بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی، دانشکده پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

6 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، درمانگاه سهروردی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع ناباروری در جامعه و مشکلات روان شناختی ناشی از آن مانند افسردگی و اضطراب که بر زندگی افراد نابارور تأثیرگذار است، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان شناختی رفتاری بر افسردگی زنان نابارور انجام شد.
روش کار: این مطالعه مداخله‌ای در سال 1390 بر روی 30 زن نابارور مراجعه ‌کننده به بیمارستان ناباروری منتصریه شهر مشهد انجام شد و بیماران پرسش‌نامه‌ افسردگی بک و همیلتون را تکمیل کردند. سپس به دوگروه کنترل و آزمون تقسیم شدند و برای گروه آزمون 10 جلسه درمان هفتگی درمان شناختی رفتاری (CBT) اجرا شد. تمام افراد در پس ‌آزمون، مجدداً پرسش‌نامه‌های افسردگی بک و هامیلتون را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون کوواریانس انجام شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گفته شد.
یافته‌ها: روشCBT بر افسردگی زنان نابارور گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد، تأثیر معنی‌داری داشت (001/0p<، 37/35=F ).
نتیجه‌گیری: درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود افسردگی و کاهش مشکلات روان‌شناختی زنان نابارور مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Cognitive Behavioral Therapy on Depression in Infertile Women

نویسندگان [English]

  • Ali Talaei 1
  • Seyyed Ali Kimiaei 2
  • Mahdieh Borhani Moghani 3
  • Fatemeh Moharreri 4
  • Andisheh Talaei 5
  • Rashin Khanghaei 6
1 Associate Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Family Consultancy, School of Psychologic and Education Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 General Physician, Psychiatry and Behavioral Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate professor, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 B.Sc. Student of Biotechnology, School of Pardis Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
6 M.Sc. of Clinical Psychology, Sohravardi Clinic, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the prevalence of infertility and psychological problems such as depression and anxiety that affect the life in infertile individuals, this study investigated the effects of cognitive behavioral therapy (CBT) on depression in infertile women.
Methods: In this interventional study in 2011, 30 cases of infertile women referred to Montaseriyeh Infertility Hospital in Mashhad. They fulfilled Beck and Hamilton Depression Inventories. Then they were divided into two groups of case and control. For experimental group, 10 weekly sessions of group CBT was performed. All of cases fulfilled Beck and Hamilton Depression inventories for post-test. Data were analyzed by SPSS software version 11.5 and covariance analysis. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Cognitive behavioral therapy had a significant effect on depression in cases compare to controls (F=35.37, p<0.001).
Conclusion: Group cognitive behavioral therapyis effective in reduction of depression and psychological problems among infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral therapy
  • Cognitive Therapy
  • Depression
  • Infertility