بررسی تأثیر بیماری پریودنتال بر سقط زودرس جنین در زنان باردار مبتلا به پریودنتیت

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دستیار تخصصی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، بجنورد، ایران.

6 دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

 
مقدمه: بیماری پریودنتال، یک بیماری عفونی است و عفونت، یکی از عوامل خطر نتایج نامطلوب بارداری می باشد. اخیراًً بیماری های لثه و پریودنتال به عنوان عوامل مستعد کننده زایمان زودرس و سقط جنین شناخته شده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شاخص های پریودنتال در مادران با سقط زودرس و مقایسه آن با مادران دارای نوزاد سالم انجام شد.
 
روش کار: این مطالعه مقطعیدر سال 90-1389بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد.30 نفر از زنانی که سقط زودرس داشتند در گروه مورد و 30 نفر که نوزاد سالم داشتند در گروه شاهد قرار گرفتند. در معاینات انجام شده شاخص های سطح چسبندگی، عمق پروبینگ، شاخص لثه ای و شاخص خونریزی حین پروبینگ با استفاده از آینه و پروب پریودنتال مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 11/5) و آزمون های آماری تست مجذور کای، تی مستقل و من ویتنی انجام شد. 0/05>p معنی دار در نظر گرفته شد.
 
یافته ها: بین میانگین عمق پروبینگ (0/242=p)، سطح چسبندگی (0/138=p) و شاخص لثه ای (0/071=p) در دو گروه مورد و شاهد، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. اما میزان خونریزی هنگام پروب کردن در گروه مورد به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (0/045=p).
 
نتیجه گیری: بیماری پریودنتال نمی تواند یک عامل خطر برای سقط زودرس باشد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of periodontal disease on preterm fetal abortions in pregnant women with periodontitis

نویسندگان [English]

 • Habibollah Ghanbari 1
 • Ali Foruzanfar 2
 • Leili Hafizi Lotfabadi 3
 • Majid Reza Mokhtari 2
 • Delaram Ghaemi 4
 • Fatemeh Farazi 5
 • Nafiseh Dastmalchi 6
 • Fatemeh Ebrahimpour 6
1 Associate Professor, Department of Periodontics, Dental Research Center, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Periodontics, Dental Research Center, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology,Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident of Prosthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Dentist, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Periodontal disease is an infectious disease, and infection is a risk factor for adverse pregnancy outcome recently, periodontal disease has been investigated as a risk factor for preterm delivery and abortion. In this study we tend to measure gingival indices in mothers with early abortion comparing with who gives birth to healthy neonate.
Materials and methods: This cross sectional study was conducted on 60 pregnant women admitted to Imam Reza hospital Mashhad in 1389-90. 30 women who had early abortion were studied in experimental group and 30 women who had healthy were studied in control.attachment loss, probing Depths, gingival index and bleeding on probing were measured using a dental mirror and a periodontal probe.Data were analyzed by SPSS software version 11.5 and Chi square, Independent t test and Mann-whitney tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean AL(P=0.138), mean PD(P=0.232) and Gingival index(P=0.071) was not different in case and control groups.But The amount of bleeding on probing was significantly more in cases than controls (P=0.045).
Conclusion: Periodontal disease can't be a risk factor for early abortion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion
 • Periodontitis
 • pregnancy
 1. Shub A, Swain JR, NewnhamJP. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med 2006 Sep;19(9):521-8.
 2. Polyzos NP, PolyzosIP, Mauri D, TziorasS, Tsappi M, Cortinovis I, et al. Effect of periodontal disease treatment during pregnancy on preterm birth incidence: a metaanalysis of randomized trials. Am J ObstetGynecol 2009 Mar;200(3):225-32.
 3. Shanthi V, Vanka A, Bhambal A, Saxena V, Saxena S, Kumar SS. Association of pregnant women periodontal status to preterm and low-birth weight babies: a systematic and evidence-based review. Dent Res J (Isfahan) 2012 Jul;9(4):368-80.
 4. Bral M, Brownstein CN. Antimicrobial agents in prevention and treatment of periodontal diseases. Dent Clin North Am 1988 Apr;32(2):217-41.
 5. KleinmanJ.What are periodontal disease? 2002. Available at: http://www.ddjoshkleinmam.com/html/periodontaldisease.html
 6. Papapano PN. Periodontal disease: epidemiology. Ann Periodontol 1996 Nov;1(1):1-36.
 7. Carranza FA, Newman MG. Clinical periodontology. 10th ed. Philadephia:W. B. Sunders;2006:15-7, 36, 42, 45, 213, 238- 241, 336, 516, 523-7.
 8. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, HauthJC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rded. New York:McGraw-Hill;2010:316-20.
 9. Hanson L, Sobol SM, Abelson T. The otolaryngology manifestation of pregnancy. J FamPract 1986;23:151.
 10. De Liefde B. The dental care of pregnant women. NZ Dent J 1984 Apr;80(360):41-3.
 11. Kornman KS, Loesche WJ. The subgingival microbial flora during pregnancy. J Periodontal Res 1980 Mar;15(2):111-22.
 12. Vittek J, Gordon GG, Rappaport SC, Munnangi PR, Southren AL. Specific progesterone receptors in rabbit gingival. J Periodontal Res 1982 Nov;17(6):657-61.
 13. Muramatsu Y, Takaesu Y. Oral health status related to subgingival bacterial flora and sex hormones in saliva during pregnancy. Bull Tokyo Dent Coll 1994 Aug;35(3):139-51.
 14. Zachariasen RD. Ovarian hormones and oral health: pregnancy gingivitis. Compendium 1989 Sep;10(9):508- 12.
 15. Harper LM, Parry S, Stamilio DM, Odibo AO, Cahill AG, Strauss JF 3rd, et al.The interaction effect of bacterial vaginosis and periodontal disease on the risk of preterm delivery. Am J Perinatol 2012 May;29(5):347-52.
 16. Farrell S, Ide M, Wilson RF. The relationship between maternal periodontitis, adverse pregnancy outcome and miscarriage in never smokers. J ClinPeriodontol 2006 Feb;33(2):115-20.
 17. Caruso F, Natri L, Arienzo M, SignorielloG, Picardi C, Mazza C, et al. Association between threatened preterm labour and periodontal disease: does a relationship exist? A matched case-control study. Minerva Stomatol 2007 Sep;56(9):415-26.
 18. Moore S, Ide M, Coward PY, RandhawaM, Borkowska E, Baylis R, et al. A prospective study to investigate the relationship between periodontal disease and adverse pregnancy outcome. Br Dent J 2004 Sep 11;197(5):251-8.
 19. Novak MJ, Novak KF, Hodges JS, KIrakodu S, Govindaswami M, Diangelis A, et al. Periodontal bacterial profile in pregnant women: response to treatment and associations with birth outcomes in the obstetrics and periodontal therapy (OPT) study. J Periodontol 2008 Oct;79(10):1870-9.
 20. Oliveira AM, de Oliveira PA, Cota LO, Magalhães CS, Moreira AN, Costa FO. Periodontal therapy and risk for adverse pregnancy outcomes. Clin Oral Investig 2011 Oct;15(5):609-15.
 21. Wimmer G, Pihlstrom BL. A critical assessment of advers pregnancy outcome and periodontal disease. J ClinPeridontol 2008 Sep;35(8 suppl):380-97.