مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان امیرکلا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به عوارض شناخته شده تخمین نادرست، تخمین وزن جنین از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد روش های مختلف تخمین وزن جنین وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال1391 بر روی 160 زن باردار 41-37 هفته با بارداری تک قلو در بیمارستان آیت الله روحانی بابل انجام شد. تخمین وزن به روش بالینی با مانور لئوپلد، روش سونوگرافی و همچنین با فرمول ترکیبی سونوگرافی و وزن مادر (هارت) انجام شد. طی کمتر از 3 روز پس از تخمین وزن و پس از زایمان، وزن واقعی هنگام تولد نوزادان ثبت شد. میزان خطای تخمین وزن و همچنین درصد قابل قبول با مقیاس10± درصد با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی تست و ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین وزن واقعی هنگام تولد 24/442±56/3422 گرم بود. میانگین تخمین وزن جنین به روش بالینی، 28/336 ± 3395، سونوگرافی 388± 57/3367 گرم و فرمول هارت 428±89/3178 بود. تخمین بالینی، کمترین میزان خطا را در تخمین وزن جنین داشت. بر اساس مقیاس10± درصد در روش بالینی 4/74%، در روش سونوگرافی با فرمول هدلوگ III 1/73% و در روش هارت 3/46% تخمین قابل قبول داشتند. درصد تخمین قابل قبول توسط روش بالینی با مانور لئوپلد و سونوگرافی تفاوت معنی داری با هم نداشت (0/79=p). اما درصد تخمین قابل قبول برای فرمول هارت تفاوت معنی داری با روش های دیگر داشت (0/001=p).
نتیجه گیری: هر دو روش تخمین وزن جنین قبل از تولد با روش بالینی مانور لئوپلد و سونوگرافی هدلوگ III به وزن واقعی نوزاد نزدیک است و فرمول روش هارت دقت کمتری نسبت به دو روش دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Fetal Weight Estimation with Clinical, Ultrasonographic Methods, and Combined Formula of Ultrasonography and Maternal Weight

نویسندگان [English]

  • Shahla Yazdani 1
  • Zinatsadat Bouzari 1
  • Maliheh Allah Nazari 2
  • Ali Bijani 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infertility and Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2 Medical Student, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
3 General Practitioner, Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Accurate fetal weight estimation is clinically important because of known complications of the wrong estimation. Since there are different ideas about fetal weight estimation methods, this study was designed to compare fetal weight estimation with clinical and ultrasonographic methods, and combined formula of ultrasonography and maternal weight.
Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 160 singleton pregnant women with gestational age of 37-41 weeks in Ayatollah Rohani hospital of Babol, Iran during 2010-2011. Fetal weight was estimated clinically by Leopold's maneuvers, ultrasonographic and a combination of ultrasonography and maternal weight (Hart formula). Birth weight of neonates was measured accurately during less than three days after estimating fetal weight and child birth. Estimation error and percentage of estimates within 10% of actual birth weight were measured and analyzed by SPSS software version 18, t-test and Pearson correlation coefficient tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean of actual birth weight was 3422.56±442.24 grams. Mean of fetal weight estimation with clinical, ultrasonographic, and Hart formula methods were respectively 3395±336.28, 3367.57±388.11, and 3178.89±428.71 grams. Clinical estimation had fewer errors in weight estimation. The percentage of estimates within 10% of actual birth weight was 74.4% in clinical, 73.1% in ultrasonographic estimation by Hadlock Ш formula, and 3.46% in Hart formula methods. The difference between clinical estimation by Leopold's maneuvers and ultrasonographic method was not statistically significant (p=0.79). The estimate within 10% of actual birth weight with Hart formula was significantly different with two other methods (p=0.001).
Conclusion: Both clinical estimation by Leopold's maneuvers and ultrasound assessment (Hadlock III) of fetal weight are associated with actual birth weight but hart formula assessment has less accuracy in compared of two methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical
  • Fetal weight
  • Ultrasonography