مقایسه سطح سرمی ویتامین D در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی با زنان باردار سالم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 دستیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی، نوعی سندرم اختصاصی بارداری است که دارای دو مرحله است؛ مرحله اول قبل از هفته 20 بارداری و پیش از بروز علائم بالینی رخ می دهد و مرحله دوم شامل بروز علائم بالینی می باشد. محققین یکی از علل بروز آن را کمبود ویتامین D دانسته اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سطح سرمی ویتامین D با ابتلاء به پره اکلامپسی در زنان باردار انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1390 بر روی 50 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید با سن بارداری زیر 34 هفته مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت و 100 زن باردار غیر مبتلا به پره اکلامپسی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه ای بود که بر اساس متغیرهای تحقیق طراحی شد. از تمام واحد های پژوهش نمونه خون به منظور اندازه گیری سطح ویتامین D گرفته شد و در آزمایشگاه به روش رادیوایمنواسی، سطح 25 هیدروکسی ویتامین D اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای دو، تست دقیق فیشر، کولموگروف - اسمیرنوف و تی مستقل انجام شد. 05/0>p معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ‌ها:کمبود ویتامین D در 80% از افراد گروه مورد و 75% افراد گروه کنترل مشاهده شد. میانگین 25 هیدروکسی ویتامین D در گروه مورد 4/9±11/0 و در گروه شاهد 0/10± 2/16 نانوگرم بر میلی لیتر بود که تفاوت آماری معنی داری با هم داشتند (003/0=p).
نتیجه گیری: سطح ویتامین  D در اکثر مادران باردار پایین تر از حد طبیعی بود. کمبود ویتامین  D می تواند به عنوان عامل خطر برای بروز پره اکلامپسی مطرح شود، اگرچه مطالعات کوهورت بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of serum vitamin D levels in pregnant women with preeclampsia with healthy pregnant women

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rezaei 1
  • Fariba Farhadifar 2
  • Sholeh Shahgheibi 2
  • Nazanin Hojati 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine , Kurdistan University of Medical Sciences , Sanandaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine , Kurdistan University of Medical Sciences , Sanandaj, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is a pregnancy-specific syndrome that has two stages, the first stage occurs before 20 weeks of gestation before the onset of clinical symptoms. The second stage includes the incidence of clinical symptoms. one of the causes of its incidence is vitamin D deficiency. This study was performed with the aim to evaluate the relationship between serum level of vitamin D and preeclampsia in pregnant women.
Methods: This case - control study was done on 50 pregnant women with severe preeclampsia and gestational age below 34 weeks and 100 non-preeclampsia pregnant women to delivery department of Besat Hospital in 2011.Data collection tool in this study was a questionnaire that was designed based on the variables. Blood sample was taken from all the research units to measure level of vitamin D. Maternal serum levels of 25-hydroxyvitamin D was measured by radio immunoassay method. in the laboratory. Data analysis was performed using SPSS software (version 18), Chi-square, Fisher exact, Independent t, and Kolmogorov-Smirnov tests.
Results: Vitamin D deficiency  was observed in 80% of cases and 75% of controls. The mean of 25-hydroxyvitamin D in the case  group was 11.0 ± 9.4 (ml / ng) and in control group was 16.3 ± 10.0, which had statistically significant difference (p=0.003).
Conclusion: vitamin D level of most pregnant women was lower than normal. According to the findings of this study, D deficiency can be considered as a risk factor for preeclampsia. Although, more cohort studies are needed to confirm this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preeclampsia
  • Pregnant Women
  • Vitamin D