بررسی مقایسه ارتباط میزان هورمون آنتی مولرین و هورمون محرک فولیکول و تعداد فولیکول های آنترال با پاسخ تخمدانی و باروری در زنان نابارور پس از IVF و ICSI

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دستیار تخصصی گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد جنین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: عدم باروری و میزان کم باروری در سیکل لقاح خارج رحمی می تواند به دلیل وضعیت و میزان سطوح هورمونی ناشی از روش های تحریک تخمک گذاری باشد که در موارد کاهش ذخیره تخمدان، پاسخ فولیکولی به تحریک گنادوتروپین ها نیز کاهش می‌یابد و تعداد کمی تخمک حاصل خواهند شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر پیشگویی‌کننده میزان هورمون محرک فولیکول (FSH)، هورمون آنتی مولرین (AMH) و تعداد فولیکول های آنترال در زنان نابارور قبل از IVF و تزریق اسپرم به‌ داخل سیتوپلاسم تخمک  (ICSI) بر پاسخ تخمدانی و میزان موفقیت در بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه مشاهده ای و آینده نگر در بین سال های 92-1390 بر روی 60 بیماری که به مرکز ناباروری منتصریه جهت انجام IVF یا ICSI مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابتدا سطح AMH، FSH، CBC، LFT، TFT، Ur، Cr، Prolactin افراد اندازگیری و سونوگرافی واژینال جهت تعیین تعداد فولیکول های آنترال(AFC)  انجام شد و تعداد آمپول گنادوتروپین مورد نیاز تعیین و در پرونده ثبت شد. بیماران روز 20 تا 21 سیکل تحت انتقال تقلیدی قرار گرفته و آمپول GnRH تزریق گردید. با مراجعه مجدد در روز دوم قاعدگی گنادوتروپین تزریق ‌شد. از روز 6 تزریق به بعد، یک روز در میان سونوگرافی انجام شد تا حداقل 2 عدد فولیکول 17 تا 18 میلی متری رؤیت شود. 5 تا 10 هزار واحد hCG بسته به تعداد فولیکول، تزریق و سپس 36 تا 40 ساعت بعد، ابتدا تخمک گیری و سپس جهت بیماران IVF یا ICSI انجام ‌شد. در نهایت bHCG به عنوان شاخص بارداری اندازه گیری ‌گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 11) و آزمون های تی تست و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: متوسط تعداد فولیکول آنترال و اووسیت پس از درمان به ترتیب 17/4±43/4 و 71/3±09/3 بود. متوسط هورمون bHCG پس از درمان 86/265±79/94 پیکومول در دسی لیتر بود. وجود پاسخ تخمدانی مناسب در 52 مورد (7/86%) و بروز بارداری در 18 مورد (30%) مشاهده شد. در کل بیماران، میانگین AMH 66/2±34/1 پیکومول در دسی لیتر و FSH 54/4±81/6 پیکومول در دسی لیتر بود. میزان این هورمون ها در زنان با پاسخ تخمدانی مثبت و منفی اختلافی نداشت (05/0<p)، اما در حاملگی و حاملگی با پیامد مثبت اختلاف معنی داری با سایرین داشت (05/0>p). قبل از درمان میزان AFC در گروه های فوق اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: هورمون AMH و FSH عامل پیشگویی‌کننده برای وجود حاملگی مثبت در زنان نابارور پس از IVF و ICSI می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Levels of Anti-Mullerian Hormone, Follicle-Stimulating Hormone and Antral Follicular Count with Ovarian Response and Fertility in Infertile Women after IVF and ICSI

نویسندگان [English]

 • Nayereh Khadem 1
 • Marzieh Lotfalizadeh 2
 • Helena Azimi 3
 • Seyed Rasoul Sajjadi 4
 • Zahra Haji Ghasemi 5
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident of Anesthesiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 M.Sc. of Embryology, Islamic Azad University of Karaj, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Poor and low fertility in IVF cycles can be due to hormonal status and hormonal levels results from induced ovulation protocols. In cases of decreased ovarian reserve, follicular response to gonadotropin stimulation also decreases and the small number of oocytes will be resulted. This article measured the predictive effects of anti-mullerian hormone (AMH) and follicle-stimulating hormone (FSH) levels and antral follicle count (AFC) in infertile women prior to IVF and ICSI on ovarian response and the success rate of pregnancy.
Methods: This prospective observational study was conducted during 2011 to 2013 on 60 patients referred to Montaserie infertility center of Mashhad, Iran for IVF or ICSI. Serum levels of AMH, FSH, CBC, LFT, TFT, Ur, Cr and Prolactin were measured and vaginal ultrasound was performed to determine AFC. Required number of gonadotropin ampoules were determined and recorded. At days 20 and 21 of menstrual cycle patients underwent imitated transfer and GnRH was injected. At the 2nd day of menstruation, gonadotropin was injected. 6 days after injection, the ultrasound was performed every other day until at least two follicles up to 17-18mm were observed. Based on the number of follicles, 5000 to 10000 units of hCG was administered. After 36 to 40 hours, IVF or ICSI was performed. Finally bHCG was measured as an index of pregnancy. Data were analyzed by SPSS software version 11andt-test and chi-square tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean number of antral follicular and oocytes before and after treatment was 4.43±4.17 and 3.09±3.71, respectively. Mean of bHCG after treatment was 94.79±265±86 Pmol/dl. Adequate ovarian response occurred in 52 cases (86.7%) and the incidence of pregnancy was 30% (18 cases). In all patients, AMH was 1.34±2.66 Pmol/dl and FSH was 6.81±4.54 Pmol/dl. Comparison of hormone levels in women with positive and negative ovarian response showed no significant differences (p>0.05), but the differences of these hormones were significant in terms of pregnancy and pregnancy outcomes (p<0.05). In pre-treatment, the level of AFC in these groups showed no significant difference (p>0.05),.
Conclusion: AMH and FSH hormones are predictive factor for positive pregnancy in infertile women after IVF and ICSI.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anti-mullerian hormone
 • Fertilization/In Vitro
 • Follicle stimulating hormone
 • Infertility
 • Sperm Injections/Intracytoplasmic
 • Ovarian Follicle
 1. Erfanian Ahmadpour M, Sarraf Razavi M, Afsharnezhad S, Mansoori Torshizi M. [A study of day three FSH and LH level on the quantity and quality of oocytes in infertile women candidates for ART cycle] [Article in Persian]. Med Sci J Islam Azad Univ Mashhads 2009;5(1):7-13.
 2. Fritz MA, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2011.
 3. Scott RT, Toner JP, Muasher SJ, Oehninger S, Robinson S, Rosenwaks Z. Follicle-stimulating hormone levels on cycle day 3 are predictive of in vitro fertilization outcome. Fertil Steril 1989 Apr;51(4):651-4.
 4. Gleicher N, Weghofer A, Barad DH. Discordances ances between follicle stimulating hormone (FSH) and antiMüllerian hormone (AMH) in female infertility. Reprod Biol Endocrinol 2010;8:64.
 5. Pitonen T, Morin-Papunen L, Perheentupa A, Ruokonen A, Tapanainen JS. Serum anti-Mullrrian hormone levels remain high until late reproductive age and decrease during metformin therapy in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2005 Jul;20(7):1820-6.
 6. Kojima R, Nakagawa K, Nakashima A, Horikawa T, Ohgi S, Saito H. Elevated basal FSH levels, if it is under 15 IU/L, will not reflect poor ART outcomes. J Assist Reprod Genet 2008 Feb-Mar;25(2-3):73-7.
 7. Moawad A, Elmawgood HA, Shaeer M. Early follicular anti-mullerian hormone as a predictor of ovarian response during ICSI cycles. Middle East Fertil Soc J 2010 Oct;15(4):281-7.
 8. Nardo LG, Gelbaya TA, Wilkinson H, Roberts SA, Yates A, Pemberton P, et al. Circulating basal anti-Mullerian hormone levels as predictor of ovarian response in women undergoing ovarian simulation invitro fertilization. Fertil Steril 2009 Nov;92(5):1586-93.
 9. Fabergues F, Castelo-Branco C, Carmona F, Guimera M, Casamityana R, Balasch Y. The effect of different hormone therapies on anti-mullerian hormone serume levels in anevulatory women of reproductine age. Gynecol Endocrinol 2011 Apr;27(4):216-24.
 10. Nikbakht R,Borhani M, Yazdani Sarvestan G. Evaluation of ovarian reserve by measurement of the serum levels of anti-mullerian hormone and follicle-stimulating hormone in intracytoplasmic sperm injection cycles. Int J Fertil Steril 2010 Jul-Sep;4(2):57-60.