بررسی ارتباط شدت بی اختیاری ادراری پس از زایمان با تعداد زایمان و کیفیت زندگی در زنان مولتی پار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مامایی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 پزشک عمومی، مرکز توسعه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: به طور متوسط 10 تا 40 درصد زنان، دچار بی ‌اختیاری ادراری پس از زایمان می‌شوند. این مسئله باعث مختل شدن کیفیت زندگی آن ها و صرف هزینه ‌های بسیار برای درمان می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شدت بی ‌اختیاری ادراری با تعداد زایمان در زنان مولتی‌پار انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391 بر روی 192 زن که جهت درمان بی ‌اختیاری اداری به درمانگاه ایزدی، الزهراء و مطب متخصص زنان در شهر قم مراجعه کرده ‌بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، 2 پرسشنامه علایم ادراری (UDI-6) و کیفیت زندگی (IIQ-7 ) بود که با توجه به اهداف پژوهش، متغیر های نوع زایمان، تعداد فرزند و سن مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 192 زن مورد مطالعه، 105نفر (7/54%) زایمان طبیعی، 59 نفر (8/30%) زایمان سزارین و بقیه هر دو زایمان را تجربه کرده بودند. همچنین 66 نفر (4/34%) از افراد مولتی‌پار 2 فرزند، 35 نفر (2/18%) 3 فرزند و بقیه بیش از 3 فرزند داشتند. بین شدت بی ‌اختیاری ادراری با کیفیت زندگی (001/p<0) و تعداد فرزندان (04/0=p) ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: افزایش تعداد فرزندان با کیفیت زندگی مغایرتی ندارد، اما باعث آسیب ‌هایی در دستگاه ادراری- تناسلی زن می‌شود که لازم است جهت جلوگیری از کاهش سطح کیفیت زندگی، قبل از افزایش تعداد فرزندان، تدابیری جهت افزایش قدرت عضلات لگنی مانند تمرینات ورزشی مرتبط با کاهش بی ‌اختیاری ادراری و حفظ سلامت دستگاه ادراری اندیشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between the Severity of Postpartum Urinary Incontinence and Parity and the Quality of Life in Multiparous Women

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rangraz Jeddi 1
  • Somayeh Momenyan 2
  • Ali Rasouli 3
  • Zeinab Seyfzadeh 4
  • Atefeh Hedayatizadeh 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, Young Researchers and Elite Club, School of Nursing and Midwifery, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 M.Sc. of Biostatistics, Department of Statistics and Epidemiology, School of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
3 General Practitioner, Education Development Center, School of Medicine, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum urinary incontinence affects an average of 10 to 40 percent of pregnant women after childbirth. This problem leads to lowering of their quality of life and spending high cost for treatment. The aim of this study was investigation the relationship between the severity of postpartum urinary incontinence and parity in multiparous women.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 192 women who referred to AL-Zahra and Izadi clinic of Qom, Iran in 2012 for treatment of postpartum urinary incontinence. Data gathering tools were two questionnaires named UDI-6 (Urogenital Distress Inventory) and IIQ-7 (Incontinence Impact Questionnaire). Based on the research's aims, variables such as delivery type, number of children and age were evaluated. Data were analyzed using SPSS software version 18 and Pearson Correlation Coefficient test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: From 192 studied women, 105 women (54.7%) experienced natural delivery, and 59 women (30.8%) experienced cesarean section and the rest were experienced both types of delivery. 66 women (34.4%) had two children, 35 women (18.2%) had three children and the rest had more than three children. There was a significant relationship between the severity of urinary incontinence and quality of life (p<0.001) and the number of children (p=0.04).
Conclusion: Increase in the number of children is not inconsistent with the quality of life, but causes some problems in woman urogenital system. Therefore there is a need to think about increasing the power of the pelvic muscles in order to maintaining the quality of life by exercises before increasing the number of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parity
  • Quality of life
  • Urinary Incontinence