بررسی تأثیر ویتامین E بر کاهش شدت درد عضلانی در دانشجویان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی از علائم جسمی، روحی و هیجانی است که به صورت دوره ای، پیش از قاعدگی رخ می دهد و با شروع قاعدگی از بین می رود. از نظر میزان شیوع در 95% زنان با شدت های مختلف مشاهده می شود و شدت آن در 5% موارد به اندازه ای است که باعث بر هم خوردن اعمال شخصی، کارهای روزانه، فعالیت های اجتماعی و روابط خانوادگی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف ویتامین E بر تسکین دردهای عضلانی قبل از قاعدگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال1392 بر روی 75 دانشجوی ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان انجام شد. افراد در دو گروه دریافت کننده ویتامین E ا(37نفر) و دارونما (38 نفر) قرار گرفتند. به گروه دریافت کننده ویتامین E در مدت 7 روز قبل از قاعدگی، روزی یک عدد کپسول 400 واحد ویتامین E داده شد و درمان به مدت 2 ماه ادامه یافت. در گروه دریافت کننده دارونما نیز کپسول دارونما به همین شیوه داده شد. جهت تعیین شدت درد، قبل و بعد از مداخله، از نمودار استاندارد VAS (خط کش دیداری درد) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های ویلکاکسون، تی تست و فریدمن انجام شد. میزان معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان (نمره) شدت درد عضلانی در گروه دریافت کننده ویتامین E قبل از مصرف ویتامین 09/1± 98/6 و 2 ماه پس از مصرف ویتامین 14/1±14/4 بود که نمره درد در گروه مصرف کننده ویتامین E در مقایسه با گروه دارونما، به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (001/0>p). دو گروه قبل از مصرف ویتامین E و دارونما از نظر شدت درد تفاوتی نداشتند(2/0=p).
نتیجه‌گیری: ویتامین E در تسکین درد عضلانی مبتلایان به سندرم قبل از قاعدگی مؤثر است و با توجه به بی عارضه بودن این دارو، پیشنهاد می شود که مصرف این ویتامین، جایگزین داروهای شیمیایی تسکین دهنده درد عضلانی در مبتلایان به سندرم قبل از قاعدگی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Vitamin E on Muscular Pain Reduction in Students Affected by Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Shobeiri 1
 • Ensiyeh Jenabi 2
1 Associate Professor, Department of Midwifery, Research Center for Child and Maternity Care, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University, Toyserkan Branch, Toyserkan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome is diagnosed by recurrent psychological, behavioral and physical symptoms in premenstrual cycle that disappeared one or two days after menstruation. It occurs in 95% of women with various severities and in 5% of women, disrupting personal activities, daily activities, social activities and family relationships. This study evaluated the effects of vitamin E on decrease of muscular pain in premenstrual syndrome.
Methods: This double-blind randomized clinical trial was conducted on 75 students who lived in university accommodation of Islamic Azad university of Touyserkan, Iran in 2013. They were randomly divided into two reception groups of vitamin E (n=37) and placebo (n=38). Participants in reception group of vitamin E were use vitamin E capsules 400 unit/day in 7 premenstrual days for 2 month and students in placebo group used similar vitamin E capsules. Pain severity in before and after of vitamin E and placebo use was measured by Visual Analog Scale. Data analysis was carried out using SPSS software version ??, Wilcoxon, t-test and Freidman tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Muscular pain score in vitamin E group was 6.98±1.09 before vitamin use and 4.14±1.14, 2 months after vitamin use. Pain score in vitamin E group had a statistically significant difference in compared with placebo group (p<0.001). Two groups were not significantly different in term of pain severity before taking vitamin E and placebo (p=0.2).
Conclusion: Vitamin E is effective on muscular pain reduction and due to having no side effects; it is recommended to be used instead of chemical drugs in muscular pain reduction in premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pain
 • Premenstrual Syndrome
 • Vitamin E
 1. Akhlaghi F, Zyrak N, Nazemian S. [Effect of vitamin E on primary dysmenorrhea] [Article in Persian]. Hayat 2009;15(1):13-9.
 2. Halbreich U. The diagnosis of premenstrual syndromes and premenstrual dysphoric disorder-clincal procedure and research perspective. Gynecol Endocrinol 2004 Dec;19(6):320-24.
 3. Johanson SR. Premenstrual syndrome, premenstrual dysphonic disorder, and beyond: a clinical primer for practitioners. Obestet Gynecol 2004 Oct;104(4):845-59.
 4. Rapkin A. A review of treatment of premenstrual syndrome & premenstrual dysphonic disorder. Psychoneuroendocrinology 2003 Aug;28 Suppl 3:39-53. Review.
 5. Fugh-Berman A, Kronenberg F. Complementary and alternative (CAM) in reproductive-age women: a review of randomized controlled trials. Reprod Toxicol 2003 Mar-Apr;17(2):137-52.
 6. Bendich A. The potential for dietary supplements to reduce premenstrual syndrome (PMS) symptoms. J Am Coll Nutr 2000 Feb;19(1): 3-12.
 7. Endicott J, Amsterdam J, Erikson E, Frank E, Freeman E, Hischfeld R, et al. Is premenstrual dysphoric disorder distinct clinical entity? J Womens Health Gyend Based Med 1999 Jun;8(5):663-79.
 8. Macdougall M. Poor-quality studies suggest that vitamin B6 use is beneficial in premenstrual syndrome. West J Med 2000 Apr;172(4):245.
 9. Domoney CL, Vashisht A, Studd JW. Premenstrual syndrome and the use of alternative therapies. Ann N Y Acad Sci 2003 Nov;997:330-40. Review.
 10. Taylor N. 25 natural ways to relive PMS. New York:McGraw-Hill;2002.
 11. Pourmohsen M, Taavoni S, Zoneamat Kermani A, Hosseini F. [Evaluation the effect of vitamin E on premenstrual syndrome] [Article in Persian]. J Guilan Univ Med Sci 2010 Mar;19(73):73-9.
 12. Kashanian M, Moradilake M, Ghasemi A, Noori SH. [The effect of vitamin E on dysmenorrheal] [Article in Persian].Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011;40(8):9-15.
 13. Chow SC, Shao J, Wang H. Sample size calculations in clinical research. New York:Marcel Dekker;2003.
 14. Wheatley D. Medicinal plants for insomnia: a review of their pharmacology, efficacy and tolerability. J Psychopharmacol 2005 Jul;19(4):414-21.
 15. Hadley S, Petry JJ. Valerian. Am Fam Physician 2003 Apr 15;67(8):1755-8.