بررسی ارتباط سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت در وظایف والدینی در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: " گذر به والد شدن" یک دوره بسیار حساس، جسمی و روانشناختی در زندگی زوجین است. در طی این گذر، روابط زوجین با تغییرات متعددی مواجه می شود. از آنجایی که مراقبت از شیرخوار برای مادر، بسیار سخت و خسته کننده است، اگر مشارکت پدر در وظایف والدینی وجود داشته باشد، مایه دلگرمی و کاهش تنش های مادر است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت در وظایف والدینی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی همبستگی در سال1392 بر روی 120 زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد انجام شد. 60 زوج دارای اولین فرزند و 60 زوج دارای دو فرزند یا بیشتر بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اطلاعات فردی، سختی گذر به والد شدن و مشارکت در وظایف والدینی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  (نسخه 16) و آزمون های تی تست، من ویتنی، همبستگی پیرسون و اسپیرمن، کولموگروف- اسمیرنوف و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه بین سختی گذر به والد شدن در زوجین با مشارکت آن ها در وظایف والدینی، یک ارتباط معکوس وجود داشت که از نظر آماری معنادار نبود (0055/0=p،ا 17/0- =r). در زنان با اولین فرزند، سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت مردان در وظایف والدینی ارتباط معکوس و معناداری داشت (005/0=p،ا 35/0- =r)در حالیکه در مردان، سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت زنان در وظایف والدینی ارتباط آماری معناداری نداشت (78/0=p،ا 02/0- =r).
نتیجه گیری: با افزایش میزان مشارکت زوجین در وظایف والدینی، سختی گذر به والد شدن در آن ها کاهش می یابد. از آنجایی که دوران گذر به والد شدن به خصوص برای زنان بسیار تنش زاست، حمایت و مشارکت مردان در وظایف والدینی می تواند نقش کلیدی در کاهش سختی گذر از این دوران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Aromatherapy with Citrus Aurantium Oil on Anxiety During the First Stage of Labor

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Seraj 1
  • shahla Nourani 2
  • Naghmeh Mokhber 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 M.Sc Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecture, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: A critical physical and psychological period in couples’ lives is "Transition to parenthood" when their relationship faces several challenges.
As far as taking care of new born babies is too difficult and exhausting, if fathers try to perform their Parenting tasks as well, it will reduce mother’s anxiety. Therefore this study aims to determine the relationship between  transition difficulty to parenthood and participation in the Parenting tasks.
Methods: This descriptive study was conducted on 120 couples in health care centers of  Mashhad in 2013. Half of these couples had their first child and half had two or more. Data were collected using a demographic questionnaire and questions about transition difficulty to parenthood scale and participation in the Parenting  tasks. Data were analyzed using SPSS software version 16, t-tests, Mann-Whitney, Pearson and Spearman and ANOVA.
Results: There was inverse correlation between couples’ transition difficulty to parenthood and their participation in Parenting tasks which was not statistically significant (p=0.055, r=-0.17). 
There was a significant inverse correlation between transition difficulty to parenthood in mothers with first child and men`s participation in the Parenting tasks (p=0.005, r=-0.35) whereas there was not any significant correlation between men`s transition difficulty to parenthood and women`s participation in Parenting task (p=0.78, r=-0.02).
Conclusions: By increase couples’ participation in Parenting tasks, transition difficulty to parenthood was reduced, but there was not statistically significant. Transition difficulty to parenthood was reduced whenever parents’ participation in their own tasks had increased.
Corresponding with transition to parenthood is very stressful, especially for women, men`s support and participation in Parenting tasks can be a key role in reducing the transition difficulty. Ultimately men’participation in their Parenting tasks plays a key role in reducing women’s stress during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ouples
  • Parenthood
  • Parenting