مقایسه تأثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد پس از اپی زیاتومی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: تعداد زیادی از زنان، تحت تأثیر درد ناشی از اپی زیاتومی قرار می گیرند و روش معمول تسکین درد، استفاده از داروهای خوراکی ضد التهابی غیر استروئیدی می باشد. با توجه به عوارض گوارشی این داروها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد اپی زیاتومی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال90 بر روی 60 نفر از زنان با بارداری 42-38 هفته و تک قلو که تحت اپی زیاتومی قرار گرفته بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و مقیاس سنجش درد بود. شدت درد پس از زایمان با اولین شکایت مادر و در ساعات 6، 12 و 24 پس از زایمان در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه16) و آزمون های تی و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین شدت درد با اولین شکایت بیمار در گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین 9/1±92/4 و در گروه دریافت کننده کپسول مفنامیک اسید 5/1±90/4 بود که تفاوت معنی داری نداشت (20/0=p). میانگین شدت درد پس از اپی زیاتومی در دو گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید در ساعات 6 (3/1±26/3 در مقابل 6/1±10/3، 05/0=p)، 12 (7/1±26/2 در مقابل 4/1±86/2، 36/0=p) و 24 پس از زایمان (2/1±46/1 در مقابل 2/1±49/1، 1=p) تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید در کاهش درد ناشی از اپی زیاتومی تأثیر مشابهی دارند که با توجه به نداشتن عوارض، کرم لیدوکائین جایگزین مناسبی برای کپسول مفنامیک اسید می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Lidocaine Cream and Mefenamic Acid on Post Episiotomy Pain

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Delaram 1
  • Narjes Dadkhah 2
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: A large number of womensuffered from the post episiotomy pain and the common method for pain relief is oral non-steroidal anti-inflammatory drugs. With considering the adverse effects of these drugs, the aim of present study was to compare the effects of lidocaine cream and mefenamic acid capsule on post episiotomy pain.
Methods: This clinical trial was carried out in 2011 on 60 women with singleton pregnancy at 38-42 weeks of gestation who underwent episiotomy. Cases were randomly divided into both groups and received lidocaine cream and mefenamic acid capsule. Data were collected by questionnaire and Visual Analogue Scale. Pain intensity was compared with the first complaint of mother and 6, 12 and 24 hours after the delivery in both groups. Data were analyzed by SPSS software (version 16), t-test and paired t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: With the first complaint of women, the mean of pain intensity was 4.92±1.9 in lidocaine group and 4.90±1.5 in mefenamic acid group that was not significant (p=0.20). Mean intensity of post episiotomy pain in two groups receiving lidocaine cream and mefenamic acid capsule were not significant at hours 6 (3.26±1.3 vs. 3.10±1.6, p=0.05), 12 (2.26±1.7 vs. 2.86±1.4, p=0.36) and 24 (1.46±1.2 vs. 1.49±1.2, p=1) after delivery.
Conclusion: The effects of lidocaine cream and mefenamic acid capsule in relief of post episiotomy pain were similar. With considering the side effects of mefenamic acid, lidocaine cream is an appropriate alternative drug in relief of post episiotomy pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Episiotomy
  • Lidocaine
  • Mefenamic Acid
  • Pain