بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری عمل منطقی بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار خواستار سزارین انتخابی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مامائی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 پزشک عمومی، مرکز بهداشت سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

5 استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: میزان سزارین به دلایل غیر پزشکی، علی رغم بالا بودن عوارض آن در حال افزایش است و تئوری های علوم رفتاری در درک و بررسی برخی عوامل مربوطه و کاهش آن می تواند مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مداخله بر اساس تئوری عمل منطقی در انتخاب زایمان به روش طبیعی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی و آینده نگر در سال 1391 بر روی 90 زن باردار خواستار سزارین انتخابی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار انجام شد. 45 نفر در گروه مورد، مداخله آموزشی بر اساس تئوری عمل منطقی و 45 نفر در گروه شاهد، مداخله آموزشی معمول را دریافت کردند. تأثیر نهایی مداخله از طریق بررسی زایمان های ثبت شده در پرونده خانوار مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای دو، من ویتنی، ویلکاکسون، تی مستقل و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: پس از مداخله، 7 نفر (15/6%) در گروه مورد قطعاً قصد انجام زایمان به روش طبیعی را داشتند در حالی که در گروه شاهد هیچ فردی (0%) قطعاً قصد انجام زایمان به روش طبیعی را نداشت. 21 نفر (46/7%) در گروه شاهد و 29 نفر (64/4%) در گروه مورد، احتمالاً قصد انجام زایمان به روش طبیعی را داشتند (0/001>p).
نتیجه گیری: تئوری عمل منطقی می تواند در ایجاد و افزایش قصد زنان باردار در انتخاب زایمان به روش طبیعی موثر باشد. بررسی بیشتر در مورد عوامل مرتبط با انتخاب روش زایمان به خصوص از مرحله قصد انجام رفتار تا زمان بروز رفتار پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of educational intervention based on Theory of Reasoned Action (TRA) on selected delivery method, for selective cesarean section in pregnant women

نویسندگان [English]

 • Zahra Sadat Asadi 1
 • Mahnaz Solhi 2
 • Mohammad Hosein Taghdisi 2
 • Vahide Moghadam Hoseini 3
 • Roqieh Javan 4
 • Masomeh Hashemian 5
1 Ph.D. Student of Health Education and Health Promotion, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Health Education, Faculty of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
4 General Practitioner, Sabzevar Health Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
5 Assistant professor, Department of Health Education, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ceasarean rate for non-medical reasons, despite its high complication, is rising. Behavioral science theories to understand and assess the relevant factors and its reduction can also be beneficial. This study examined the effect of intervention based on Theory of Reasoned Action (TRA) in selection of vaginal delivery on pregnant women.
Materials and Methods: This prospective quasi-experimental study conducted on 90 pregnant women want selective cesarean section, refered to Health centers of Sabzevar in 2012. 45 participants in case group received educational intervention based on TRA and 45 participants in control group received routine educational intervention. The effect of intervention were evaluated through the kind of delivery were reported in family files. Data were analyzed by SPSS software (version16), using Chi-square, Mann-Whitney, Wilcoxon, Independent T, and paired T tests. P Value less than 0.05 were considered significant.
Results: 7 women (15.6%) in case group and No one (0%) In control group, definitely had the intention of vaginal delivery selection. 21 women (46.7%) and 29 women (64.6%) of control and case groups probably intended the selection of vaginal delivery after intervention (p<0.001).
Conclusion: Intervention based on Theory of Reasoned Action might be effective in increasing pregnant women's intention to vaginal delivery selection. More studies about Related factors of vaginal delivery selection ،specially from behavioral intention up to behavior suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Delivery/Obstetric
 • Education
 • intervention
 • Pregnant Women
 • Theory of Reasoned Action(TRA)