مطالعه پدیدارشناسی تجربه یائسگی زنان ترکمن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی، یک پدیده پیچیده دوران میانسالی است که شامل ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می باشد. اگر چه این پدیده، رویدادی زیستی است، اما معانی اجتماعی مرتبط به آن است که تعیین می کند چگونه یک زن، واقعیت چنین رویدادی را درک و تفسیر کند. درک زنان از این دوران انتقال، بستگی به هنجارهای فرهنگی، عوامل اجتماعی و دانش فردی درباره یائسگی دارد. این مطالعه پدیدارشناسی به منظور تبیین تجربه یائسگی زنان قومیت ترکمن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کیفی پدیدارشناسی در سال 1387 بر روی 45 زن ترکمن ساکن بندر ترکمن، آق قلا و گنبد در استان گلستان که تجربه یائسگی به صورت طبیعی داشتند، انجام شد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار استفاده شد. تمام داده ها ضبط و دست نویس و با رویکرد "پدیدارشناسی ون منن" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از آنالیز داده ها پنج مضمون اصلی "آمادگی برای یائسگی، رهایی از قفس، سبک و سنگین کردن، باورها و احساسات، درمان های خانگی" که تبیین کننده تجربیات زیستی زنان ترکمن از یائسگی است، استخراج شد. احساس راحتی برای عبادت، تمیزی و پاکی، کاهش درد و رنج، نداشتن دغدغه بارداری، تقدیر الهی و ورود به مرحله دیگری از زندگی از مضامین فرعی است که برای توصیف مضامین اصلی به کار می رود.
نتیجه‌گیری: تجربیات زنان ترکمن از یائسگی منحصر به فرد بود. لذا درک پیچیدگی های تجربیات زنان، باورها و نگرش ها درباره یائسگی برای ارائه خدمات جامع توسط پرسنل مراقبت بهداشتی ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study of Turkmen Women's in Menopause Experience

نویسندگان [English]

  • Akram Sanagou 1
  • Leila Jouybari 2
1 Associate Professor, Department of Nursing Education, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nursing Education, Nursing Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is a complex phenomenon in women with physical, psychological and social effects in middle adulthood. Although, menopause is a biological event, but its related social meanings determine how a woman understand and interpret this phenomena. The women’s perception of this transitional period depends of cultural norms, social issues and individual knowledge about menopause. The aim of this study was to explore menopause as experience in Iranian Turkmen women.
Methods: This qualitative phenomenological study was conducted on 45 Turkmen women from Aqqalla, Bandar Turkman and Gonbad in Golestan province, located in Northern Iran, in 2008, who experienced natural menopause. Data was collected through semi-structured interviews. All of the interviews were tape recorded and transcribed line by line. Data were analyzed based van Manen phenomenological method.
Results: Five main themes that explain Turkmen women’s experiences of menopause were resulted:  "preparation for menopause, relieving, pro and con, beliefs and feelings, and home remedy". Feel of being comfortable to worship, being clean, reduction of pain, no worries about becoming pregnant, God’s ordinance and entering into another phase of life were sub-themes that describe the main concepts.
Conclusion: The experience of menopause in Turkmen women is unique and different from other ethnicity groups. In order to provide comprehensive services, the health care givers need to understand the complexity of women’s experience, beliefs and attitudes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Menopause
  • phenomenology
  • Turkmen woman