توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در سقط جنین های خودبخودی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

2 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

4 کارشناس ارشد زیست سلولی و مولکولی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت اولیه سیتومگالوویروس (CMV) در 15/0 تا 2 درصد از تمام بارداری ها رخ می دهد و تا 40 درصد موارد به جنین انتقال می یابد که تعدادی از این موارد به سقط جنین منجر می شوند. عفونت اولیه CMV در 3 ماهه اول بارداری آسیب زایی بیشتری بر روی جنین دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در سقط جنین های خودبخودی با تعیین فراوانی موارد عفونت های فعال سیتومگالوویروسی در مادران انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعیدر فاصله زمانی 6 ماه دوم سال 1390، 40 مورد سقط جنین های خود بخودی که به زایشگاه مهر شهر رشت مراجعه کرده بودند از نظر عفونت های فعال سیتومگالوویروسی مادر (اولیه و مجدد) با روش الیزا مورد سنجش آنتی بادی های سرمی CMV-IgG، CMV-IgM و CMV-IgG avidity قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر انجام شد. 05/0 p≤معنا دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: شیوع سرمی مثبت CMV-IgG در زنان مورد مطالعه 100% بود و همگی سرم مثبت با تیترهای سرمی بالا (بیشتر یا مساوی RU/ml60) بودند. تعداد 7 نفر (5/17%) از افراد مورد مطالعه، عفونت اولیه CMV-IgM مثبت وCMV-IgG avidity  پایین داشتند و فراوانی این دو نوع عفونت در موارد بروز سقط جنین معنی دار بود (0001/0=p).
نتیجه گیری: داشتن تیتر سرمی مثبت و حتی تیترهای بالای CMV-IgG به معنای مصونیت کامل مادر نیست و مانع بروز عفونت فعال دوباره نمی شود. غربالگری دوران بارداری باCMV-IgG ، راهنمای با ارزشی نخواهد بود ولی چون فراوانی عفونت اولیه سیتومگالوویروسی در موارد سقط جنین های خود بخودی به طور معنی داری بالا است، بررسی زنان باردار از نظر ابتلاء به عفونت فعال سیتومگالوویروسی با انجام آزمون CMV-IgG  و  IgG avidity CMV- مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Cytomegalovirus Infection in Spontaneous Abortion

نویسندگان [English]

 • Armaghan Janan 1
 • Hamidreza Honarmand 2
 • Noor Amirmozafari 1
 • Masoumeh Asgharnia 3
 • Arghavan Janan 4
1 M.Sc. of Microbiology, School of Basic Sciences, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
4 M.Sc. of Cellular and Molecular Biology, Royan Institute for Biotechnology and Reproductive Biomedicine, Reproductive Medicine Research Center, Jahad section, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary Cytomegalovirus (CMV) infection occurs in 0.15-2% of all pregnancies and transfers to fetus up to 40% that some of these cases lead to abortion. Acute CMV infection in first trimester causes the most severe damage on fetus. The aim of this study wasinvestigation the distribution of cytomegalovirus infection in spontaneous abortion cases by investigating the frequency of primary, reinfection and reactivated CMV infections in mothers.
Methods: In this cross sectional study, 40 cases of abortion which were referred to Mehr Fertility Institute of Rasht, Iran during the second 6 month of 2010 were studied for maternal CMV infections (primary, reactivated, and reinfection using ELISA assay to detect antibodies including CMV-IgM ,CMV-IgG and CMV-IgG avidity in sera of mothers. Data were analyzed using Chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Seroprevalence of positive CMV-IgG in studied women was 100.0% and all of them had high seropositivity rate (≥60RU/ml) as well. About 7 subjects (17.5%) had primary infections (CMW-IgM positive with low CMV-IgG avidity). Frequency of primary cytomegalovirus infection in abortions was statistically significant in cases with abortion (p= 0.0001).
Conclusion: Results of the present study showed seropositivity to CMV-IgG even with high titer is not a good indicator for mother immunity and can not avoid occurrence of reinfection. Screening with CMV-IgG in pregnancy in not valuable but regarding to high rate frequency of primary infection in abortions, it seems that survey of pregnant women for these infections with measuring CMV-IgM and CMV-IgG avidity is worthy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion/Spontaneous
 • Cytomegalovirus
 • Distribution
 1. Stanyo S, Pass RF, Cloud G , Britt WJ, Henderson RE, Waton PD ,Veren DA, et al. Primary cytomegalovirus infection in pregnancy. Incidence, transmission to fetus and clinical outcome. JAMA 1986 Oct 10;256(14):1904-8.
 2. Boppana SB, Pass RF, Britt WJ, Stango S, Alford CA. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and mortality. Pediatr Infect Dis J 1999 Feb;11(2):93-9.
 3. Kumar ML, Prokay SL. Experimental primary cytomegalovirus infection in pregnancy: timing and fetal outcome. Am J Obstet Gynecol 1983 Jan;145(1):56-60.
 4. Lazzartto T, Spezzacatena P, Purdeli P, Abate DA, Varani S, Landini MP. Avidity of Immunoglobin G directed against human cytomegalovirus during primary and secondry infection in immunocompetent and immunocompromised subjects. Clin Diagn Lab Imunol 1997 Jul;4(4):469-73.
 5. Grangeot-Keros L, Mayaux MJ, Lebon P, Freymuth F, Eugene G, Stricker R, et al. Value of cytomegalovirus (CMV) IgG avidity index for the diagnosis of primary CMV infection in pregnant women. J Infect Dis 1997 Apr;175(4):944-46.
 6. Munro SC, Hall B, Whybin LR, Leader L, Robertson P. Main GT , et al. Diagnosis of and screening of cytomegalovirus infection in pregnant women. J Clin Microbial 2005 Sep;43(9):4713-8.
 7. Revello MG, Gerna G. Diagnosis and management of humun cytomegalovirus infection in the mother, fetus, and newborn infant. Clin Microbiol Rev 2002 Oct;15(4):680-715.
 8. Petit E, Abergel A, Dedet B, Subtil D. [The role of infection in preterm birth] [Article in French]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2012 Feb;41(1):14-25.
 9. Gonçalves LF, Chaiworapongsa T, Romero R. Intrauterine infection and prematurity. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2002;8(1):3-13.
 10. Arechavaleta-Valasco F, Koi H, Strauss JF 3rd, Parry S.Viral infection of the trophoblast: time to take a serious look at its role in abnormal implantation and placentation. J Reprod Immonol 2002 May-Jun;55(1- 2):113-21.
 11. Gaytant MA, Steegers EA, Semmekrot BA, Merkus HM, Galama JM. Congenital cytomegalovirus infection: review of the epidemiology and outcome. Obstet Gynecol Surv 2002 Apr;57(4):245-56.
 12. Spano LC, Lima Pereira FE, Gomes da Silva Basso N, Mercon-de-Vargas PR. Human cytomegalovirus infection and abortion: an immunohistochemical study. Med Sci Monit 2002 Jun;8(6):BR230-5.
 13. Wen L, Wu S, Lu S. [The epidemiological study on human cytomegalovirus infection of pregnant women and the maternal-fetal transmission in three Chinese metropolises] [Article in Chinese].Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1996 Dec;31(12):714-7.
 14. Liesnard C, Donner C, Brancart F, Gosselin F, Delforge ML, Rodesch F. Prenatal diagnosis of congenital cytomegalovirus infection: prospective study of 237 pregnancies at risk. Obstet Gynecol 2000 Jun;95(6 Pt 1):881-8.
 15. Dollard SC, Staras SA, Amin MM, Schmid DS, Cannon MJ. National prevalence estimates for cytomegalovirus IgM and IgG avidity and association between high IgM antibody titer and low IgG avidity. Clin Vaccine Immunol 2011 Nov;18(11):1895-9.
 16. Saraswathy TS, Az-Ulhusna A, Asshikin RN, Suriani S, Zainah S. Seroprevalence of cytomegalovirus infection in pregnant women and associated role in obstetric complications: a preliminary study. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2011 Mar;42(2):320-2.
 17. Pusztai R. [Cytomegalovirus infection in pregnancy] [Article in Hungarian]. Orv Hetil 2009 May 24;150(21):963-8.
 18. Petersson K, Norbeck O, Westgren M, Broliden K. Detection of parvovirus B19, cytomegalovirus and entrovirus infections in cases of intrauterine fetal death. J Perinat Med 2004;32(6):516-21.
 19. Ma YY. [Effects of cytomegalovirus infection in pregnant women to fetuses: study with DNA-DNA-DNA hybridization method] [Article in Chinese]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1992 Nov;27(6):355-8.
 20. Matovina M, Husnjak K, Milutin N, Ciglar S, Grce M. Possible role of bacterial and viral infections in miscarriages. Fertil Steril 2004 Mar;81(3):662-9.
 21. Sifakis S, Ergazaki M, Sourvinos G, Koffa M, Koumantakis E, Spandidos DA. Evaluation of Parvo B19, CMV and HPV viruses in human aborted material using the polymerase chain reaction technique. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998 Feb;76(2):169-73.
 22. Cook SM, Himebaugh KS, Frank TS. Absence of cytomegalovirus in gestational tissue in recurrent spontaneous abortion. Diagn Mol Pathol 1993 Jun;2(2):116-9.
 23. Putland RA, Ford J, Korban G, Evdokiou A, Tremaine M. Investigation of spontaneously aborted concepti for microbial DNA: investigation for cytomegalovirus DNA using polymerase chain reaction. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1990 Aug;30(3):248-50.
 24. Spano LC, Vargas PR, Ribeiro FS, Leite JP, Nascimento JP. Cytomegalovirus in human abortion in Espírito Santo, Brazil. J Clin Virol 2002 Aug;25 Suppl 2:S173-8.