بررسی تست های عملکردی و یافته های سونوگرافی تیروئید در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک با مقاومت به انسولین و هیپرانسولینمی همراه است. انسولین باعث پرولیفراسیون سلولی در تمام بافت ها از جمله تیروئید می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکردی و یافته های سونوگرافی تیروئید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و همچنین ارزیابی ارتباط بین سطح هورمون محرک تیروئید با مقاومت به انسولین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 92-1391 بر روی 98 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در محدوده سنی 42-16 سال در مشهد انجام شد. قد، وزن، تست های عملکرد تیروئید، قند خون ناشتا، انسولین ناشتا و سونوگرافی تیروئید در تمام بیماران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های تی تست، من ویتنی، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 10 نفر (2/10%) از بیماران TSH و 12 نفر (24/12%) آنها  anti-TPO بیشتر از طبیعی و 8 نفر (16/8%) anti-TPO بالا به همراه هتروژنیسیته اکوپترن تیروئید در سونوگرافی داشتند. در 5 بیمار (10/5%)، anti-TPO بالا همراه با TSH بیشتر از طبیعی و در 8 نفر (16/8%) TSH بالا و هتروژنیسیته اکوپترن تیروئید با سونوگرافی مشاهده شد. 31 بیمار (6/31%) اکوی غیرطبیعی و 25 بیمار (5/25%) هتروژنیسیته در اکوپترن تیروئید داشتند. در 20 بیمار (4/20%) ندول تیروئید مشاهده شد. سطح TSH، anti-TPO ، T3، Free T4 و یافته های سونوگرافی در بین دو گروه بیماران با و بدون مقاومت به انسولین تفاوت معنی داری نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: بر اساس مقایسه نتایج این مطالعه با جمعیت عمومی انجام روتین سونوگرافی تیروئید پیشنهاد نمی گردد ولی اندازه گیری TSH مطابق روتین جهت کنارگذاشتن مشکلات احتمالی تیروئید در این بیماران توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sonography and Thyroid Function Tests in Patients with Polycystic Ovary Syndrome

نویسندگان [English]

  • Parvin Layegh 1
  • Donya Farokh 2
  • Mahdieh Baghaei 3
  • Maryam Salehi 4
  • Parvaneh Layegh 5
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Endocrine Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Radiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is associated with insulin resistance and hyperinsulinemia. Insulin as a growth factor induces cellular proliferation in all tissues such as thyroid. We studied functional tests and sonographic findings of thyroid in patients with PCOS and assessment the relationship between the level of thyroid-stimulating hormone (TSH) and insulin resistance.
Methods: This cross sectional study was conducted on 98 patients with PCOS in the age range of 16 to 42 years in Mashhad, Iran in 2012-2013. Height, weight, thyroid function tests, fasting blood sugar (FBS), fasting insulin and thyroid sonography was measured for all patients. Data were analyzed using SPSS software version 11.5 and t-test, Mann-Whitney, chi-square and Fisher tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 10 patients (10.2%) had high level of TSH, 12 patients (12.24%) had high anti-TPO and 8 cases (8.16%) had high anti-TPO with thyroid heterogenicity in sonography. 5 patients (5.10%) had high anti-TPO and high TSH and 8 cases (8.16%) had high TSH and thyroid heterogenicity in sonography. 31 patients (31.6%) had decreased echogenicity and 25 patients (25.5%) had thyroid heterogenicity and 20 cases (20.4%) had thyroid nodule in sonography. There were no statistically significant differences between the level of TSH, anti-TPO, T3, free T4 and sonographic findings in PCOS patients with and without insulin resistance (p>0.05).
Conclusion: Compare to general population, it is not recommended routine sonography in PCOS patients but it is recommend to measure of TSH for detection of thyroid dysfunction in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insulin resistance
  • Polycystic ovary syndrome
  • Thyroid gland
  • Sonography