بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب و سطح سرمی هورمون کورتیزول در مرحله اول زایمان زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی بیهوشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

6 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: عدم آگاهی زنان نخست زا از مراحل زایمان طبیعی، معمولاً باعث بروز اضطراب در زن باردار می شود. این اضطراب می تواند بر روی جنین، مادر و روند زایمان تأثیر منفی برجای گذارد. لذا با حمایت و پشتیبانی مادر می توان اضطراب او را کاهش داد و وی را در تطابق بهتر با مراحل زایمان یاری کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آوای و معانی قرآن کریم بر کاهش اضطراب و سطح سرمی هورمون کورتیزول در مرحله اول زایمان زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 60 زن باردار داوطلب زایمان طبیعی در بیمارستان حضرت زینب (س) دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. زنان باردار به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله از طریق هدفون به مدت 45 دقیقه به آوای قرآن کریم گوش دادند و در گروه مورد، تنها هدفون گذاشته و صوتی پخش نمی شد. قبل و بعد از گذاشتن هدفون، میزان اضطراب زنان با پرسشنامه اشپیل برگر اندازه گیری شد و سطح سرمی کورتیزول نیز تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های کای دو، تی زوجی، آزمون فیشر و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: گوش دادن به قرآن در گروه مداخله در کاهش اضطراب مؤثر بود و این تأثیر از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p). همچنین سطح سرمی کورتیزول در گروه مداخله پس از گوش دادن به قرآن 00/48±47/101 میکروگرم در لیتر و در گروه شاهد 77/105±53/226 میکروگرم در لیتر بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. در گروه مداخله، کاهش اضطراب در گروهی که میزان آشنایی آن ها با قرآن زیاد بود، چشم گیر و معنادار بود (05/0>p).
نتیجه گیری: شنیدن آوای قرآن کریم در حین زایمان خصوصاً در افرادی که میزان آشنایی بیشتری با قرآن دارند، تأثیر مثبتی در زمینه کاهش اضطراب دارد. این روش، تکنیکی ارزشمند و مؤثر بر کیفیت و روند زایمان و کاهش سزارین های بی مورد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Listening to the Quran on Serum Cortisol Levels and Anxiety in Primiparous Women during the First Stage of Labor

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sahmeddini 1
  • Mansore Zamani Lari 2
  • Mohammad Nabi Rahimian 3
  • Leila Danaei 4
  • Narges Beigi 5
  • Hojjat Habibi 6
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology and Intensive Care Research Center, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Fatemeh (PBUH) Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 M.Sc. of Anesthesiology, School of Fatemeh (PBUH) Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, School of Fatemeh (PBUH) Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
5 B.Sc. Student of Anesthesiology, Student Research Committee, School of Fatemeh (PBUH) Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
6 M.Sc. of State Management, School of Management, Payam Noor University of Shiraz, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Lack of knowledge in primiparous women about the process of vaginal delivery usually causes anxiety. This anxiety can have negative impacts on fetus, mother and childbirth process. Therefore, supporting the mother can reduce her anxiety and help her to cope better with labor. We aimed to determine the effect of listening to the Quran on reducing anxiety and serum cortisol levels in primiparous women during the first stage of labor.
Methods: This clinical trial study was conducted in 2013 on 60 pregnant women who had vaginal delivery in Zainab hospital of Shiraz, Iran. Parturients were randomly allocated into interventional and control groups. In the interventional group, parturients listened to the Quran for 45 minutes using headphone during the active phase of labor. However, in the control group no audio was played through the headphone. Women's anxiety was measured with Spielberger questionnaire before and after using the headphone and cortisol levels were also evaluated. Data were analyzed using SPSS software (version 21) and chi-square, paired t-test, Fisher and Kruskal-Wallis tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Hearing the Quran was effective in reducing anxiety in the interventional group and this effect was statistically significant between two groups (p<0.001) The serum cortisol levels was 101.47±48.00 µg/l in the intervention group and 226.53±105.77 µg/l in the control group after hearing the Quran and the difference was statistically significant (p<0.001). In the intervention group, anxiety was reduced more effectively in parturients with high familiarity with the Quran (p<0.05).
Conclusion: Listening to the Quran during the labor, especially in women who are much more familiar with the Quran has positive effects in reducing anxiety. This method is a valuable technique with high quality effects on normal vaginal delivery process that may reduce cesarean delivery without indication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Cortisol
  • Delivery/Obstetric