بررسی تأثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی‌زیاتومی یکی از مداخلات پزشکی است که به منظور وسیع کردن میاندوراه به کار می رود ولی هنوز تحقیقات اندکی در زمینه مراقبت از این زخم بسیار شایع انجام شده است. عصاره بابونه به دلیل دارا بودن آلفا بیزابولول، دارای خاصیت بهبود زخم می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور در سال 1392 بر روی 98 زن واجد مشخصات پژوهش مراجعه کننده به بیمارستان ام‌‌البنین (س) مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله (کرم بابونه) و کنترل (کرم دارونما) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران به مدت 10 روز و روزی 2 بار، یک بند انگشت از کرم تجویز شده (بابونه یا دارونما) را در ناحیه بخیه ها استفاده می‌کردند. ارزیابی بهبود زخم با استفاده از فرم ریدا در روزهای اول، هفتم، دهم و چهاردهم پس از زایمان صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) (سایز کلمات اصلاح شود) و آزمون‌های من‌‌ویتنی، تی‌ تست، کای ‌دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظرگرفته شد.
یافته ها: در روز اول بعد زایمان، دو گروه از نظر نمره ریدا تفاوتی نداشتند (115/0=p). میانگین نمره ریدا در گروه دارو، در روز هفتم 29/1±90/1، روز دهم 17/1±00/1 و چهاردهم 92/0±56/0 بود ولی در گروه دارونما در روزهای فوق به ترتیب، 05/1±10/3، 35/1±30/2 و 80/1±10/1 بود که دو گروه از نظر بهبود زخم اختلاف معنی‌داری داشتند (001/0=p).
نتیجه گیری: کرم بابونه می‌تواند به عنوان ارتقاء دهنده بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Chamomile Cream on Wound Healing of Episiotomy in Primiparous Women

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Azhari 1
  • Maryam Aradmehr 2
  • Hassan Rakhshandeh 3
  • Fatemeh Tara 4
  • Mohammad Taghi Shakeri 5
1 Lecturer of Midwifery, Evidence-Based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is a surgical incision of the perineum, which is done to prevent perineal tears but little studies were performed on the care of this common wound. Chamomile has the capability of healing wounds because of its α-bisabolol. The aim of this study was to determine the effect of chamomile cream on wound healing of episiotomy.
Methods: This triple blind clinical trial was accomplished on 98 qualified women, who were candidate for normal vaginal delivery in Ommolbanin hospital in Mashhad, Iran in 2014. Women were randomly divided into two groups of intervention (chamomile cream) and control (placebo). Mothers used a phalanx of prescribed creams (chamomile or placebo) on the stitches site twice daily for 10 days after delivery. The wound healing was assessed at the days 1st, 7th, 10th, and 14th after the delivery using the REEDA scale. Data were analyzed with SPSS software version 16, Mann-Whitney, t-test, chi-square and Fisher exact tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was no significant difference egarding REEDA score between two groups at the first day after delivery (p=0.115). The mean of REEDA scores were 1.90±1.29 at 7th day, 1.00±1.17 at 10th day and 0.56±0.92 at 14th day of postpartum in the case group and 3.10±1.05 at 7th day, 2.30±1.35 at 10th day and 1.10±1.80 at 14th day of postpartum in placebo group, that the two groups had significant difference in wound healing (p=0.001).
Conclusion: Chamomile cream can be prescribed for primiparous women with episiotomy incisions as promoting healing of episiotomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamomile
  • Episiotomy
  • Wound healing