بررسی تأثیر رایحه بهار نارنج بر شدت اضطراب مرحله اول زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: شایع ترین واکنش روانی زنان در زمان زایمان، اضطراب است. یکی از روش های کاهش اضطراب، رایحه درمانی است که با استفاده از اسانس های خوشبو با برانگیختن سیستم بویایی باعث آرامش شده و به فرونشاندن اضطراب کمک می کند. بهار نارنج یکی از اسانس های مورد استفاده در رایحه درمانی است. مطالعه حاضر با هدف تأثیر رایحه بهار نارنج بر شدت اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 126 زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان تویسرکان انجام شد. در گروه رایحه درمانی 4 میلی لیتر عرق بهار نارنج و در گروه شاهد 4 میلی لیتر نرمال سالین به گاز آغشته و به یقه لباس نمونه ها متصل شد و هر نیم ساعت تجویز رایحه و نرمال سالین تکرار شد. شدت اضطراب در بدو ورود به مطالعه و پس از انجام مداخله در دیلاتاسیون های 4-3 و 8-6 سانتی متری اندازه گیری شد. مقیاس اندازه گیری اضطراب پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی مستقل، من ویتنی، کای دو، کولموگروف - اسمیرنوف و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد
یافته ها: نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه رایحه درمانی (247/1±16/55) و در گروه کنترل (327/1±86/61) بود که از نظر آماری معنا داری نبود(403/0=p). پس از مداخله، شدت اضطراب در گروه مداخله در دیلاتاسیون 4-3 سانتی متر 216/1±32/45 و در دیلاتاسیون 8-6 سانتی متری 1664/1±19/43 بود که در مقایسه با گروه کنترل در دیلاتاسیون های 4-3 (128/1±38/56) و 8-6 سانتی متری (584/1±32/59) کاهش معنی داری داشت (05/0>p).
نتیجه گیری: استفاده از بهار نارنج به شیوه رایحه درمانی، مداخله ای آسان، ارزان و غیر تهاجمی است که می تواند در کاهش اضطراب زایمان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Aromatherapy with Citrus Aurantium Oil on Anxiety During the First Stage of Labor

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Namazi 1
 • Sedigheh Amir AliAkbari 2
 • Faraz Mojab 3
 • Atefeh Talebi 4
 • Hamid Alavi Majd 5
 • Sharareh Jannesari 2
1 M.Sc Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Lecture, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 PhD Student of Biostatistics, School of Allied Medical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Allied Medical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anxiety is the most common psychological response of women who are in labour. One method for alleviating anxiety is aromatherapy in which natural oils are used to stimulate the olfactory system that leads to calmness and reduce the feeling of tension. Citrus aurantium is one of the oils uses in Aromatherapy. The present study was carried out on the basis of the effects that the pleasant smell of citrus aurantium had on nulliparous women during their first stage of labor.
Methods: This clinical trial study has been done on 126 nulliparous women who were admitted to Valie-Asr hospital in Tuyserkan in 2013.4ml of both, citrus aurantium distillate and normal saline were impregnated with gauze. Then they were attached to collars of subjects in the aromatherapy and control groups, respectively. This prescription was repeated every 30 minutes. Afterwards, the level of anxiety at baseline and after the intervention at dilations of 3-4 and 6-8 cm was measured. anxiety was measured with Spielberger questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 22, independent t-tests, Mann-Whitney, chi-square tests, Kolmogorov–Smirnov test and exact fisher test. P values less than 0.05 were considered significant.
Results: Before intervention, the mean level of anxiety was 55/16± 1/247 in intervention group and 61/86±1/327 in control group that was not statistically significant. The mean anxiety severity score after the intervention in intervention group with dilatation 3-4 cm (45.32 ± 1.216), and 6-8cm (43.19 ±1.664) decreased significantly )P<0.05( compared with control group in dilatation 3-4 cm (56.38 ± 1.128), and 6-8cm (59.32 ± 1.584). After the intervention, the mean level of anxiety in intervention group with indilatation 3-4 cm was (45.32 ± 1.216), and in 6-8cm was (43.19 ± 1.664) which had decreased significantly )P<0.05( in comparison with control group with dilatation 3-4 cm (56.38 ± 1.128), and 6-8cm (59.32 ± 1.584).
Conclusion: Using Citrus aurantium in aromatherapy is a simple, inexpensive and non-invasive intervention that can be effective in reducing anxiety during labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Anxiety
 • Citrus aurantium
 • Complementary Medicine
 • Delivery