ارتباط علائم اضطراب اجتماعی با علائم اختلال خوردن زنان باردار نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: علائم اضطراب اجتماعی و علائم اختلال خوردن، اختلالات شایعی هستند که ممکن است به طور همزمان اتفاق بیفتند. با توجه به اینکه این علائم در جوامع مختلف و با فرهنگ های متفاوت شیوع متفاوتی داشته است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط علائم اضطراب اجتماعی با علائم اختلال خوردن در زنان باردار نخست زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 190 زن باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد انجام شد. مشخصات فردی/ بارداری، پرسشنامه بررسی علائم خوردن (EDE-Q) (26 سؤالی) و پرسشنامه اختلال اضطراب اجتماعی (17 سؤالی) توسط واحد های پژوهش تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی دانشجویی، آنالیز واریانس یک طرفه و مدل رگرسیون خطی انجام شد. سطح معنی‌داری 0/05 مدنظر قرار گرفت.
یافته‌ها: 28 نفر (14/7%) از زنان، علائم اضطراب اجتماعی و 16 نفر (8%) علائم اختلال خوردن داشتند. بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون، علائم اضطراب اجتماعی با علائم اختلال خوردن همبستگی مثبت و معنی داری داشت (0/001>p، 0/42=r).
نتیجه‌گیری: آموزش تمام مراقبین بهداشتی به ویژه ماماها در زمینه مشکلات تغذیه ای در طول بارداری، می تواند در تشخیص و شناسایی زودرس اختلالات اضطرابی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between social anxiety symptoms and eating disorder symptoms in referred nulliparous women

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Soheila Mohamadirizi 2
  • Mohamad Taghi Shakeri 3
  • Morteza Modares Gharavi 4
  • Farzaneh Rashidi 5
1 Assistant professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecture of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Social anxiety and eating disorder symptoms are common disorders which may occur simultaneously. Since different prevalence of these symptoms in different countries and cultures, this study was evaluated the relationship between social anxiety symptoms and eating disorder symptoms in Nulliparous women.
Materials and methods: this cross-sectional study was conducted on 190 Nulliparous women refered to Mashhad health care centers in 2013. Personal/prenatal characteristics, Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)(26Q) and social anxiety disorder questionnaire(17Q) were completed by the participants. Data  were analyzed by the statistical tests of Pearson correlation coefficient, Student’s t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and linear regression tests through SPSS)version 14(. P Value less than 0.05 were considered significant.
Results: 28 women(14.7%) had social anxiety disorder and  16 women(8%) had  eating disorder symptoms. Based on the Pearson correlation coefficient test, there was a positive and and significant correlation between the social anxiety disorder and eating disorder symptoms (P<0.001, r=-0.42).
Conclusions: Education of all health workers, particularly midwives about nutritional problems during pregnancy, can be helpful for diagnosis and early detection of anxiety abnormalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety disorders
  • Eating disorders
  • pregnancy