، عارضه مادری و نوزادی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به کاهش 8/11 درصدی شدت درد زنان نخست زای مصرف کننده کپسول زعفران و عدم بروز هر گونه عارضه ناشی از مصرف آن، از این ماده می توان به عنوان یک مسکن خفیف در زایمان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Oral Saffron Capsules on Pain Intensity during the Active Phase of Labor

نویسندگان [English]

  • Sedighe Azhari 1
  • Sedighe Ahmadi 2
  • Hasan Rakhshandeh 3
  • Hooriye Jafarzadeh 4
  • Seyed Reza Mazlom 5
1 Lecture of Midwifery, Evidence-based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Gynecology, School of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
5 Lecture of Nursing, Evidence-Based Care Research Center, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background: For many women, childbirth is considered the most painful experience of their lives. Fear of natural delivery is the main cause of women’s inclination towards cesarean section. Effects of saffron and its active ingredients have been shown to alleviate a variety of neurological and inflammatory pains; however, the effect of saffron on labor pain has not been yet investigated. This study was performed to determine the effect of oral saffron capsules on pain during the active phase of labor.
Methods: This triple-blind clinical trial was conducted on 60 eligible women, who were candidates for normal vaginal delivery at 17 Shahrivar Hospital of Mashhad, Iran in 2013-2014. The subjects were randomly divided into intervention (using saffron capsules, 250 mg) and control (receiving placebo capsules) groups. At the beginning of the active phase of labor, one capsule (the saffron or placebo capsule) was used by the subject. Pain intensity was measured at the beginning of the study and then every hour until the end of the active phase of labor, using a visual analog scale. For data analysis, Chi-square, t-test, Mann-Whitney, and variance analysis were performed, using SPSS version 11.5. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean overall pain intensity was 85.9±8.4 in the intervention group and 97.4±2.9 in the control group; the difference was statistically significant (P<0.001). Before the intervention, the mean anxiety score in the intervention group was not significantly different from that observed in the placebo group (P=0.824). Maternal/neonatal complications were observed in none of the subjects of the two groups.
Conclusion: Considering an 11.8% reduction in the pain intensity of nulliparous women using saffron capsules and the absence of any associated complications, these capsules can be used as a mild analgesic for labor pain

کلیدواژه‌ها [English]

  • pain intensity
  • labor
  • Saffron