بررسی ارتباط بین سطح سرمیCRP و زایمان زودرس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 استادیار گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان زودرس یکی از عوامل مهم مرگ و میر نوزادان به شمار می رود. عفونت ها و التهاب مزمن، از عوامل اصلی زایمان زودرس هستند. پروتئین واکنشگر C (CRP) یکی از نشانگرهای التهابی است که در پاسخ به عفونت ها و آسیب های بافتی، از سلول های کبدی تولید می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین غلظت CRP به عنوان یک نشانگر التهابی در زنان باردار و خطر زایمان زودرس در آنها انجام شد.
روش کار: این مطالعه تحلیلی آینده نگر در سال 91-1390 بر روی 200 زن بارداری که جهت مراقبت های دوران بارداری به مطب پزشکان متخصص زنان در شهر شیراز مراجعه کرده بودند انجام شد. در طول بارداری مادرانی که دچار زایمان زودرس شده بودند به 3 گروه تقسیم شدند؛ گروهی که قبل از هفته 30 بارداری دچار زایمان زودرس شده بودند (63 نفر)، گروهی که بین هفته 37-30 بارداری دچار زایمان زودرس شده بودند (30 نفر) و گروهی که بعد از هفته 37 زایمان کرده بودند (107 نفر). سطح سرمی  CRPدر سرم مادران هر سه گروه به روش ایمونوتوربیدومتریک و با استفاده از آنالیزور فتومتریک مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین غلظت CRP در بین زنانی که قبل از هفته 30 بارداری دچار زایمان زودرس شده بودند نسبت به دو گروه دیگر افزایش یافته بود (05/0>p). همچنین غلظت CRP در بین زنانی که قبل از هفته 30 بارداری دچار زایمان زودرس شده بودند و زنانی که بعد از هفته 37 بارداری زایمان کرده بودند تفاوت معنی داری داشت (05/0>p).
نتیجه گیری: غلظت افزایش یافته CRP با زایمان زودرس رابطه مستقیم دارد و به نظر می رسد نشانگر التهابی CRP می تواند در شناسایی مادران در معرض خطر زایمان زودرس کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Correlation between C-reactive protein and Preterm delivery

نویسندگان [English]

  • Fataneh Tavasolian 1
  • Elham Abdollahi 1
  • Mahmood Vakili 2
  • Morteza Samadi 3
1 M.Sc. of Immunology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preterm delivery is the most important cause of neonatal mortality and morbidity. Infections and chronic inflammation are one of the main causes of preterm delivery. C-reactive protein (CRP) is a marker of inflammation that is secreted by hepatic cells in response to inflammatory stimuli. We examined the association between c-reactive protein as a marker of inflammation in pregnant women and risk of preterm delivery
Methods: This prospective case-control study was conducted between 2011 and 2012 on 200 pregnant women who referred to gynecologists office in Shiraz, Iran. Subjects were divided into three groups: 63 pregnant women who delivered before week 30 of pregnancy, 30 pregnant women who delivered between weeks 30-37 and 107 controls who delivered at term. Serum CRP was evaluated by Immunoturbidimetry Assay method with photometric analyzer in all groups. Data were analyzed by SPSS software version 16 and ANOVA test. P value Results: CRP concentration among women with preterm delivery before 30 weeks of gestation were increased compared to the other two groups (p<0.05). Also significant difference in CRP concentrations were seen in women with preterm labor before 30 weeks of gestation compared to those who had delivery after 37 weeks (p<0.05).
Conclusion: Increased CRP concentration directly correlates with preterm birth and it seems that CRP can be helpful in identifying women at risk of preterm birth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C-reactive protein
  • Inflammation
  • Premature birth