بررسی تأثیر پماد گیاه صبر زرد بر التیام اپی زیاتومی در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه بیوشیمی و تغذیه، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد واحد تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی‌زیاتومی یکی از اعمال جراحی متداول مامایی است که نیاز به مراقبت دارد. عوارض پس از اپی زیاتومی شامل التهاب، ادم، باز شدگی زخم و درد پرینه می باشد. گیاه صبر زرد دارای اثرات التیام بخشی می باشد ولی مطالعات اندکی در مورد اثرات التیام بخشی پماد آلوئه ورا بر التیام ناحیه اپی زیاتومی انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر پماد گیاه صبر زرد بر التیام اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال 1389 بر روی 74 زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان لولاگر تهران که جهت انجام زایمان طبیعی، اپی زیاتومی شده بودند، انجام شد. افراد به طور مستمر و به روش تخصیص تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. 37 نفر در گروه آزمون (مصرف کننده پماد گیاه صبر زرد) و 37 نفر در گروه کنترل (مصرف کننده معمول بیمارستان) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران گروه آزمون از پماد صبر زرد هر 8 ساعت و گروه کنترل از روش معمول بیمارستان (محلول بتادین) جهت شستشوی محل اپی زیاتومی به مدت 5 روز استفاده کردند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشخصات فردی مادر و نوزاد و ابزار ریدا بود و میزان التیام اپی زیاتومی 4 ساعت بعد از زایمان درست قبل از مداخله و 5 روز پس از مداخله در دو گروه بررسی شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی مستقل، کای اسکوئر و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر مشخصات فردی و سایر متغیرهای مداخله گر قبل از مداخله اختلاف آماری معنی داری نداشتند. مقایسه نمره ریدا در روز پنجم پس از زایمان در دو گروه نشان داد که میانگین نمره ریدا در گروه آزمون 92/0±62/1 و در گروه کنترل 77/1±48/3 بود که دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی داری داشتند (001/0=p).
نتیجه‌گیری: استفاده از پماد گیاه صبر زرد سرعت التیام زخم اپی زیاتومی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد زیرا دارای خواص ضد التهابی و ضد میکروبی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aloe Vera Ointment in Wound Healing of Episiotomy among Primiparous Women

نویسندگان [English]

  • Farideh Eghdampour 1
  • Fereshteh Jahdie 1
  • Masoumeh Kheyrkhah 1
  • Mohsen Taghizadeh 2
  • Somayeh Naghizadeh 3
  • Hamid Haghani 4
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Biochemistry and Nutrition, Herbal Medicine Research Center, Faculty of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is one of the most common obstetrical operations and needs special care. Problems after episiotomy include inflammation, edema, dehiscence and perineal pain. Aloe vera has wound healing effect but few studies were performed about healing effect of this planet in wound healing of episiotomy. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Aloe vera ointment on wound healing of episiotomy among primiparous women.
Methods: The study was carried out using a randomized control trial method on 74 primiparous women who referred to Lolagar hospital of Tehran in 2010. Subjects were selected with random allocation method. The case group consisted of 37 women that consumed Aloe vera ointment and control group consisted of 37 women that consumed hospital’s routine care (Povidone Iodine). After delivery, Aloe vera ointment was used in case groups and routine hospital cares in control group to scrub the episiotomy area every 8 hours for 5 days. The data collection instruments were demographic questionnaire and REEDA scale. Perineal wound healing was evaluated using REEDA Scale within 4 hours after childbirth before intervention and 5 days after intervention in two groups. Data was analyzed using SPSS software version 16, chi-square, Kruskal-wallis, and independent t-test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: No significant differences were seen between two groups in point of demographic characteristic and other intervening variables before the intervention. The REEDA score was 1.62±0.92 in experimental group and 3.48±1.77 in control group that the difference was statistically significant (p=0.001).
Conclusion: Aloe vera ointment significantly increases wound healing of episiotomy, because this compound has anti-inflammatory and antimicrobial.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe vera
  • Episiotomy
  • Primiparous
  • Wound healing