بررسی تأثیر مصرف مکمل اسیدهای چرب امگا-3 بر شدت افسردگی دانشجویان دختر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: افسردگی، یکی از مشکلات شایع روانی است که میزان ابتلاء به آن در دانشجویانی که در محیط های پراسترس می باشند، بالاتر است. با توجه به عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی و عدم قطعیت اثرات اسیدهای چرب امگا-3 بر افسردگی،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف مکمل اسیدهای چرب امگا-3 بر شدت افسردگی دانشجویان دختر انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال 1392 بر روی50 دانشجوی دختر مجرد ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. افراد مبتلا به افسردگی خفیف و متوسط به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به گروه اول مکمل امگا-3 در دو دوز منقسم به صورت دو کپسول خوراکی یک گرمی به مدت 2 ماه داده شد. به گروه دوم به صورت مشابه دارونما داده شد. قبل و بعد از مداخله داروها، شدت افسردگی توسط پرسشنامه بک در هر دو گروه سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  (نسخه 16) و آزمون های آماری تی، کای دو و آزمون آنالیز واریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: شدت افسردگی 8 هفته پس از مصرف امگا-3 در گروه مورد کاهش یافته بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0=p)، اما در گروه شاهد، شدت افسردگی بعد از مداخله تغییری نشان نداد (05/0<p). پس از مداخله در مقایسه شدت افسردگی در دو گروه امگا-3 و دارونما، بین دو گروه اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. (001/0=p).
نتیجه گیری: دریافت مکمل امگا-3 می تواند سبب کاهش شدت افسردگی در دختران دانشجو شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Omega-3 Fatty Acids on Depression in Female Students

نویسندگان [English]

  • Akram Kooshki 1
  • Tahereh Tofighiyan 2
1 Assistant Professor, Department of Nutrition and Biochemistry, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2 M.Sc. of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Depression is one of the most prevalent psychiatric problems that its incidence is higher in students who are in stressful environments. Due to the side effects of antidepressant drugs and uncertain effects of Omega-3 fatty acids on depression, this study was evaluated the effects of omega-3 fatty acid on depression in female students.
Methods: This single-blind clinical trial was conducted on 50 female students who were resident at dormitory of Sabzevar university of medical sciences in 2014. Female students with depression were randomly divided into two groups. The first group received 2 grams of omega-3 supplementation in divided doses of two capsules morning and night for two months. Similarly, the second group received placebo. Before and after giving medications, depression symptoms were assessed by Beck- questionnaires in both groups. Data were analyzed using SPSS software version 16, t-test, chi-square and ANOVA tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The severity of depression had reduced in case group 8 weeks after taking omega-3 and the difference was statistically significant (p=0.001), but the severity of depression did not change after the intervention in control group (p>0.05). The severity of depression in both omega-3 and placebo groups showed significant differences after the intervention (p=0.001).
Conclusion: Omega-3 fatty acid appears to be effective in reducing depression in female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Fatty Acids/Omega-3
  • Students