بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت بستری از ابتدای شروع زایمان تا ترخیص با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری و زایمان، تجربه بزرگی در زندگی یک زن محسوب می شود. افزایش زایمان سزارین به عوامل گوناگونی از جمله ناآگاهی بیماران، محرک‌های مالی و ترجیح پزشکان بستگی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت بستری از ابتدای شروع زایمان تا ترخیص با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس در بیمارستان فاطمیه شهر همدان انجام شد.
روش کار:مطالعه حاضر یک مطالعه آینده ‌نگر تاریخی می‌باشد که اطلاعات آن از بررسی پرونده‌های زنان مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان از ابتدای فروردین ماه سال 1388 تا پایان اسفند ماه سال 1390 جمع‌آوری شد.تعداد 11246 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست محقق ساخته است.متغیر پاسخ در این مطالعه، مدت زمان بستری زنان در بیمارستان به واسطه زایمان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و SAS (نسخه 2/9) و روش کاپلان- مایر، آزمون لگ-رتبه، مدل مخاطرات متناسب کاکس، مانده های کاکس- اسنل و آزمون مانده ‌های شونفیلد انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن زنان در گروه زایمان طبیعی 27/6±68/25 سال و در گروه سزارین 23/6±17/27 سال بود. میانگین وزن نوزاد در گروه زایمان طبیعی 92/601±71/2984 گرم و در گروه سزارین 94/554±60/3030 گرم و میانه طول مدت زمان بستری در گروه زایمان طبیعی 06/18± 84/29 ساعت و در گروه سزارین 59/24±46/41 ساعت بود. بر اساس آزمون لگ-رتبه و مدل رگرسیونی کاکس، اختلاف مدت زمان بستری و در متغیرهای سن مادران، سن بارداری، وزن هنگام تولد، تعداد بارداری‌ های قبلی و نوع زایمان معنی‌دار بود (05/0>p).
نتیجه گیری: با افزایش وزن نوزاد هنگام تولد، مدت زمان بستری آن ها به طور معنی‌ داری افزایش می یابد. همچنین با افزایش تعداد بارداری ‌های قبلی، این مدت زمان به طور کاملاً مشهودی کاهش می‌یابد و در نهایت زمان بستری در زنان با زایمان سزارین بیشتر از زایمان طبیعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Influencing the Duration of Beginning Delivery to Hospital Discharge using Cox Regression Model

نویسندگان [English]

  • Mahdi Akbarzadeh 1
  • Fatemeh Shobeiri 2
  • Hossein Mahjub 3
  • Reyhaneh Ebrahimi 4
1 Ph.D. Student of Biostatistics, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery, Research Center for Child and Maternity Care, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
3 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Research Center of Health Sciences, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4 B.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy and childbirth is a great experience in a woman's life. There are several factors that increase the rate of cesarean section such as patient unawareness, financial incentives and doctors' preferences. The aim of this study was to investigate the factors influencing the duration of beginning delivery to hospital discharge using Cox regression model in Fatemiyeh Hospital of Hamadan, Iran.
Methods: This study was a prospective historical cohort. Data on 11246 pregnancies were extracted by a researcher made checklist from the files in the records department of Fatemiyeh hospital of Hamadan, Iran during 2010-2012. The response variable was hospitalization duration due to childbirth. Data were analyzed using SAS (version 9.2) and SPSS (version 19) softwares, Kaplan-Meier method, log-rank test, Cox proportional hazards, Cox-Snell residual and Schoenefeld residual. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean age of women in normal vaginal and cesarean delivery groups were 25.68±6.27 and 27.17±6.23 years, respectively. The mean of birth weight in normal and cesarean delivery groups were 2984.71±601.92 and 3030.60±554.94 grams, respectively, Median of hospitalization duration in normal and cesarean delivery groups were 29.84±18.06 and 41.46±24.59 hours, respectively. Based on the log-rank test and Cox regression model, the differences of hospitalization duration were significant in the variables including maternal age, gestational age, birth weight, number of previous pregnancies and delivery method (p<0.05).
Conclusion: With increasing birth weight, duration of postpartum hospitalization increases. Also with increasing the number of previous pregnancies, duration of post partum hospitalization decreased. Finally duration of postpartum hospitalization in cesarean delivery method is more than normal vaginal delivery method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Delivery/Obstetric
  • Proportional Hazards Models