بررسی ارتباط سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت در وظایف والدینی در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: " گذر به والد شدن" یک دوره بسیار حساس، جسمی و روانشناختی در زندگی زوجین است. در طی این گذر، روابط زوجین با تغییرات متعددی مواجه می شود. از آنجایی که مراقبت از شیرخوار برای مادر، بسیار سخت و خسته کننده است، اگر مشارکت پدر در وظایف والدینی وجود داشته باشد، مایه دلگرمی و کاهش تنش های مادر است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت در وظایف والدینی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی همبستگی در سال1392 بر روی 120 زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد انجام شد. 60 زوج دارای اولین فرزند و 60 زوج دارای دو فرزند یا بیشتر بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اطلاعات فردی، سختی گذر به والد شدن و مشارکت در وظایف والدینی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  (نسخه 16) و آزمون های تی تست، من ویتنی، همبستگی پیرسون و اسپیرمن، کولموگروف- اسمیرنوف و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه بین سختی گذر به والد شدن در زوجین با مشارکت آن ها در وظایف والدینی، یک ارتباط معکوس وجود داشت که از نظر آماری معنادار نبود (0055/0=p،ا 17/0- =r). در زنان با اولین فرزند، سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت مردان در وظایف والدینی ارتباط معکوس و معناداری داشت (005/0=p،ا 35/0- =r)در حالیکه در مردان، سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت زنان در وظایف والدینی ارتباط آماری معناداری نداشت (78/0=p،ا 02/0- =r).
نتیجه گیری: با افزایش میزان مشارکت زوجین در وظایف والدینی، سختی گذر به والد شدن در آن ها کاهش می یابد. از آنجایی که دوران گذر به والد شدن به خصوص برای زنان بسیار تنش زاست، حمایت و مشارکت مردان در وظایف والدینی می تواند نقش کلیدی در کاهش سختی گذر از این دوران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Aromatherapy with Citrus Aurantium Oil on Anxiety During the First Stage of Labor

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Seraj 1
  • shahla Nourani 2
  • Naghmeh Mokhber 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 M.Sc Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecture, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: A critical physical and psychological period in couples’ lives is "Transition to parenthood" when their relationship faces several challenges.
As far as taking care of new born babies is too difficult and exhausting, if fathers try to perform their Parenting tasks as well, it will reduce mother’s anxiety. Therefore this study aims to determine the relationship between  transition difficulty to parenthood and participation in the Parenting tasks.
Methods: This descriptive study was conducted on 120 couples in health care centers of  Mashhad in 2013. Half of these couples had their first child and half had two or more. Data were collected using a demographic questionnaire and questions about transition difficulty to parenthood scale and participation in the Parenting  tasks. Data were analyzed using SPSS software version 16, t-tests, Mann-Whitney, Pearson and Spearman and ANOVA.
Results: There was inverse correlation between couples’ transition difficulty to parenthood and their participation in Parenting tasks which was not statistically significant (p=0.055, r=-0.17). 
There was a significant inverse correlation between transition difficulty to parenthood in mothers with first child and men`s participation in the Parenting tasks (p=0.005, r=-0.35) whereas there was not any significant correlation between men`s transition difficulty to parenthood and women`s participation in Parenting task (p=0.78, r=-0.02).
Conclusions: By increase couples’ participation in Parenting tasks, transition difficulty to parenthood was reduced, but there was not statistically significant. Transition difficulty to parenthood was reduced whenever parents’ participation in their own tasks had increased.
Corresponding with transition to parenthood is very stressful, especially for women, men`s support and participation in Parenting tasks can be a key role in reducing the transition difficulty. Ultimately men’participation in their Parenting tasks plays a key role in reducing women’s stress during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ouples
  • Parenthood
  • Parenting
1. Twiss JJG. The effect of first-time childbearing on women 35 years or older as compared to younger women:
trasition difficulty, maternal adaptations, and role satisfaction. Nebraska:University of Nebraska;1989.
2. Polomeno V. The Polomeno family intervention framework for perinatal education: preparing couples for the
transition to parenthood. J Perinat Educ 2000 Winter;9(1):31-48.
3. Doss BD, Rhoades GK, Stanley SM, Markman HJ. The effect of the transition to parenthood on relationship
quality: an 8-year prospective study. J Pers Soc Psycol 2009 Mar;96(3):601-19.
4. Lawrence E,Rothman AD, Cobb RJ, Rothman MT, Bradbury TN. Marital satisfaction across the transition to
parenthood. J Fam Psychol 2008 Feb;22(1):41-50.
5. Moller K, Hwang PC, Wickberg B. Couple relationship and transition to parenthood: does workload at home
matter? J Reprod Infant Psychol 2008 Feb;26(1):57-68.
6. Feinberg M E. Coparenting and the transition to parenthood: a framework for prevention. Clin Child Fam
Psychol Rev 2002 Sep;5(3):173-95.
7. Deave T, Johnson D, Ingram J. Transition to parenthood: the needs of parents in pregnancy and early
parenthood. BMC Pregnancy and Childbirth 2008 Jul 29;8:30. doi: 10.1186/1471-2393-8-30.
8. Goldberg AE, Perry-Jenkins M. Division of labor and working-class women’s well-being across the transition to
parenthood. J Fam Psychol 2004 Mar;18(1):225-36.
والد شدن با میزان مشارکت در وظایف والدینی در زوجین ارتباط سختی گذر به 
02
9. Hobbs DF, Cole SP. Transition to parenthood: a decade replication. J Marriage Fam 1976 Nov;38(4):723-31.
10. Surinya T. Is Family beyond Justice? : Exploring Determinants of Wives' Perceived Fairness about the Division
of Household Labor and Child Care in Thailand. A thesis of Doctor of Philosophy, Oregon State
University,2006.
11. Yogev S., & Brett, J. Perceptions of the division of housework and child care andmarital satisfaction. Journal of
marriage and the family.1985; 47(3): 609–618.
12. Kljajevic B.Women’s work is never done: a sociological exploration of gender into the household division of
labour and mothering roles and its contemporary implications for women in performing the “second shift”.
thesis for the Honours Degree of Bachelor of Arts (Sociology) of Murdoch University 2011.
13. Kluwer E S, Heesink J A M, Van de Vliert , E. The division of labor in close relationships: An asymmetrical
conflict issue. Personal Relationships. 2000; (7): 263-282.
14. Kroska A. Division of domestic work. Journal of Family Issues. 2004 ;(25): 900-932.
15. Lave, Y, Katz R .Division of labor, perceived fairness, and marital quality: the effect of gender ideology. Journal
of Marriage and Family.2002; ( 64): 27-39.
16. Steffensmeier R H. A role model of the transition to parenthood. J Marriage Fam 1982 May;44(2):319-34.
17. Kluwer ES , Heesink JA, van de Vliert E. Marital conflict about the division of household labor and paid work. J
Marriage Fam 2000 Nov;58(4):958-70.
18. Kalmijn M. Father involvement in childrearing and the perceived stability of marriage. J Marriage Fam 1999
May;61(2):409-42.
19. May C, Fletcher R. Preparing fathers for the transition to parenthood: recommendations for the content of
antenatal education. Midwifery 2013 May;29(5):474-8.
20. Dolan A, Coe C. Men, masculine identities and childbirth .Social Health Illn 2011 Nov;33(7):1019-34.
21. Hofner C, Schadler C, Richter R, International Sociological Association. When men become fathers: men's
identity at the transition to parenthood. J Comp Fam Stud 2011;42(5):669-86.
22. Widarsson M, Engström G, Rosenblad A, Kerstis B, Eblund B, Lundberg P. Parental stress in early parenthood
among mothers and fathers in Sweden. Scand J Caring Sci 2013 Dec;27(4):839-47.
23. Dellmann T. The best moment of my life: a literature review of fathers' experience of childbirth. Aust
Midwifery 2004 Sep;17(3):20-6.
24. Johansson M, Rubertsson C, Rådestad I, Hildingsson I. Childbirth - an emotionally demanding experience for
fathers. Sex Reprod Healthc 2012 Mar;3(1):11-20.
25. Fenwick J, Bayes S, Johansson M. A qualitative investigation into the pregnancy experiences and childbirth
expectations of Australian fathers-to-be. Sex Reprod Healthc 2012 Mar;3(1):3-9.
26. Hildingsson I, Haines H, Johansson M, Rubertsson C, Fenwick J. Childbirth fear in Swedish fathers is
associated with parental stress as well as poor physical and mental health. Midwifery 2014 Feb;30(2):248-54.