تعیین ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی؛ دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: انسان فاعل و تصمیم گیرنده است.در پس هر عملی ارادی انگیزه دخیل است. باروری، عملی ارادی است پس انگیزه در آن دخالت مستقیم دارد. با توجه به فقدان اطلاعات در خصوص انگیزه و ترجیحات زوجین جوان در کشور، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط انگیزه‌های باروری و ترجیحات باروری در زوجین در آستانه ازدواج انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 450 زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت پیش از ازدواج در شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه، پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه ترجیحات باروری میلر (1995) و پرسشنامه انگیزه‌های باروری میلر (1995) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، من ویتنی، رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: انگیزه های مثبت باروری مانند دیدگاه سنتی با میل به فرزندآوری (001/0=p) و تعداد دلخواه فرزند (001/0=p) همبستگی مثبت و معنی‌دار و با زمان دلخواه فرزندآوری (001/0=p) همبستگی معکوس و معناداری داشت. انگیزه های منفی باروری مثل ترس از والد شدن با میل به فرزندآوری، تعداد دلخواه فرزند و زمان دلخواه فرزندآوری ارتباط معنی‌داری نداشت (001/0p>).
نتیجه‌گیری: بین انگیزه‌های مثبت باروری در زوجین با میل به فرزندآوری و تعداد ایده‌آل فرزند ارتباط مستقیمی وجود دارد. بر این اساس با برنامه‌ریزی جهت ایجاد و تقویت انگیزه‌های مثبت در سنین پایین‌تر و قبل از ازدواج ممکن است بتوان باروری را در جامعه به حد مطلوب رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Fertility Motivations and Preferences in Couples

نویسندگان [English]

 • Talat Khadivzadeh 1
 • Elham Arghavani 2
 • Mohammad Taghi Shakeri 3
1 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
2 M.Sc. student of midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Social Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Human is a decision maker and his/her every action is triggered by different motivations. Motivation is directly involved in one’s childbearing decision. Considering the lack of information about young couples’ childbearing motivations and preferences in our country, this study was conducted to determine the relationship between fertility motivations and preferences in couples referring to premarital counseling clinics at Mashhad healthcare centers in 2013.
Methods: In this descriptive, analytical study, 450 couples, referring to healthcare centers providing premarital counseling, were selected via convenience sampling. Data were collected using Miller’s Fertility Preferences and Childbearing Questionnaire. The gathered data were analyzed using Pearson’s correlation and independent t-test.
Results: As the results indicated, positive childbearing motivation like the traditional view was significantly correlated with childbearing desires and ideal number of children (P<0.001); however, it was inversely associated with the preferred time for childbearing (P<0.001). Also, negative childbearing motivation like Fear of being parents was not significantly associated with fertility preferences (P>0.001).
Conclusion: The findings of this study indicated that positive childbearing motivations are significantly correlated with childbearing desires and the ideal number of children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couples
 • Fertility preferences
 • Fertility motivations
 • Premarital counseling
 1. Mahmudian H, Pour Rahim MR. Value of Children in young couple and relationship with fertility. Population 2002;10(1):89-103. (Persian).
 2. Hosseini H, Abbasi Shavazi MJ. Change of thinking and its impact on behavior and ideals Kurdish and Turkish women's fertility. Journal of Women's Research 2009;7(2):55-84. (Persian).
 3. Mansourian MK. Explain the fertility transition. Humanities and Social Sciences 2001;16(2):25-48.(Persian).
 4. Mahmoudi Mj. Demographic changes, The Challenges Ahead and Revising population policy. 2013; [33 screens] Availabel at: URL: www.cssi.ir/?p=343. Accessed march12, 2014 (persain).
 5. Kazemi SH. Way to go wrong. 2012; [3 Screen]. Availabel at: URL: http://hamshahrionline.ir/details/. Accessed september 27, 2012. (persian).
 6. Kheshavarz H, Bahramian M, Mohajerani AA, Hossein pour K. Factors affecting differences in fertility behavior of Resident and migrating tribes of Samirom. Health system research 2012;8(3):45-65. (Persian).
 7. Rijkin AJ, Liefbroer AC. The Influence of Partner Relationship Quality on Fertility. Eur J Population 2009;25: 27–44.
 8. Miller WB, Bard DE, Pasta DJ, Rodgers JL. Biodemographic modeling of the links between fertility motivation and fertility outcomes in the NLSY79. Demography 2010;47(2):393-414.
 9. Miller WB, Millstein SG, Pasta DJ. The measurement of childbearing motivation in couples considering the use of assisted reproductive technology. Biodemography and Social Biology 2008;54(1):8-32.
 10. Miller WB. Differences between fertility desires and intentions: implications for theory, research and policy 2011;9:75-98.
 11. Eslamlou Farrokh HR, Vahabzadeh Z, Moeini SR, Moghadam Tabrizi F. PreMarriage Couples ` Fertility Attitude Following Recent Childbearing Persuasive Policies In Iran. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2013; 11(10): 836-846. (Persian).
 12. Miller B. child bearing motivation and its measurement. J bio Soc Sci 1995; 27: 437- 487.
 13. Pezeshki M, Zeighami B, Miller B.measuring the childbearing motivation of couples referred to the shiraz health center to premarital examination. Soc Sci 2004;37(2005):53-37.
 14. kennedy DP. Gender,Culture change,and fertility decline in HUNDURAS:An investigation in anthropological demography[PhD Dissertation].America. University of Florida; 2002.
 15. Abbasi Shavazi MJ, Razeghi Nasrabad H. Patterns and factors affecting between marriage and first birth in Iran. Demography Society 2010;5(9):75–105. (Persian).
 16. Attaei Saeidi H. Evaluation of factors affecting family planning among married biased in Sardasht city. Journal of Population 2006;47(2):130-146. (Persian).
 17. Mansourain Mk,Khoshnevis A.Sex preference and Tendency of married women of reproductive behavior. Journal of Social Sciences and humans 2006;47(2):130-146. (Persian).
 18. Khadivzadeh T, Latifnejad Roudsari R.Bahrami M, Taghipour A, Abbasi Shavazi MJ. “Caring My Family Integrity”: Couples’ First Childbearing Experience in Urban Society of Mashhad, Iran.Human Fertility 2014, In print.
 19. Khadivzadeh T, LatifnejadR,Bahrami M,Taghipour A,Shavazi J.The influence of social network on couples’ intention to have the first child. Iran J Report Med2013;11 (3):209-218.
 20. Khadivzadeh T, Arghavani E. Relationship between Religious Beliefs and fertility preferences among Engaged couples,Referring to premarital counseling centers of Mashhad, Iran.journal of Midwifery&Reproductive Health 2014 ;2(4):1-8.
 21. Hekmat F, Kabacoff RI, Klein HE. Motivations for childbearing and fertility behavior among urban and rural families of Iran. Birth Psychol Bull 1983;4(1):26-39.
 22. Kalantari S, Khatoun Abadi A, Asadollahi S. Socioeconomic factors affecting women's reproductive and developmental roles in the city of Ardabil province Grammy. Journal of Population 2000: (45&46):1-21. (Persian).
 23. Khadivzadeh T. The process of formation of reproductive behavior in urban society of Mashhad, Iran.[PhD dissertation].Mashhad University of Medical Sciences; 2014. (persian).
 24. Asgari A, Abbasi Shavazi MJ, Sadeghi R. Mothers, daughters and Marriage. Strategic Studies Women 2009; 11(44). (Persian).
 25. KhadivzadehT,Arghavani E.The relationship between social network performance and fertility preferences in couples referring to premarital clinics of health centers in Mashhad in 2013 . 2014; [1screens] Availabel at: URL:www.seminars.mui.ac.ir/wh. Accessed February21, 2014.
 26. Single parents dependent children.2010; [1screens] Availabel at: URL:http: //www1.jamejamonline.ir /papertext.aspx?newsnum=100894311149.a ccesseddecember 2, 2013(persian).
 27. Socioculture situation of Mashhad.2014; [1screens] Availabel at: URL:http://www.khorasan.ir /tabid/5604/Default.aspx. Accessed march 2, 2014(persian).
 28. MazharGharamaleki A, Mortazi A. Amirpour A. Legitimacy required to childbearing Imami jurisprudence. Jurisprudence and Law 2009; 1 (1)125- 140:.(Persian).
 29. Langdridg D, SheeranP,Connollyk.Understanding The reasons for parenthood.Journal of Reproductive And Infant Psycholog 2005;23 (2):121-133.
 30. SeyedNavaz J. Examine the relationship betweenparental educationandnumber of childreninfamiliesArdabil.[ Master'sdissertation].Iran.Rudhen Islamic Azad University; 1994.(persian).
 31. Nourozi L.The effect of socioeconomic factors Fertility rate of women.Journal of Planning and Budget. 1996; (30):61- 78.(Persian).
 32. Pradhan A,PandeyS.Fertility desire of working in Kathmandu.j Nepal Health Res count 2010; 8(17):95-98.
 33. Sennottec,yeatman s .stability and change in Fertiliy preferences Among young women in Malaw.Intperspect sex reprodHealth.march 2012 ;38(1):34-42