سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی دکترای پژوهشی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های اجتماعی - روانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری به معنای عدم بروز بارداری پس از یک سال مقاربت و بدون استفاده از روش های جلوگیری از بارداری تعریف می شود. با توجه به اهمیت فرزند آوری از نقطه نظر مذهبی و فرهنگ عمومی جامعه، ناباروری به عنوان یکی از دلایل طلاق مطرح شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و علل ناباروری در بین زنان متأهل ساکن در استان ایلام انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 1013 زن متأهل ساکن مناطق شهری و روستایی استان ایلام که در طی مدت مطالعه به مراکز خصوصی زنان و مامایی مراجعه کرده بودند، انجام شد. داده ها با روش مصاحبه و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کروسکال والیس و کولموگروف اسمیرنوف انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از 1013 زن مورد مطالعه، 896 نفر (4/88%) عدم مشکل در باروری، 37 نفر (6/3%) ناباروری اولیه کنونی و 17 نفر (7/1%) سابقه ناباروری اولیه را ذکر کردند. بین سن ازدواج و ناباروری ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (001/0>p)، اما بین سن اولین قاعدگی و ناباروری، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (956/0=p).
نتیجه گیری:برآورد شیوع ناباروری در جمعیت مورد مطالعه استان ایلام بیش از برآورد های سایر مطالعات انجام گرفته در سال های گذشته بود. تفاوت این مقدار با مطالعات دیگر نیازمند بررسی بیشتر از نظر سبب شناسی و عوامل تأثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of epidemiology of infertility in Ilam in 2013

نویسندگان [English]

 • Ali Delpishe 1
 • Ashraf Direkvand Moghadam 2
 • zahra Moradi 3
 • Nasim Mir Moghadam 4
1 Associate Professor, Department of Epidemiology, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Student of Ph.D. by Research, Psychosocial Injuries Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
4 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is defined as the absence of pregnancy without using contraception methods after one year of regular intercourse. Considering the importance of childbearing in terms of religion and general culture community, infertility is one of the reasons for divorce. This study was performed aimed to determine prevalence and causes of infertility among couples in Ilam province in 2013.
Methods: This cross sectional study was conducted on 1013 married women living in urban and rural areas of Ilam who referred to private centers of gynecology. Data were gathered based on a self-made questionnaire and interview. The content validity was used in order to confirm the questionnaire validity. Data were analyzed by SPSS software version 16andKolmogrov smirnov and Kruskal wallis tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 896 (88.4%) women of 1013 participants had no problem in Fertility. Present primary infertility and history of primary infertility were reported in 37 (3.6%) and 17(1.7%) of all participants respectively. There are a significant relationship between the married age and infertility (P<0.001). But there was any significant relationship between the Menarche age and infertility (P=0.956).
Conclusion: The estimated prevalence of infertility among study population in Ilam province was higher in compared with other studies. This difference will require further investigation of the etiology and risk factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ilam
 • Infertility
 • Primary Infertility
 1. Rutstein SO, Shah IH, Infecundity, infertillity and childlessness in developing countries. DHS compartive reports. No. 9. Calverton:WHO;2004:26-9. Availablr at: http://dhsprogram.com/publications/publication-CR9- Comparative
 2. Pirnia N. [Life experience of infertile women] [Thesis in Persian]. Tehran:Allameh Tabatabai University;2008.
 3. Che Y, Cleland J. Infertility in Shanghai: prevalence, treatment seeking and impact. J Obstet Gynaecol 2002 Nov;22(6):643-8.
 4. Vayena E, Rowe PJ, Griffin PD. Current practices and controversies in assisted reproduction: report of a meeting on Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction held at WHO Headquarter in Geneva, Switzerland, 17-21 September 2001. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002 Jun;14(3):89-94.
 5. Baruti M, Ramazni F, Heidari S, Khalajabadi F, Mohamad K. [Primery infertility in Tehran based on marriage age] [Article in Persian]. Hakim 2001 Feb;15(2):88-93.
 6. Naghavi M. [Demografic and health survey in Iran] [Article in Persian]. Health Unders Minist Health Medl Educ Iran 2002 Nov;26(2):45-7.
 7. Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock VA. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry. 9th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2003.
 8. Ebomoyi E, Adetoro OO. Socio-biological factors influencing infertility in a rural Nigerian community. Int J Gynecol Obstel 1990 Sep;33(1):41-7.
 9. Oddens BJ, den Tonkelaar I, Nieuwenhuyse H. Psychosocial experiences in women facing fertility problems--a comparative survey. Hum Reprod 1999 Jan;14(1):255-61.
 10. Fritz MA, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8 th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2010.
 11. Bhattacharya S, Porter M, Amalraj E, Templeton A, Hamilton M, Lee AJ, et al. The epidemiology of infertility in the North East of Scotland. Hum Reprod. 2009 Dec;24(12):3096-107.
 12. Adamson PC, Krupp K, Freeman AH, Klausner JD, Reingold AL, Madhivanan P. Prevalence & correlates of primary infertility among young women in Mysore, India. Indian J Med Res 2011 Oct;134:440-6.
 13. Nojoomi M, Ashrafi M, Koohpayehzadeh J. [Survey of couple infertility outbreak in west of Tehran in 2000] [Article in Persian]. Iran Med Univ J 2001;8(27):633-41.
 14. Kumare D. Prevalence of female infertility and its socioeconomic factors in trible in communities of Central India. Rural Remote Health 2007 Apr-Jun;7(2):456-7.
 15. Vahidi S, Ardalan A, Mohammad K. The epidemiology of primary infertility in the Islamic Republic of Iran in 2004-2005. J Reprod Infertil 2006;7(3):243-51.
 16. Dunson DB, Baird DD, Colombo B. Increased infertilitywith age in men and women. Obstet Gynaecol 2004 Jan;103(1):51-6.
 17. Anon B. The management of sub fertility. Effec Health Care Bull 1996;3:1-24.
 18. Oliva A, Spira A, Multigner L. Contribution of environmental factors to the risk of male infertility. Hum Reprod 2001 Aug;16(8):1768-76.