بررسی علل بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1387

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت میتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران.

چکیده

مقدمه: اگرچه میزان شکست قرص های پیشگیری از بارداری 3-2 درصد می باشد، ولی در طول یک سال استفاده، 7 درصد زنان شکست در این روش را تجربه می کنند و از آنجایی که بین 2/17-9 درصد زنان سنین باروری در مشهد از قرص های پیشگیری از بارداری جهت جلوگیری از بارداری استفاده می کنند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین علل بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1387 بر روی 72 زن که به واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. با استفاده از دفتر تنظیم خانواده، لیست اسامی مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری در طی سال 1387 تهیه و در صورت واجد شرایط بودن، افراد به عنوان واحد پژوهش در نظر گرفته شدند. جهت گردآوری داده ها از فرم های مصاحبه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 5/14) و آزمون های تی تست، کای دو، تست دقیق فیشر و من ویتنی و با ضریب اطمینان 95%  انجام گرفت.
یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات فردی و سایر متغیرهای مداخله گر اختلاف آماری معنی داری نداشتند (05/0 p< ). دو گروه از نظر مصرف منظم قرص ها اختلاف آماری معنی داری داشتند (001/0≥p). شایعترین علت مصرف نامنظم قرص ها در گروه بارداری ناخواسته، فراموشی قرص ها (3/63%) بود. دو گروه از نظر آگاهی از دستورالعمل فراموشی قرص ها (024/0=p) و همچنین از نظر مصرف همزمان آنتی بیوتیک اختلاف آماری معنی داری داشتند (033/0=p)؛ به طوری که 14 نفر (9/38%) از گروه بارداری ناخواسته و 6 نفر (7/16%) از گروه غیر باردار، به طور همزمان با مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، آنتی بیوتیک مصرف می کردند.
نتیجه گیری: شایع ترین علت شکست قرص های پیشگیری از بارداری مربوط به مصرف نامنظم و مصرف همزمان آنتی بیوتیک و فراموشی قرص ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Cause of Unwanted Pregnancies in Oral Contraceptive Pills Users Referred to Health Centers of Mashhad, Iran in 2008

نویسندگان [English]

  • Zahra Abedian 1
  • Maliheh Dormohamadi 2
1 Lecturer, Department of Midwifery, Evidence Based Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, Islamic Azad University of Quchan, Quchan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Although the failure rate of oral contraceptive pills is 2-3%, the women experienced 7% failure rate at first year of use of oral contraceptive pills. Because of 9-17.2% of women in reproductive age in Mashhad, Iran consumed oral contraceptive pills to prevent pregnancy, this study was conducted to assign the cause of unwanted pregnancies in oral contraceptive pills users.
Methods: This case-control study was conducted on 72 women referred to family health unit of medical health centers of Mashhad, Iran in 2008. We selected the women who had taken oral contraceptive pills in 2008 as case group. Data were obtained by interview forms and analyzed with SPSS software version 14.5, t-test, chi-square, Fisher exact test and Mann-Whitney tests by the confidence of 95%.
Results: There was no statistically significant difference in demographic characteristics and other distracted variables (p>0.05). According to regular consumption of pills, there was a statistically significant difference between two groups (p<0.001). The most common cause of irregular consumption in women with unwanted pregnancy (63.3%) was missing pills. Two groups had significant differences regarding having knowledge about missed pill guidelines (p= 0.024) and concomitant use of antibiotics (p= 0.033); as 14 women (38.9%) of unwanted pregnancy group and 6 women (16.7%) of non-pregnant group used both antibiotics and oral contraceptive pills simultaneously.
Conclusion: The most frequent cause of failure of oral contraceptive pills was irregular consumption and antibiotics interactions and missed pills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contraceptives/Oral
  • Failure
  • Pregnancy/Unwanted