بررسی وضعیت مزاج شخصی و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر (عج) تهران در سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت رحم در لانه گزینی جنین و افزایش قدرت باروری، به نظر می‌رسد دست‏یابی به روش‏های عینی برای ارزیابی وضعیت سلامت رحم می ‏تواند در بالا بردن موفقیت روش های درمانی نقش بسزایی داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت و تعیین ارتباط بین مزاج شخص و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر انجام شد.
روش‏ کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) در تابستان سال 1391 در درمانگاه طب سنتی بیمارستان امام خمینی با همکاری درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر انجام شد. ابتدا پرسشنامه تعیین مزاج فرد و مزاج رحم برای افراد مورد مطالعه تکمیل شد و مزاج فرد و مزاج رحم 54 زن نازا تعیین شد. فراوانی سوء مزاج‏های رحمی و ارتباط بین مزاج و مزاج رحم نیز به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS (نسخه 17) و فراوانی متغیرهای کمی با میانگین و انحراف معیار و فراوانی متغیرهای کیفی با تعداد و درصد بیان شد. برای بررسی همبستگی بین مزاج رحم با مزاج کل بدن از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. (05/0>p معنی دار تلقی شد)
یافته ها: شایع ترین سوء مزاج رحم در زنان نازا در بین سوء مزاج های مفرد، سوء مزاج بارد و سوء مزاج رطب و در بین سوء مزاج‏های مرکب، بارد رطب بود. همچنین ارتباط معنی‏داری بین مزاج شخص و مزاج رحم به دست آمد (04/0p=).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع سردی مزاج در زنان نازا و شیوع سوء مزاج بارد رطب در رحم زنان نازا، می‏توان گفت که وجود این علائم در زنان، می‏تواند پیش‏بینی کننده نازایی باشد. همچنین با کاربرد اقدامات پیشگیری کننده و درمانی این سوء مزاج مبتنی بر متون طب سنتی می‏توان با نگرشی جدید به درمان زوجین نازا پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Personal and Uterine Humor in Infertile Women Referred to Vali-E-As Hospital of Tehran, Iran in 2012

نویسندگان [English]

 • Farnaz Sohrabvand 1
 • Esmail Nazem 2
 • Mojgan Tansaz 3
 • Mansoor Keshavarz 2
 • Fataneh Hashem Dabaghian 4
 • Alireza Nikbakht Nasrabady 5
 • Seyyed Ashraf-Aldin Ghooshehghir 4
 • Soodabeh Bioos 2
 • Roshanak Mokaberinejad 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, Research Institute for Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Department of Internal Surgery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regarding the importance of uterus in implantation of the embryo and increased fertility, having access to objective methods for assessing uterine health status could play an important role in enhancing the success rates of treatment modalities. This study was performed to evaluate and determine the relationship between the personal and uterine temperaments in infertile women.
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in the traditional medicine clinic of Imam Khomeini hospital in collaboration with the infertility clinic of Vali-e-Asr hospital of Tehran, Iran. First, the personal and uterine temperament questionnaires of the study group were completed and the personal and uterine temperaments of 54 infertile women were designated. The frequency of uterine dystemperaments and the relationship between individual and uterine temperaments were determined. Data were analyzed using SPSS software version 17 and the frequency of quantitative variables was expressed using mean and standard deviations and frequencies of qualitative variables were shown by numbers and percentages. To evaluate the correlation between the uterine and the whole body temperaments, Spearman's correlation coefficient test was used. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The most prevalent uterine dystemperaments in infertile women were the cold and the wet dystemperaments in simple dystemperaments and the cold and wet dystemperament in compound ones. Also a significant relationship was seen between the personal and uterine temperaments (p=0.04).
Conclusion: Due to the prevalence of cold temperament in infertile women and cold and wet dystemperament in their uterus, it can be considered that the presence of these symptoms in women can predict the infertility. Also by application of preventive measures and treatment of this dystemperament according to traditional medical texts, the infertile couple can be treated with a new approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility
 • Infertility/Female
 • Temperament
 • Traditional Medicine
 1. Wright K, Johnson J. Infertility. In: Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE. Danforth's obstetrics and gynecology. 10th Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008:chapter 40.
 2. Vahidi S, Ardalan A., Mohammad K. [Prevalence of primary infertility in Iran in years 2004-2005] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2006 Fall;7(3(28)):243-51
 3. .Nojumi M, Ashrafi M, Koohpayezadeh J. [Study of couples infertility in the West of Tehran, in the year of 2000] [Article in Persian]. RJMS 2002;8(27):633-9.
 4. Blyth E. - Guidelines for infertility counselling in different countries: Is there an emerging trend?† Human reproduction 2012; 27(7): 2046-2057.
 5. Behjati Ardekani Z, Akhondi MM, Kamali K, Fazli Khlaf Z, Eskandari Sh, Ghorbani B. [Assess the mental health of infertile person refered to Avicenna Infertility Center] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2010 Winter;11(4):319-24.
 6. Alizadeh M. [Changing alternative medicine into integrative medicine in western societies] [Article in Persian]. Darmangar 2004;1(3):14-7.
 7. IbnSina AAH. Medicine. In: al-Din IS. Al-Qanun fi al-Tibb [The Canon of Medicine]. Beirut:Alamy Le-Al-Matbooat Institute;2005:7-31. [in Arabic].
 8. Jorjani Sl. Alaghraz Altebieh and Mabahes Allaeieh. Tehran:Tehran University of medical science; 2005: vol 1: 7-14. [in pesian]
 9. Chshty M.A. Exir Azam. Tehran: Research Institute for Islamic & Complementary Medicine; 2008: vol 3: 750-760 . [in Persian].
 10. Yousefifard M. [Correlation between hot and cold nature with hematological, biochemical, cardiovascular and respiratory parameters in students of Tehran Univercity of Medical Sciences;2010. [in Persian].
 11. Aghili MH. Kholase al hekmaht. Quom: Esmailian; 2006: vol 1: 335-62. [in Persian].
 12. Alizadeh F. [Positive symptoms of dystemperament in case series of excess uterine hemorrhage from view point of traditional Iranian medicine] [Thesis in Persian]. Tehran:Medical College of Shahed University;2011.
 13. Fassino S, Garzaro L, Peris C, Amianto F, Pierò A, AbbateDaga G. Temperament and character in couples with fertility disorders: a double-blind, controlled study. Fertil Steril 2002 Jun;77(6):1233-40.
 14. Cheung G. Stability of the harm avoidance personality trait in late-life depression. Int Psychogeriatr 2007 Aug;19(4):778-80.
 15. Cloninger CR. A unified biosocial theory of personality and its role in the development of anxiety states. Psychiatric developments. 1986;4(3):167.
 16. Ahvazi AA. Kamil al-Sana'a al-Tibbiya. Tehran: Jalal-Aldin; 2008: vol 1:493-508. [in Arabic]
 17. Celikel F, Kose S, Cumurcu BE, Erkorkmaz U, Sayar K, Jeffrey J. et al, Cloninger's temperament and character dimensions of personality in patients with major depressive disorder, Comprehensive Psychiatry, Volume 50, Issue 6, November–December 2009, Pages 556-561.
 18. Clément JP, Teissier MP. [Personality and risk of dementia] [Article in French]. Psychol Neuropschiatr Vieil 2010 Dec;8(4):243-54.
 19. Mazzanti CM, Lappalainen J, Long JC, Bengel D, Naukkarinen H, Eggert M, et al. Role of the serotonin transporter promoter polymorphism in anxiety-related traits. Arch Gen Psychiatry 1998 Oct;55(10):936-40.
 20. Choopani R.[ Investigation of sign and symptom of black bile by view of Iranian traditional medicine] [Thesis in Persian]. Tehran:Shahid Beheshti University of Medical Scienses;2011.
 21. Avaz Kermani N . Sharh Al-Asbab va Al-Alamat (Al-Mouhshi). Tehran: Research Institute for Islamic & Complementary Medicine; 2004: vol 2101-124, 252-5. [in Arabic].
 22. Ziomkiewicz A, Wichary S, Bochenek D, Pawlowski B, Jasienska G. Temperament and ovarian reproductive hormones in women: evidence from a study during the entire menstrual cycle. Horm Behav 2012 Apr;61 (4):535-40.