تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آموزش مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه:در قرن حاضر، استرس به دلیل افزایش عوامل تنش زا و سبک زندگی کم تحرک به مشکلی شایع تبدیل شده است.با توجه به اینکه تاکنون در ایران تأثیر تمرینات ورزشی بر سطح استرس ماماها سنجیده نشده است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها انجام شد.
روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 60 مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر مشهد انجام شد. گروه مداخله، تمرینات هوازی با شدت 30 تا 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را طی 24 جلسه به مدت 45 دقیقه انجام دادند. واحدهای پژوهش در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه استاندارد سنجش استرس کودرون را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 19) و آزمون های تی مستقل، تی زوجی و کای اسکوئر انجام شد. میزانP  کم تر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها:میزان استرس گروه مداخله در حیطه های استرس شغلی (5/12±5/44 در مقابل 7/13±4/36)، استرس بهداشت زندگی (5/15±2/39 در مقابل 6/13±7/29)، استرس زندگی شخصی (3/12±5/29 در مقابل 3/11±2/21) و استرس شخصیت فردی (8/0±6/3 در مقابل 2/1±1/2) در ابتدای مطالعه نسبت به انتهای مطالعه تفاوت معنی داری داشت (0001/0>p). در گروه کنترل میزان استرس در 4 حیطه، در ابتدای مطالعه نسبت به انتهای آن تفاوت معنی داری نداشت (05/0<p).
نتیجه گیری:انجام تمرینات ورزشی میزان استرس را کاهش می دهد. لذا پیشنهاد می شود تمرینات ورزشی به منظور کاهش استرس ماماها مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Performance Exercise on Stress in Midwives: A Clinical trial

نویسندگان [English]

  • Zahra Abedian 1
  • Minoo Safaei 2
  • Seyed Reza Mazlum 3
  • Seyed Reza Attarzadeh Hosseini 4
1 Lecturer, Department of Midwifery Education, Evidence Based Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Lecturer, Department of Nursing Education, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In the present century, stress has become a common problem because of the increased stress factors and sedentary lifestyle. Considering that the impact of performance exercise on stress in midwives has not been assessed in Iran, this study was done to assess the impact of performance exercise on stress in midwives.
Methods: This randomized clinical trial was conducted in 2013 on 60 midwives working in selected health care centers of Mashhad, Iran. The intervention group did exercise training with intensity of 30 to 60% of maximum oxygen consumption for 45 minutes in 24 sessions. Subjects completed Codron Stress Assessment Questionnaire at the baseline and the end of study. Data were analyzed with SPSS software version 19 and independent t-test, paired t-test and chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There were significant differences in intervention group at baseline and the end of the study in terms of job stress domains (44.5±12.5 vs. 36.4±13.7), life health stress (39.2±15.5 vs. 29.7±13.6), personal life stress (29.5±12.3 vs. 21.2±11.3), individual personality stress (3.6±0.8 vs. 2.1±1.2) (p<0.05). There was no significant differences in control group at baseline and the end of the study in terms of these 4 domains (p>0.05).
Conclusions: Performance exercise program reduces the intensity of stress and it is recommended to be considered for midwives stress reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Midwife
  • Stress/Physiological