تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

5 استاد گروه آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مشکلات جنسی تجربه شده توسط زنان نخست زا ممکن است باعث کاهش کیفیت زندگی آنان شود. کاهش قدرت عضلات کف لگن بعد از زایمان، از دلایل عمده ای است که تأثیر منفی بر عملکرد جنسی زنان در دوره پس از زایمان دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی زنان نخست زا بعد از زایمان انجام شد.
روش کار: این کارآزمایی بالینی درسال 1392 بر روی 79 زن نخست زا با سابقه زایمان واژینال که 8 هفته بعد از زایمان جهت دریافت خدمات (مراقبت های بعد از زایمان، واکسیناسیون و تنظیم خانواده) به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهد مراجعه کردند، انجام شد. مادران به طور تصادفی در دو گروه 52 نفره مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله، تمرینات ورزشی تقویت کننده عضلات کف لگن را به مدت 8 هفته انجام دادند. هر دو گروه مجدداً 4 و 8 هفته بعد از شروع مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها توسط پرسشنامه مشخصات فردی، کیفیت زندگی جنسی، مقیاس خشنودی زناشویی اذرینناتاناچ و مقیاس برینک گردآوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 16) و آزمون های آماری توصیفی، اندازه گیری های مکرر، فریدمن، تی تست، ویلکاکسون و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. میزان p کمتر از 1/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: نمره کیفیت زندگی جنسی در 8 هفته بعد از شروع مطالعه در گروه مداخله و کنترل اختلاف آماری معناداری داشت (001/0=p). همچنین قدرت عضلات کف لگن (0001/0>p) و خشنودی زناشویی (0001/0>p) در گروه مداخله به طور معناداری افزایش یافت. خشنودی جنسی، 8 هفته بعد مطالعه بصورت معناداری در گروه مداخله افزایش یافت (001/0>p).
نتیجه گیری: ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن باعث بهبود کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان در دوره پس از زایمان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pelvic Floor Muscle Exercises on Sexual Quality of Life and Marital Satisfaction in Primiparous Women after Childbirth

نویسندگان [English]

 • Zahra Zare 1
 • Nahid Golmakani 2
 • Nayereh Khadem 3
 • Hossein Shareh 4
 • Mohammad taghi Shakeri 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, School of Educational Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
5 Professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual problems experienced by primiparous woman may reduce their quality of life. Reduction in pelvic floor muscle strength after childbirth is an important factor that has a negative impact on women's sexual function in the postpartum period. The aim of this study was to evaluate the effect of pelvic floor muscle exercises on sexual quality of life in primiparous women after childbirth.
Methods: This clinical trial was conducted in 2013 on 79 primiparous women who had vaginal delivery and referred to health centers of Mashhad, Iran, 8 weeks after childbirth to receive services (postpartum care, infant vaccination and family planning). Subjects were divided randomly into two groups of intervention and control (n=52 for each).The intervention group was performed pelvic floor muscles exercises for 8 weeks. Both groups were evaluated at weeks 4 and 8 after start of the study. Data were collected using questionnaires of sexual quality of life, Nathan H. Azrin marital satisfaction and Brink scale and demographic inventory. Data were analyzed by SPSS software version 16, descriptive statistics tests, repeated measures, Friedman, t-test, Wilcoxon and Mann-Whitney tests. P value less than 0.1 was considered significant.
Results: Significant difference was seen in sexual quality of life, 8 weeks after start of the study between intervention and control groups (p=0.001). There were significant increases in pelvic floor muscles strength (p<0.0001) and marital satisfaction (p<0.0001) in the intervention group. There was a significant increase in sexual satisfactions, 8 weeks after start of the study in intervention group (p<0.001).
Conclusion: Pelvic floor muscle exercises improve the sexual quality of life and marital satisfaction of women in postpartum period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital satisfaction
 • Pelvic Floor muscles
 • Sexual Quality of Life
 1. Sattarzadeh N, Zamanzadeh V, Zenozy A. [Assessment women's sexual experience after child birth] [Article in Persian]. Med J Tabriz Univ Med Sci 2007;29(3):59-66.
 2. Frotan SK, Jadid Milany M. [Prevalence of sexual dysfunction in volunteers of divorce referred to family court] [Article in Persian]. Daneshvar Med J 2008;16(78):39-44.
 3. Ghavami H. Sanadyzadeh M. [Guide to diagnosis and treatment of sexual dysfunction in women and erectile dysfunction in men]. Tehran:Talia;2012. [in Persian].
 4. Sarikhani R, Mreghati Khoii E, Jahdi F. [Comparing the effectiveness of TTM based sex education with traditional approach in sexual self-efficacy of Primiparous women in postpartum Tehran University of Medical Sciences] [Thesis in Persian]]. Tehran:Tehran Faculty of Nursing and Midwifery;2011.
 5. Ghodsbin F, Yazdani Kh, Jahanbin I. [The impact of protective measures in the first six weeks after childbirth on the quality of life in Nulliparous women] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012 Sep;15(17):17-24.
 6. Nikpour S, Javaheri I, Yadavar Nikravesh M, Jamshidi R. [Study of sSexual problems resulting from delivery in Primiparous Women referred to outpatient clinics in West of Tehran] [Article in Persian]. Iran Univ Med Sci J 2005;13(50):189-96.
 7. Acele EO, Karacam Z. Sexual problems in women during the first postpartum year and related conditions . J Clin Nurs 2012 Apr;21(7-8): 929-37.
 8. Shirvani M, Nesami M. Bavand M. Maternal sexuality after child birth among Iranian women. Pak J Biol Sci 2010 Apr;13(8):385-9.
 9. Nowruzi M, Bashardost N, Farahani M. [Evaluate of physical - sexual problems women in postpartum period and related factors] [Article in Persian]. J Shahrekord Univ Med Sci 2004;7(3):28-32.
 10. Pakpour AH, Mohammadi Zeidi I, Saffari M, Burri A. Psychometric properties of the Iranian version of the Sexual Quality of Life Scale among women. J Sex Med 2013 Apr;10(4):981-9.
 11. Stephenson KR, Meston CM. Differentiating components of sexual well-being in women: are sexual satisfaction and sexual distress independent constructs? J Sex Med 2010 Jul;7(7):2458-68.
 12. Dogan T, Tugut N, Golbasi Z. The relationship between sexual quality of life , happiness, and satisfaction with life in married Turkish women. Sex Disabil 2013;31(1):239-47.
 13. Maasoumi R, Lamyian M, Montazeri A, Azin SA, Aguilar-Vafaie ME, Hajizadeh E. The sexual quality of lifefemale (SQOL-F) questionnaire: translation and psychometric properties of the Iranian version . Reprod Health 2013 May 5;10:25.
 14. Citak N, Cam C, Arslan H, Karateke A, Tug N, Ayaz R, et al. Postpartum sexual function of women and the effects of early pelvic floor muscle exercises. Acta Obstet Gynecol Scand 2010 Jun;89(6):817-22.
 15. Baytur YB, Devecib A, Uyar Y, Ozcakir HT, Kizilkaya S, Caglar H. Mode of delivery and pelvic floor muscle strength and sexual function after childbirth. Int J Gynecol Obstet 2005 Mar;88(3):276-80.
 16. Modarres M, Rahimikian F, Booriaie E. [Effect of pelvic muscle exercise on sexual satisfaction among primiparous women] [Article in Persian]. J Nurs Midwifery Tehran Univ Med Sci 2012;18(4):10-8.
 17. Ma Y, Qin H. Pelvic floor muscle exercises may improve female sexual function. Med Hypotheses 2009 Feb;72(2):223.
 18. Elbegway AF, Elshamy FF, Hanfy HM. The effect of pelvic floor exercise on sexual function after vaginal delivery. Med J Cairo Univ 2010;78(2):27-31.
 19. Hisasue S, Kumamoto Y, Sato Y, Masumori N, Horita H, Kato R, et al. Prevalence of female sexual dysfunction symptoms and its relationship to quality of life: a Japanese female cohort study. Urology 2005 Jan;65(1):143-8.
 20. Fallahian F. [Maternal request cesarean section by mother] [Article in Persian]. J Beheshti Univ Med Sci 2006;31(2):107-8.
 21. Baghdari N, Khosravi Z, Mazlom R, Golmakani N. [Comparison of women's sexual function after natural childbirth and cesarean section in women referring to the healthcare centers of Mashhad] [Article in Persian]. .Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010;15(30):8-14.
 22. Abdollahpour P, Mohammadzadeh M, Haghani H. [Benefits and harms of vaginal birth, cesarean section without necessity] [Article in Persian]. J Behvarz 2010;23(1):62-5.
 23. Torkan B, Parsay S, Lamyian M, Kazemnejad A, Montazeri A. Postnatal quality of life in women after normal vaginal delivery and caesarean section. BMC Pregnancy Childbirth 2009 Jan 30;9:4.
 24. Riazi H, Bashirian S, Ghelichkhani S. [Kegel exercise application during pregnancy and postpartum in women visited at Hamadan health care centers] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2007;10(1):47-54.
 25. Bo K, Talseth T, Vinsnes A. Randomized controlled trial on the effect of pelvic floor muscle training on quality of life and sexual problems in genuine stress incontinent women. Acta Obstet Gynecol Scand 2000 Jun;79(7): 598-603.
 26. Symond T, Boolell M, Quirk F. Development of a questionnaire on sexual quality of life in women. J Sex Marital Ther 2005 Oct-Dec;31(5):385-97.
 27. Sohrabi HR, Birashk B. [Recognition and treatment of marital discord]. Tehran:Rasa Institute of Cultural Service;1997. [in Persian].
 28. Heydari P.[ Effect of cognitive behavioral therapy on anxiety in women with primary infertility by IUF treatments] [Thesis in Persian]. Mashhad:Mashhad University of Medical Sciences;1996.
 29. Borello-France DF, Downey PA, Zyczynski HM, Rause CR. Continence and quality-of-life outcomes 6 months following an intensive pelvic-floor muscle exercise program for female stress urinary incontinence: a randomized trial comparing low- and high-frequency maintenance exercise. Phys Ther 2008 Dec;88(12):1545- 53.
 30. Golmakani N, Esflany A, Khadem N, Sardar MA, Shakeri MT. [Effect of passive ankle dorsiflexion during pelvic floor muscle exercises strengthen on pelvic floor muscles in women with pelvic floor muscle disorders] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012;15(9):15-22.
 31. Morkved S, Bo K. The effect of post-natal exercises to strengthen the pelvic floor muscles. Acta Obstet Gynecol Scand 1996 Apr;75(4):382-6.
 32. Kian Z, Jamshidi F, Mirmollayi T, Mehran A. [Effect of pelvic floor muscle exercise on quality of life of women with stress urinary incontinence in postpartum period] [Thesis in Persian]. Tehran:Tehran Faculty of Nursing and Midwifery;2010.
 33. Naeinian MR, Shaeiri MR, Hosseini FS. General health and quality of life in patients with sexual dysfunctions. Urol J 2011 Spring;8(2):127-31.
 34. Malouf MA, Inman AG, Carr AG, Franco J, Brooks LM. Health-related quality of life, mental health and psychotherapeutic considerations for women diagnosed with a disorder of sexual development: congenital adrenal hyperplasia. Int J Pediatr Endocrinol 2010;2010:253465.
 35. Baessler K, Schuessler B. Childbirth-induced trauma to the urethral continence mechanism: review and recommendations. Urology 2003 Oct;62(4 Suppl 1):39-44.
 36. Dietz HP, Steensma AB. Which women are most affected by delivery-related changes in pelvic organ mobility? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003 Nov 10;111(1):15-8.
 37. Groutz A, Rimon E, Peled S, Gold R, Pauzner D, Lessing JB, et al. Cesarean section: does it really prevent the development of postpartum stress urinary incontinence? A prospective study of 363 women one year after their first delivery. Neurourol Urodyn 2004;23(1):2-6.
 38. Barrett G, Pendry E, Peacock J, Victor C, Thakar R,Manyonda I. Women’s sexual health after childbirth. BJOG 2000 Feb;107(2):186-95.
 39. Roughan PA, Kunst L. Do pelvic floor exercises really improve orgasmic potential? J Sex Marital Ther 1981 Fall;7(3):223-9.
 40. Kaplan HS. The new sex therapy. London:Bailliere Tindall;1974.
 41. Lara LA, Montenegro ML, Franco MM, Abreu DC, Rosa e Silva AC, Ferreira CH. Is the sexual satisfaction of postmenopausal women enhanced by physical exercise and pelvic floor muscle training? J Sex Med 2012 Jan;9(1):218-23.
 42. Maghsoudi S, Moidfar S, Tavakoli M. [Sociological study of the relationship between social capital and marital satisfaction among couples in Kerman] [Article in Persian]. J Soc Stud 2010;5 (1):125-152.
 43. Attari Y, Amanollahy A, Mehrabizade M. [Examine the relationship between personality characteristics and personal-family factors with marital satisfaction in employees of government departments Ahvaz city] [Article in Persian]. Psychol Educ Sci 2006;13(3):81-108.
 44. Golmakani N, Darmohamady M, Mazlom R. [Evaluation of sexual satisfaction and marital satisfaction after delivery in nulliparous women referred to health centers in Mashhad] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013;16(3):7-13.
 45. Yousefi E, Noranipur R, Besharat MA. [Investigate the relationship between sexual knowledge and sexual attitudes with marital satisfaction in couples living in the building of young researchers in Beheshti University] [Thesis in Persian]. Tehran:Beheshti University of Medical Science;2005.
 46. Rahmani A, Merghati Khoei E, Gholi LA. Sexual satisfaction and its relation to marital happiness in Iranians. Iran J Public Health 2009;38(4):77-82.
 47. Bakhshayesh AR, Mortazavi M. [The relationship between sexual satisfaction, general health and marital satisfaction in couples] [Article in Persian]. J Appl Psychol 2010 Winter;3(4(12)):73-85.