تأثیر حمایت مداوم طی زایمان بر پیشرفت زایمان زنان نخست باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان سخت، شایع ترین علت سزارین اولیه است. عوامل روحی- روانی، جسمی و فیزیولوژیک در پیشرفت زایمان نقش دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر حمایت مداوم طی زایمان بر پیشرفت زایمان زنان نخست باردار انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 87-1386 بر روی 80 زن نخست باردار در بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی در گروه مراقبت حمایتی و گروه مراقبت معمول قرار گرفتند. در هر دو گروه اطلاعات مربوط به لیبر و زایمان توسط پژوهشگر در فرم معاینه و مشاهده ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون‌های تی، من ویتنی، کای دو و دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه مراقبت حمایتی و مراقبت معمول از نظر میزان سزارین تفاوتی نداشتند (5/2 درصد در گروه مراقبت حمایتی و 5/2 درصد در گروه مراقبت معمول؛ 562/0=p). اما دو گروه از نظر طول مدت بخش فعال مرحله اول زایمان (018/0=p)، نیاز به تقویت زایمان با اکسی توسین (033/0=p) و استفاده از داروهای ضد درد تفاوت آماری معنی داری داشتند (042/0=p).
نتیجه گیری: حمایت مداوم ماما طی زایمان باعث کاهش مداخلات حین زایمان می شود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Continuous Support during Labor on Labor Progress in Primigravida Women

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Mohadeseh Bakhshi 2
  • Fatemeh Tara 3
1 Assistant professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, Islamic Azad University Quchan Branch, Quchan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Labor dystocia is the most common indication for primary cesarean section. The psycho-emotional, physical and physiological factors are involved in labor progress. This study was performed to evaluate the effect of continuous support during labor on labor progress in primigravida women.
Methods: This randomized clinical trial was conducted in 2007-2008 on 80 primigravida women in Omolbanin hospital of Mashhad, Iran. Subjects were divided randomly into two groups of supportive care and routine care. Information related to labor and delivery was recorded by researcher in examination and observation forms for both groups. Data were analyzed by SPSS software version 14 and t-student test, Mann-Whitney, chi-square and Fisher exact testes. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The rate of cesarean delivery was not different in supportive care and routine care groups (%2.5 in supportive care group and % 2.5 in usual care group; p=0.562). But the differences between two groups were statistically significant in terms of duration of active phase at the first stage of labor (p=0.018), need for oxytocin augmentation in labor (p=0.033) and use of intrapartum analgesia (p=0.042).
Conclusion: The midwife’s continuous support reduces intrapartum intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doulas
  • Labor Stage/First
  • Labor/Obstetric