بررسی تأثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی‌زیاتومی یکی از مداخلات پزشکی است که به منظور وسیع کردن میاندوراه به کار می رود ولی هنوز تحقیقات اندکی در زمینه مراقبت از این زخم بسیار شایع انجام شده است. عصاره بابونه به دلیل دارا بودن آلفا بیزابولول، دارای خاصیت بهبود زخم می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور در سال 1392 بر روی 98 زن واجد مشخصات پژوهش مراجعه کننده به بیمارستان ام‌‌البنین (س) مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله (کرم بابونه) و کنترل (کرم دارونما) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران به مدت 10 روز و روزی 2 بار، یک بند انگشت از کرم تجویز شده (بابونه یا دارونما) را در ناحیه بخیه ها استفاده می‌کردند. ارزیابی بهبود زخم با استفاده از فرم ریدا در روزهای اول، هفتم، دهم و چهاردهم پس از زایمان صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) (سایز کلمات اصلاح شود) و آزمون‌های من‌‌ویتنی، تی‌ تست، کای ‌دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظرگرفته شد.
یافته ها: در روز اول بعد زایمان، دو گروه از نظر نمره ریدا تفاوتی نداشتند (115/0=p). میانگین نمره ریدا در گروه دارو، در روز هفتم 29/1±90/1، روز دهم 17/1±00/1 و چهاردهم 92/0±56/0 بود ولی در گروه دارونما در روزهای فوق به ترتیب، 05/1±10/3، 35/1±30/2 و 80/1±10/1 بود که دو گروه از نظر بهبود زخم اختلاف معنی‌داری داشتند (001/0=p).
نتیجه گیری: کرم بابونه می‌تواند به عنوان ارتقاء دهنده بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Chamomile Cream on Wound Healing of Episiotomy in Primiparous Women

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Azhari 1
 • Maryam Aradmehr 2
 • Hassan Rakhshandeh 3
 • Fatemeh Tara 4
 • Mohammad Taghi Shakeri 5
1 Lecturer of Midwifery, Evidence-Based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is a surgical incision of the perineum, which is done to prevent perineal tears but little studies were performed on the care of this common wound. Chamomile has the capability of healing wounds because of its α-bisabolol. The aim of this study was to determine the effect of chamomile cream on wound healing of episiotomy.
Methods: This triple blind clinical trial was accomplished on 98 qualified women, who were candidate for normal vaginal delivery in Ommolbanin hospital in Mashhad, Iran in 2014. Women were randomly divided into two groups of intervention (chamomile cream) and control (placebo). Mothers used a phalanx of prescribed creams (chamomile or placebo) on the stitches site twice daily for 10 days after delivery. The wound healing was assessed at the days 1st, 7th, 10th, and 14th after the delivery using the REEDA scale. Data were analyzed with SPSS software version 16, Mann-Whitney, t-test, chi-square and Fisher exact tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was no significant difference egarding REEDA score between two groups at the first day after delivery (p=0.115). The mean of REEDA scores were 1.90±1.29 at 7th day, 1.00±1.17 at 10th day and 0.56±0.92 at 14th day of postpartum in the case group and 3.10±1.05 at 7th day, 2.30±1.35 at 10th day and 1.10±1.80 at 14th day of postpartum in placebo group, that the two groups had significant difference in wound healing (p=0.001).
Conclusion: Chamomile cream can be prescribed for primiparous women with episiotomy incisions as promoting healing of episiotomy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chamomile
 • Episiotomy
 • Wound healing
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd New York:McGraw-Hill 2010:400-6.
 2. Myles M, Ruth B, Linda B. Myles text book for midwives.16th London:Churchill Livingstone; 2011:458-63.
 3. Golazar S, Abbaspour Z, Namjouian F, Latif S, Mirahi [Evaluating the effect of oral bromelain (pineapple) on episiotomy wound healing primiparus women. Fayz J 2011;15(2): 84-90.
 4. Khajave K. [Sedens episiotomy and complication episiotomy in primiparous women] [Article in Persian]. J Ghom Univ Med Sci 2010;3(2):2- 4.
 5. Lam KW, Wong HS, Pun TC. The practice of episiotomy in public hospitals in Hong Kong. Hong Kong Med J 2006 Apr;12(2): 94-8.
 6. Johnson R,Taylor W. Skills for midwifery Pratice. 2nd Edinburgh:Elsevier;2006.
 7. Jahdi F,Sheikhan F, Margan Khoyi ES, Haghani H. [The effect of lavender essence on the post-episiotomy pain intensity of perineum] [Article in Persian]. J Sabzevar Univ Med Sci 2009 Mar;16(3):127-33.
 8. Simpson KR, Creehan PA. Perinatal nursing. 2nd Philadelphia:Lippincott;2001:454.
 9. Lazarus GS, Cooper DM, Kinghton DR. Margolis DJ, Pecoraro RE, Rodeheaver G, et al. Definitions and guidelines for assessment of wound and evaluation of healing. Arch Dermatol 1994 Apr;130(4):489-93.
 10. Golmakani N, Rabie E, Tara F,Asili J, Shakeri M. [The effects of turmeric (Curcuma) ointment on healing of episiotomy site in Primiparous women] [Article in Persian] Iran J Obstet Gynecol Infertil 2007;11(4):28-9.
 11. McGuinness M, Norr K, Nacion K. Comprison between different perineal outcomes on tissue healing. J Nurse Midwifery 1991 May-Jun;36(3):192-8.
 12. Peter EA , Janssen PA, Grange CS, Douglas MJ. Ibuprofen versus acetaminophen with codeine for the relief of perineal pain after childbirth: a randomized controlled trial. CMAJ 2001 Oct 30;165(9):1203-9.
 13. Yari F. [The effect of lidocaine 2% and gel Lidocaine 2% during episiotomy on pain perineal area of the city of Khorramabad in primiparous women] Thesis in Persian]. Mashhad:School of Nursing and Midwifery of Mashhad University of Medical Sciences;1999.
 14. Enkin M, Kerise M, Neilson J, Crowther C, Duley L, Hodnett E. Perineal pain and discomfort: A guide to effective care in pregnancy and childbirth . 3rd Oxford:Oxford University Press;2000:457-66.
 15. Albers LL, Sedler KD, Bedrick EJ, Teaf D, Peralta P. Midwifery care measures in the second stage of labor and reduction of genital tract trauma at birth: a randomized trial. J Midwifery Womens Health 2005 Sep-Oct;50(5):365-.27
 16. Cooper ML, Laxer JA, Hansbrough JF. The cytotoxic effects of commonly used topical antimicrobial agents on human fibroblasts and keratinocytes. J Trauma 1991 Jun;31(6):775-.28
 17. Jahdy F, Khearkhah M, Haghani H, Taghizadeh M, Mehrabi E, Eghdampour F. [The effect of Aloe vera ointment the intensity of perineal pain following episiotomy: a randomized blind clinical] [Article in Persian]. J Sabzevar Univ Med Sci 2011 Winter;18(4):243-.9
 18. Jarrahi M, Khorasani M,Taherian AA, Meladi H, Safakhah HA. [Effect of topical chamomile oil extracts the shear cutaneous wound healing in rats] [Article in Persian]. J Med Plants Semnan 2008;1(8):94-.9
 19. Pazandeh F, Savadzadeh SH. [Effect chamomile essential oil on healing episiotomy in nulliparous women] [Article in Persian]. J Ardebil Univ Med Sci 2010;8(4):364-.07
 20. Herb, spices, and medicinal plants: recent advances in botany, horticulture, and pharmacology. Phoenix:Oryx Press;1986:235-.08
 21. Ardekani Y, Derakhshanfar A, Esmaeelpour K, Mostafavi A. [Effect extracts of chamomile on Ulcerated colitis induced by acetic acid in adult male rats] [Article in Persian]. Iran Soci Physiol Pharmacol 2010;14(3):268-.08
 22. Yazdani M, Shahryari M. Hamedi B. [Comparison of fennel and chamomile drops versus control in the treatment of dysmenorrhea and Premenstrual syndrome] [Article in Persian]. J Hormozgan Univ Med Sci 2005;8(1):57-61.
 23. Semnani K, Azadbakht M, Saidi M, Rohanifard S. Formolation topical gel Chamomille and Meyer and preliminary study of its effects on skin lesions resulting from mosquito Paederus . J Medl Plants 2002;5:p.31-42.(Persian)
 24. Talaipour AR, Hadad P, Sahba S, Bashizadeh H, Sakhdari Sh. Chamomile Mouth Rinse effects on mucositis reduction after radiotherapy. J Dentis Tehran Univ Med Sci 2000;13(1):57-62.
 25. Langhorst J, Westendorf A, Knopp M, Schneider S, Goos K, Albrecht U, et al. Double dummy trial of myrrh, chamomile, coffee charcoal compared to mesalazine in maintaining remission in ulcerative colitis. BMC 2012;12(1):15-8.
 26. Taylor C, Laylsyn C. Taylor's Nursing Fundamentals of Nursing Concepts. Translator :Eftekharimanesh A, Larijani F. 2th ed. Tehran: Boshri; 2010.p.230-236,316.
 27. Heidari MR, Asadipour A, Ghayoor M. [Evaluation of analgesic and ulcerogenic effect of methanolic extract of matricaria chamomilla ] [Article in Persian]. J Ghazvin Univ Med Sci 2002;20:15-23.
 28. Kazemipour Y, Rezaei M, Keivany Y. [Qualitative comparison of effects of garlic and mallow and motherworth extracts in healing of superfacial wounds in the common carp (Cyprinus carpio)] [Article in Persian]. Pajouhesh Sazandegi 2005;66:93-7.
 29. Modarres M, Mermohammadali M, eshreeh Z, Mehran A. [Comparison of the effect of mefnamic acid and capsul chamomill on primary dysmenorrheal] [Article in Persian]. J Babol Univ Med Sci 2011;13(3):50-8.
 30. Emami A, Nsyhy SH, Mehrgan A.[ Handbook of medicinal herbs institute of historical studies Islamic and complementary medicine]. Tehran:Abzh Publication;2010:836-67.[in Persian].
 31. Glowania HJ, Raulin C, Swoboda M. [Effect of chamomile on wound healing--a clinical double-blind study] [Article in German]. Z Hautkr 1987 Sep 1;62(17):1262,67-71.
 32. Rekka EA, Kourounakis AP, Kourounakis PN. Investigation of the effect of chamazulene on lipid peroxidation and free radical processes. Res Commun Mol Pathol Pharmacol 1996 Jun;92(3):361- 4.
 33. Boback J. Essential of maternity nursing.10th St Louis:Mosby;1990:420-.716
 34. Charousaei F, Dabirian A. [Using chamomile solution or a 1% topical hydrocortisone ointment in the management of peristomal skin lesions in colostomy patients] [Article in Persian]. Islam Azad Univ Abadan 2011;57(5):28-36.
 35. Martins MD, Marques MM, Bussadori SK, Trevizani Martins MA, Santos Pavesi VC, Mesquita-Ferrari RA, et al. Comparative analysis between Chamomilla recutitaand corticosteroids on wound healing. An in vitro  Phytothe Res  2009;23:274-8.
 36. Sahba S, Mohammadalipour Sh. Evaluation of the effects of chamomill mouthrinse on recurrent aphthous stomatitis. J Dent Tehran Univ Med Sci 2005;2(4):147-51.