تعیین ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی؛ دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: انسان فاعل و تصمیم گیرنده است.در پس هر عملی ارادی انگیزه دخیل است. باروری، عملی ارادی است پس انگیزه در آن دخالت مستقیم دارد. با توجه به فقدان اطلاعات در خصوص انگیزه و ترجیحات زوجین جوان در کشور، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط انگیزه‌های باروری و ترجیحات باروری در زوجین در آستانه ازدواج انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 450 زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت پیش از ازدواج در شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه، پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه ترجیحات باروری میلر (1995) و پرسشنامه انگیزه‌های باروری میلر (1995) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، من ویتنی، رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: انگیزه های مثبت باروری مانند دیدگاه سنتی با میل به فرزندآوری (001/0=p) و تعداد دلخواه فرزند (001/0=p) همبستگی مثبت و معنی‌دار و با زمان دلخواه فرزندآوری (001/0=p) همبستگی معکوس و معناداری داشت. انگیزه های منفی باروری مثل ترس از والد شدن با میل به فرزندآوری، تعداد دلخواه فرزند و زمان دلخواه فرزندآوری ارتباط معنی‌داری نداشت (001/0p>).
نتیجه‌گیری: بین انگیزه‌های مثبت باروری در زوجین با میل به فرزندآوری و تعداد ایده‌آل فرزند ارتباط مستقیمی وجود دارد. بر این اساس با برنامه‌ریزی جهت ایجاد و تقویت انگیزه‌های مثبت در سنین پایین‌تر و قبل از ازدواج ممکن است بتوان باروری را در جامعه به حد مطلوب رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Fertility Motivations and Preferences in Couples

نویسندگان [English]

  • Talat Khadivzadeh 1
  • Elham Arghavani 2
  • Mohammad Taghi Shakeri 3
1 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
2 M.Sc. student of midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Social Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Human is a decision maker and his/her every action is triggered by different motivations. Motivation is directly involved in one’s childbearing decision. Considering the lack of information about young couples’ childbearing motivations and preferences in our country, this study was conducted to determine the relationship between fertility motivations and preferences in couples referring to premarital counseling clinics at Mashhad healthcare centers in 2013.
Methods: In this descriptive, analytical study, 450 couples, referring to healthcare centers providing premarital counseling, were selected via convenience sampling. Data were collected using Miller’s Fertility Preferences and Childbearing Questionnaire. The gathered data were analyzed using Pearson’s correlation and independent t-test.
Results: As the results indicated, positive childbearing motivation like the traditional view was significantly correlated with childbearing desires and ideal number of children (P<0.001); however, it was inversely associated with the preferred time for childbearing (P<0.001). Also, negative childbearing motivation like Fear of being parents was not significantly associated with fertility preferences (P>0.001).
Conclusion: The findings of this study indicated that positive childbearing motivations are significantly correlated with childbearing desires and the ideal number of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couples
  • Fertility preferences
  • Fertility motivations
  • Premarital counseling