بررسی تأثیر کرم فنی توئین بر بهبود زخم سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

3 مربی گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: سزارین یکی از شایع ترین اعمال جراحی در طب زنان و مامایی می باشد. التیام ناکافی زخم و ایجاد گسیختگی در برش جراحی، از علل اصلی عوارض پس از زایمان های سزارین می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کرم فنی توئین بر بهبود زخم سزارین انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1391 بر روی 80 زن مراجعه کننده داوطلب عمل سزارین در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز انجام شد. مادران به صورت تصادفی به دو گروه مصرف کننده فنی توئین و دارونما (40 نفر در هر گروه) تقسیم شدند. میزان بهبود برش سزارین در روزهای 7 و 14 بعد از ترمیم با استفاده از مقیاس ریدا ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی مستقل، کای دو و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمرات بهبود زخم در گروه فنی توئین در مقایسه با دارونما در روزهای هفتم و چهاردهم پس از عمل کمتر بود (001/0=p)، به این معنا که بهبود زخم در گروه مصرف کننده فنی توئین بهتر بود. همچنین دو گروه از نظر بهبودی کامل زخم در روز چهاردهم پس از عمل، اختلاف آماری معناداری داشتند (003/0=p).
نتیجه گیری: کرم فنی توئین بر تسریع روند بهبود زخم سزارین مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Phenytoin Cream on Cesarean Wound Healing

نویسندگان [English]

  • Arasteh Bastami 1
  • Neda Davari Dehkordi 2
  • Sara Ziagham 3
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Masjed Soleyman Branch, Masjed Soleyman, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Shushtar School of Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cesarean is one of the most common surgical procedures in obstetrics and gynecology. Poor wound healing and failure of incision are the main causes of complications after cesarean delivery. The aim of the present study was to determine the effect of phenytoin cream on cesarean wound healing.
Methods: This double blind randomized clinical trial was conducted in 2012 on 80 candidate mothers for cesarean section in Imam Khomeini hospital of Ahvaz, Iran. Subjects were randomly divided into two phenytoin and placebo groups (n=40 for each). Cesarean wound healing was assessed using REEDA scale at days 7 and 14 after repair. Data were analyzed using SPSS software version 16 and independent t-tests, chi-square and Mann-Whitney tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean scores of wound healing in phenytoin group were significantly lower than placebo group at days 7 and 14 after delivery (p=0.001). There was a significant difference in total wound healing between two groups at day 14 after delivery (p=0.003).
Conclusion: Phenytoin cream has a significant effect on faster cesarean wound healing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Phenytoin
  • Wound healing