گرگرفتگی ناشی از یائسگی و طب گیاهی در ایران: یک مرور سیستماتیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، گروه بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: روی آوردن به درمان های جایگزین و تکمیلی در زمینه یائسگی و مشکلات آن با توجه به عوارض شناخته شده داروهای هورمونی و شیمیایی تا حدودی گسترش یافته است. مطالعه حاضر با عنوان مروری سیستماتیک بر درمان های گیاهی جهت درمان گرگرفتگی ناشی از یائسگی در ایران انجام شد که هدف از آن، تحلیل کارآزمایی های بالینی در این زمینه و خلاصه کردن آن ها می باشد.
روش کار: در این مطالعه جستجو در بانک های اطلاعاتی SID، IranMedex، IranDoc، Magiran و مجلات داروهای گیاهی انجام گرفت، همچنین مقالات از ابتدای سال 2000 تا سال 2013 مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت ارزیابی مقالات از معیار جداد استفاده شد. مقالاتی که بر اساس این معیار نمره 3 یا بیشتر را گرفتند، وارد مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی صورت گرفت.
یافته ها: در این مطالعه 27 کارآزمایی بالینی بررسی شد که 22 مورد آن ها بر اساس معیار جداد، نمره 3 یا بیشتر را گرفتند. در این بررسی 6 مقاله در مورد سویا، 4 مقاله در زمینه پنج انگشتی، 3 مقاله شیرین بیان، 2 مقاله شنبلیله، 1 مقاله گل ساعتی، 1 مقاله سنبل الطیب، 1مقاله دانه کتان، 1 مقاله مریم گلی، 1 مقاله چای شمعدانی، 1 مقاله بادیان، 1 مقاله مانئه، 1 مقاله شبدر قرمز، 1 مقاله کوهوش سیاه و 2 مقاله در زمینه گیاه گل راعی انجام شده بود. در نهایت به دلیل ناهمگونی طول مدت مطالعات، دوزها و محصولات خاص، امکان انجام متاآنالیز در این مطالعه نبود.
نتیجه گیری: مقالات نوشته شده در این زمینه در ایران بسیار متنوع می باشد. هرچند مقالات متعدد و با اعتبار بالا در زمینه سویا نوشته شد و همگی نشان دهنده اثربخشی این گیاه می باشد، به نظر می رسد می توان سویا را در درمان علائم یائسگی پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

sHot Flashes of Menopause and Herbal Medicine in Iran: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Zahra Karimian 1
  • Afsaneh Keramat 2
1 PhD Student of Reproductive Health, Department of Reproductive Health, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In the area of menopause and it’s related problems, alternative and complementary therapies are expanded to some extent. As such study hasn’t been done till now, here under the title of Hot Flashes of Menopause and Herbal Medicine , it’s aimed to analyze clinical trials of herbal medicine and to summarize them.
Methods: In this study some informations were gathered from database SID, IranMedex, IranDoc, Magiran, Google Scholar, PubMed and journals of herbal medicines also papers from the beginning of the year 2000 to 2013 were evaluated. These papers were evaluated under the scrutiny of  Jadad scale and those were used in the study which got the score 3 or more. Data were analyzed qualitatively.
Results: Among 27 clinical trials which were analyzed, 22 of them got the score 3 or more under the scale of Jadad. In this research, 6 papers were devoted to soybeans, 4 to five-finger herb, 3 to Licorice, 2 to fenugreek, 1 to Linnaeus' flower clock, 1 to valerian, 1 to flaxseed, 1 to paper sage, 1 to geranium tea, 1 to anise, 1 to manee papers, 1 to red clover, 1 to black kohosh and 1 to the plant hypericum. Consequently, due to the heterogeneity of the time that had been spent for studies, doses and specific products; performing a meta-analysis was impossible.
Conclusions: In Iran different papers have been written in this area. Although numerous and perfectly-valid papers exist which focus on soybeans, it is suggested for treatment of menopause problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complementary therapies
  • Menopause
  • Systematic review