بررسی تجویز سفوتاکسیم در مقایسه با آمپی سیلین در مادران باردار دچار پارگی زودرس کیسه آب بر بروز عفونت در نوزادان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 متخصص کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پارگی زودرس کیسه آب می تواند مشکلات جدی برای مادر، جنین و نوزاد به همراه داشته باشد. تعیین نوع آنتی بیوتیک مصرفی در مادر دچار این مشکل با توجه به عوامل شایع کلونیزاسیون واژینال مادر متغیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر سفوتاکسیم در مقابل آمپی سیلین بر روی بروز عفونت نوزادی ناشی از پارگی زودرس کیسه آب انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 91-1389 بر روی 200 زن مبتلا به پارگی زودرس کیسه آب که نیاز به آنتی بیوتیک داشتند در بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه A (درمان معمول با آمپی سیلین) و B(سفوتاکسیم) قرار گرفتند. وضعیت مادر و جنین تا تولد و سپس نوزاد در بخش نوزادان یا بخش مراقبت های ویژه نوزادان تا ترخیص یا فوت کنترل شد. وضعیت نوزاد متولد شده از نظر تعداد گلبول سفید، پلاکت، ESR، CRP، کشت خون، وضعیت مایع مغزی نخایی، کشت مایع مغزی نخایی و میزان مرگ و میر در دو گروه ثبت و مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/14) و آزمون های کای دو، تی مستقل و من- ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر میانگین مدت پارگی کیسه آب تا زمان زایمان (78/0=p)، تعداد دفعات بارداری (46/0=p)، سن بارداری (150/0=p)، وزن نوزاد (147/0=p) و جنس نوزاد (431/0=p) همگن بودند. عفونت قطعی (034/0=p)، ESR بالا (003/0=p)، CRP مثبت (049/0=p)، نیاز به بستری (001/0=p) و مرگ نوزاد (05/0>p) در گروه نوزادان دریافت کننده آمپی سیلین بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: خطر بروز عفونت در نوزادان مادران دچار پارگی زودرس کیسه آب دریافت کننده سفوتاکسیم به طور واضحی کمتر از مادران دریافت کننده آمپی سیلین می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficacy of Cefotaxime and Ampicillin on Neonatal Infection after Premature Rupture of Membranes

نویسندگان [English]

  • Hassan Boskabadi 1
  • Nafiseh Saghafi 2
  • Ali Najafi 3
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Pediatrician, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premature rupture of membranes (PROM) may have serious problems for mother, fetus and baby. Determining antibiotic use is various in mothers with these problems due to common causes of maternal vaginal colonization. The aim of this study was comparing the efficacy of cefotaxime and ampicillin on neonatal infection after premature rupture of membranes.
Methods: This clinical trial was conducted on 200 women with premature rupture of membranes who required to use antibiotics in Ghaem hospital, Mashhad, Iran in 2010-2012. Women were divided randomly into two groups: group A received conventional therapy (ampicillin) and group B received cefotaxime. Status of mothers and her fetus until birth and neonates in neonatal ward or neonatal intensive care unit (NICU) until discharge or death was controlled. White blood cell and platelet count, erythrocytes sedimentation rat (ESR), C-reactive protein (CRP), blood cultures, cytology of cerebral spinal fluid, cerebral spinal fluid culture and mortality rates were compared in neonates of both groups. All statistical analyses were performed using SPSS software version 14.5 and chi-square, t-test and Mann-Whitney tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean length of PROM until delivery (p=0.78), parity (p=0.46), gestational age (p=0.150), birth weight (0.147) and sex (p=0.431) were homogeneous between two groups. Definite infection (p=0.034), high ESR (p=0.003), CRP positive (p=0.049), require hospitalization (p=0.001) and mortality (p<0.05) was higher in neonates who received ampicillin.
Conclusion: The risk of neonatal infection in mothers with PROM who receive cefotaxime is clearly less than mothers who receive ampicillin. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ampicillin
  • Cefotaxime
  • Fetal Membranes/Premature Rupture
  • Infant/Newborn
  • Infection