بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان ومامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: آسفیکسی، یک مشکل جدی در مراقبت های پری ناتال می باشد. شناخت عوامل خطر و زمینه ساز آسفیکسی می‌تواند گام مهمی در پیشگیری، تشخیص و درمان سریع تر آن داشته باشد، با این وجود مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عوارض مادری با آسفیکسی نوزادی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی - تحلیلی در سال 92-1386 بر روی 346 زن تازه زایمان کرده‌ واجد شرایط ورود به مطالعه بستری در بیمارستان آموزشی درمانی قائم (عج) مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، فرم مصاحبه و فرم ثبت اطلاعات جهت بررسی مشخصات بارداری و زایمانی بود. سپس نوزادان در دو گروه با و بدون آسفیکسی قرار گرفتند، جهت مقایسه دقیقتر تعداد نوزادان در دو گروه یکسان در نظر گرفته شد و ارتباط آسفیکسی با مشکلات حین بارداری و زایمان مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 5/11) و آزمون های تی مستقل، کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از 346 زن بررسی شده در این مطالعه، 168 (55/48درصد) نفر از زنان دارای نوزاد تازه متولد شده‌ مبتلا به آسفیکسی و 178 (44/51 درصد) نفر دارای نوزاد تازه متولد شده‌ عدم مبتلا به آسفیکسی بودند و دو گروه از نظر عوارض دوران بارداری تفاوت آماری معنی داری داشتند (001/0p<). 40 نفر (46/16درصد) از زنان دارای نوزاد آسفیکسی و 85 نفر (97/34درصد) از زنان دارای نوزاد سالم به روش واژینال زایمان کردند (001/0p<). همچنین 43 نفر (21/27درصد) از مادران دارای نوزاد آسفیکسی و 3 نفر (89/1درصد) از زنان دارای نوزاد سالم، لیبر عارضه داری را تجربه کرده بودند (001/0p<). همچنین 10 نفر (45/6درصد) از زنان دارای نوزاد آسفیکسی عوارض حین زایمانی داشتند در حالی که هیچ کدام از مادران دارای نوزاد سالم چنین عارضه ای نداشتند (001/0p<).
نتیجه گیری: بین عوارض مادری با پیامد آسفیکسی نوزادی ارتباط مستقیمی وجود دارد که بیانگر نیاز و توجه بیشتر به مراقبت های دوران بارداری و مراحل زایمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relationship between Maternal Complications and Prognosis in Infants with Birth Asphyxia

نویسندگان [English]

 • Hassan Boskabadi 1
 • Gholamali Maamouri 2
 • Salmeh Dadgar 3
 • Fatemeh Bagheri 4
 • Fahimeh Rashidi Fakari 5
1 Associate, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine , Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Lecture, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
5 MSc of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

 
Introduction: Birth asphyxia is a serious health condition, requiring prenatal care. Determination of predisposing risk factors for asphyxia is important in the prevention, diagnosis, and treatment of this condition. However, limited research has been conducted in this regard. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between maternal complications and prognosis in infants with birth asphyxia.
 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 346 eligible postpartum women at Mashhad Ghaem Hospital in 2006-2013. Data collection tool, data registry forms, and interview forms were used to analyze pregnancy-related and childbirth data. The infants were divided into two groups with and without asphyxia. For a more detailed comparison, the number of infants in both groups were considered equal and asphyxia associated with problems during pregnancy were compared in the two groups. Independent t-test, Chi-square, and ANOVA were performed, using SPSS version 11.5. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
 
Results: Of 346 women surveyed in this study, 168 (48.55%) subjects gave birth to asphyxic newborns and 178 (51.44%) subjects delivered healthy newborns (without asphyxia). The difference in pregnancy complications was significant between the two groups (P<0.001). Overall, 40 (16.46%) women with asphyxic newborns and 85 (34.97%) women with healthy newborns underwent vaginal delivery (P<0.001). Also, 43 (27.21%) mothers with asphyxic newborns and 3 (1.89%) women with healthy newborns experienced significant pregnancy-related complications (P<0.001). Moreover, 10 (6.45%) women with asphyxic newborns had complications during delivery, while mothers with healthy newborns experienced no such complications (P<0.001).
 
Conclusion: As the results indicated, there is a direct relationship between maternal complications (during pregnancy or delivery) and the outcome of neonatal asphyxia. Therefore, more attention needs to be paid to prenatal and childbirth care.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asphyxia
 • Hypoxic ischemic encephalopathy
 • Prognosis
 1. Boskabadi H, Tavakol Afshari J, GhayourMobarhan M, Maamouri GA, Shakeri MT, Sahebkar A, et al. Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxia. Asian Biomed 2010 Feb;4(1):79-85.
 2. Ceccon ME. [Interleukins in hypoxic-ischemic encephalopathy] [Article in Portuguese]. J Pediatr (Rio J) 2003 Jul-Aug;79(4):280-1.
 3. Aly H, Hassanein S, Nada A, Mohamed MH, Atef SH, Atiea W. Vascular endothelial growth factor in neonates with perinatal asphyxia. Brain Dev 2009 Sep;31(8):600-4.
 4. Waldemar C. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelphia:Saunders;2011:565-575 .
 5. Ashrafganjuee T. [Umbilical cord entanglement and intrapartum complications during childbirth] [Article in Persian]. J Shahrekord Univ Med Sci 2004;6(2):44-9.
 6. Boskabadi H, Parvini Z, Barati T,Moedi A. [Predisposing factors to investigate the causes of infant mortality in the city of Mashhad Ghaem hospital] [Article in nPersian]. Iran J Obstet Gynecol infertile 2010;14(7):6-14.
 7. Bahmanbijari B, Frahmandinya Z, Hazghi A. [Predictive value of nucleated red blood cells in cord blood and peripheral blood term infants with birth asphyxia in the first week] [Article in Persian]. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2010;17(5):330-6.
 8. Rezavand N, Vaisi F, Zangene M, Malek Khosravi Sh, Rezaei M. [Comparison of maternal and neonatal complications in pregnancies of less than 35 years] [Article in Persian]. J Clin Res in Paramed Sci 2012;2(2):1-5.
 9. Nasiri Amiri F. [The correlation between duration of second stage of labor and the newborn Aapgar score primigravida women admitted in Fatemeh Zahra Hospital, Sari, 2000] [Article in Persian]. J Gorgan Univ Med Sci 2003;5(1):67-72.
 10. Sarnat HB, Sarnat MS. Neonatal encephalopathy following fetal distress. A clinical and electroencephalographic study. Arch Neurol 1976;33:696-705.
 11. Eslami Z, Falah R. [The apgar score and risk factor on newborn in Yazd hospital] [Article in Persian]. J Shahid Sadooghi Yazd Univ Med Sci.2008;16(5):40-5.
 12. Zarkash M, Asgharnia M, Faraji R, Ghanbari A, Hosinzade F, Hydarzade A. [Association risk factor maternal and newborn between maconium and clear aminutic fluid] [Article in Persian]. J Zanjan Univ Med Sci 2013;21(87):94-102.
 13. Saeidi R, Maamuri G, Rahmani S, Gholami Robatsangi M. [Neonatal resuscitation]. 2nd ed. Tehran:Sokhangostar;2009. [in Persian.[
 14. Boskabadi H, Maamouri G, Sadeghian MH, Ghayour-Mobarhan M, Heidarzade M, Shakeri MT, et al. Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell coun: a case-control study. Arch Iran Med 2010 Jul;13(4):275-81.
 15. Pisani F, Orsini M, Braibanti S, Copioli C, Sisti L, Turco EC. Development of epilepsy in newborns with moderate hypoxic-ischemic encephalopathy and neonatal seizures. Brain Dev 2009 Jan;31(1):64-8.
 16. Abbasi S, Fadakar-Soghe G, Khalegedoost Mohammadi G, Sedighi A, Atrkare-Rooshan Z. [Evaluate the economic problems of families with mentally retarded children under Welfare Centers Guilan] [Article in Persian]. J Nurs Midwifery Guilan 2009;63:33-9.