تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

5 استاد گروه آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مشکلات جنسی تجربه شده توسط زنان نخست زا ممکن است باعث کاهش کیفیت زندگی آنان شود. کاهش قدرت عضلات کف لگن بعد از زایمان، از دلایل عمده ای است که تأثیر منفی بر عملکرد جنسی زنان در دوره پس از زایمان دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی زنان نخست زا بعد از زایمان انجام شد.
روش کار: این کارآزمایی بالینی درسال 1392 بر روی 79 زن نخست زا با سابقه زایمان واژینال که 8 هفته بعد از زایمان جهت دریافت خدمات (مراقبت های بعد از زایمان، واکسیناسیون و تنظیم خانواده) به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهد مراجعه کردند، انجام شد. مادران به طور تصادفی در دو گروه 52 نفره مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله، تمرینات ورزشی تقویت کننده عضلات کف لگن را به مدت 8 هفته انجام دادند. هر دو گروه مجدداً 4 و 8 هفته بعد از شروع مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها توسط پرسشنامه مشخصات فردی، کیفیت زندگی جنسی، مقیاس خشنودی زناشویی اذرینناتاناچ و مقیاس برینک گردآوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 16) و آزمون های آماری توصیفی، اندازه گیری های مکرر، فریدمن، تی تست، ویلکاکسون و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. میزان p کمتر از 1/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: نمره کیفیت زندگی جنسی در 8 هفته بعد از شروع مطالعه در گروه مداخله و کنترل اختلاف آماری معناداری داشت (001/0=p). همچنین قدرت عضلات کف لگن (0001/0>p) و خشنودی زناشویی (0001/0>p) در گروه مداخله به طور معناداری افزایش یافت. خشنودی جنسی، 8 هفته بعد مطالعه بصورت معناداری در گروه مداخله افزایش یافت (001/0>p).
نتیجه گیری: ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن باعث بهبود کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان در دوره پس از زایمان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pelvic Floor Muscle Exercises on Sexual Quality of Life and Marital Satisfaction in Primiparous Women after Childbirth

نویسندگان [English]

  • Zahra Zare 1
  • Nahid Golmakani 2
  • Nayereh Khadem 3
  • Hossein Shareh 4
  • Mohammad taghi Shakeri 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, School of Educational Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
5 Professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual problems experienced by primiparous woman may reduce their quality of life. Reduction in pelvic floor muscle strength after childbirth is an important factor that has a negative impact on women's sexual function in the postpartum period. The aim of this study was to evaluate the effect of pelvic floor muscle exercises on sexual quality of life in primiparous women after childbirth.
Methods: This clinical trial was conducted in 2013 on 79 primiparous women who had vaginal delivery and referred to health centers of Mashhad, Iran, 8 weeks after childbirth to receive services (postpartum care, infant vaccination and family planning). Subjects were divided randomly into two groups of intervention and control (n=52 for each).The intervention group was performed pelvic floor muscles exercises for 8 weeks. Both groups were evaluated at weeks 4 and 8 after start of the study. Data were collected using questionnaires of sexual quality of life, Nathan H. Azrin marital satisfaction and Brink scale and demographic inventory. Data were analyzed by SPSS software version 16, descriptive statistics tests, repeated measures, Friedman, t-test, Wilcoxon and Mann-Whitney tests. P value less than 0.1 was considered significant.
Results: Significant difference was seen in sexual quality of life, 8 weeks after start of the study between intervention and control groups (p=0.001). There were significant increases in pelvic floor muscles strength (p<0.0001) and marital satisfaction (p<0.0001) in the intervention group. There was a significant increase in sexual satisfactions, 8 weeks after start of the study in intervention group (p<0.001).
Conclusion: Pelvic floor muscle exercises improve the sexual quality of life and marital satisfaction of women in postpartum period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • Pelvic Floor muscles
  • Sexual Quality of Life