بررسی تأثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی آبادان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، واحد بین المللی اروند آبادان، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی زیاتومی یکی از متداول ترین اعمال جراحی زنان است و درد ناشی از اپی زیاتومی بالای 60 درصد گزارش شده است.عدم کنترل موثر درد ناحیه لگن و پرینه، باعث بروز اثرات روحی و فیزیولوژیکی نا مطلوبی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پس از عمل اپی زیاتومی در مادران نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور در سال91 بر روی 64 زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج جهت انجام زایمان طبیعی که اپی زیاتومی شده بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی ساده و متوالی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، تحت مداخله و مراقبت های معمول و تمرینات ورزشی کگل قرار گرفته و افراد گروه شاهد تحت مراقبت های معمول بخش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مقیاس دیداری درد بود. شدت درد، میزان مسکن مصرفی و تعداد دفعات مصرف مسکن (مفنامیک اسید) طی 48 ساعت اول در دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد(05/0>p).
یافته ها: میانگین شدت درد بعد از اپی زیاتومی بر اساس VASدر گروه مورد و شاهد به ترتیب 8/0±9/5 و 5/0±9/7، میانگین میزان مصرف مسکن خوراکی در گروه مورد و شاهد بعد از انجام اپی زیاتومی به ترتیب 80/0 ±29/0 و 39/1±16/1 میلی گرم در هر بار و میانگین تعداد دفعات مصرف مسکن مخدر درگروه مورد و شاهد به ترتیب 92/0±94/0 و 03/1±09/4 بود. شدت درد، میانگین میزان مصرف مسکن خوراکی و میانگین تعداد دفعات مصرف دارو در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر بود (05/0>p).
نتیجه گیری: استفاده از تمرینات کگل پس از اپی زیاتومی باعث کاهش درد شده و همچنین میزان مسکن خوراکی مصرفی و دفعات مصرف مسکن کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Effects of Kegel Exercises on Reduction of Perineal Pain after Episiotomy in Primiparous Women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mahmoodi 1
  • Asieh Mobaraki 2
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery of Abadan, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, International Branch of Arvand Abadan, Ahvaz, Iran.
2 M.Sc. of Nursing, School of Paramedicine, Yasouj University of Medical Sciences, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is the most common surgery among women and pain resulted from episiotomy have been reported over 60%. The lack of effective control on pelvic and perineal body causes undesirable psychological and physiological effects. This study carried out with the aim of assessment of the effects of Kegel exercises on reduction of post episiotomy pain in primiparous women.
Methods: This single blind randomized clinical trial was conducted on 64 primiparous women referred to Imam Sajjad hospital of Yasouj, Iran in 2011 for delivery and episiotomy was performed for them. Women were randomly divided into two groups of case and control. Routine care and Kegel exercises were done for case group and routine care for control group. Data were gathered using a questionnaire and pain visual analogue scale. Pain severity, oral analgesic dose and frequency of analgesic use (mefenamic acid) were evaluated during the first 48 hours in both groups. Data were analyzed with SPSS software version 16, independent t-test and Pearson tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean of pain severity after episiotomy based on visual analogue scale were 5.9±0.8 and 7.9±0.5 in the case and control groups, respectively. Mean of analgesic dose in case and control groups were respectively 0.29±0.80 and 1.16±1.39 mg per each time and frequency of analgesic use were respectively 0.94±0.92 and 4.09±1.03 times in case and control groups. Pain severity, oral analgesic dose and frequency of analgesic use were significantly less in case group (p<0.05).
Conclusion: The use of Kegel exercises after episiotomy is associated with less pain, analgesic consumption and frequency of analgesic use.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Episiotomy
  • Kegel exercise
  • Pain